Olet täälläEtusivu Buprenorfiini vai metadoni? Asiakkaiden kokemuksia korvaushoidosta

Buprenorfiini vai metadoni? Asiakkaiden kokemuksia korvaushoidosta

Julkaisun nimi: 
Buprenorfiini vai metadoni? Asiakkaiden kokemuksia korvaushoidosta
Tekijä: 
Kylmäaho Heli, Matalalampi Sari
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2008
Julkaisun tiedot: 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Opioidikorvaushoito on kuntouttavaa, päihteettömyyteen tähtäävää hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita. Ylläpitohoito on kuntouttavaa hoitoa, jossa käytetään myös buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita, mutta päätavoitteena hoidossa on haittojen vähentäminen ja potilaan elämänlaadun parantaminen. (Dahl & Hirschovits 2007, 378.) Tutkimuksen kohderyhmä oli Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Järvenpään sosiaalisairaalan korvaus- ja ylläpitohoitoasiakkaat. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä mieltä korvaushoidossa olevat asiakkaat ovat korvaushoidossa käytössä olevasta lääkeaineesta sekä korvaushoitoprosessin toimivuudesta. Tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tutkimusaineiston keräämiseen käytimme surveytutkimusmenetelmää. Tutkimus suoritettiin kyselylomakkeella, johon oli lisätty avoimia kysymyksiä vastauksia täydentämään. Tutkimusaineisto kerättiin tammikuun 2008 – huhtikuun 2008 välisenä aikana. Kyselylomakkeita toimitettiin yhteistyötahoille 60, joista palautui 46. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että suurin osa buprenorfiini ja metadoni asiakkaista halusi tiettyyn lääkkeelliseen korvaushoitoon ja molemmat ryhmät olivat suhteellisen tyytyväisiä nykyisellä lääkeaineella toteutettuun hoitoon. Tutkimustuloksista ilmeni myös, että molempien lääkeaineryhmien asiakkaat kokivat odottaneensa hoitoon pääsyä liian kauan. Tutkimuksemme aikana buprenorfiinivalmiste vaihdettiin buprenorfiini – naloksoni yhdistelmävalmisteeseen. Tutkimuksemme jatkotutkimuksena voisi olla myöhemmin kartoittaa korvaushoidossa olevien asiakkaiden mahdollista asenteiden muutosta yhdistelmävalmistetta kohtaan.

Julkaisun teema-alue: 
8.02 korvaushoito
08. hoito ja kuntoutus
3.09 muu, mikä
3.02 buprenorfiini
03. muu päihde/aine
02. huumeet
... mikä: 
metadoni
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä