Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tilastoja päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen

Tilastoja päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen

JAA SOMESSA

Tilasto- ja indikaattoripankit

THL:n päihde-ja riippuvuustilastot  Sivuilta löytyy ajankohtaiset tilastot päihdetilanteesta, -haitoista, -palveluista ja asiakkaista.

THL:n tietoikkuna Sote-arvioinnissa käytettävät indikaattorit on poimittu Sotkanetistä yhteen käyttöliittymään Tietoikkunaan. Tietoikkunasta löytyviä terveyteen ja hyvinvointin liittyviä indikaattoritietoja voi tarkastella taulukkonäkymässä, karttanäkymässä sekä saavutettavassa listanäkymässä ja sivusto sisältää ohjeistuksen tietoikkunan käyttöön. Tietoikkuna-kokeiluversiolla voit tarkastella erikseen päihdepalveluihin liittyviä indikaattoreita

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet SOTKAnettiin on koottu kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä aihealueittain. Päihdetilannetta ja rahapelaamista kuvaavia indikaattoreita löytyy kunnittain, maakunnittain ja koko maan tasolla. Lisäksi palvelussa on keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

THL:n Terveytemme.fi-sivusto Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin sisältäen myös päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyviä indikaattoreita.

Julkaisut ja raportit

Päihteet (tarkasteltu useampaa päihdettä/riippuvuutta)

Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet. THL 2021. (THL:n julkaisu Julkarissa). Artikkelikokoelmassa tarkastellaan päihdepalveluiden kehitystä ja asemaa monin tavoin muuttuneessa yhteiskunnassa. Samalla tarjotaan arvio päihdepalveluiden tulevaisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa.

Liikennejuopumustilastot 2020 Tilastotietoa liikennejuopumustutkimuksista v. 2011–2020. Tarkastelun kohteena on alkoholi ja muut huumaavat aineet.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2019: Alkoholi ja huumeet (THL:n julkaisu Julkarissa). Julkaisussa on keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista. Lisäksi vuosikirja sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa.

Nuorten päihteidenkäyttö ja rahapelaaminen – ESPAD-tutkimus 2019 (THL:n julkaisu Julkarissa). ESPAD on eurooppalainen koululaistutkimus alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) sekä rahapelaamisesta. Oheisessa THL:n raportissa tarkastellaan suomalaisten nuorten päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen liittyviä trendejä vuodesta 1995 vuoteen 2019 Suomen ESPAD-aineistoon perustuen.

Alkoholi

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2020 (THL:n julkaisu Julkarissa). Tilastoraportissa keskitytään tammikuussa 2020 tehdyn mielipidekyselyn tuloksiin koskien alkoholipoliittisia mielipiteitä ja väestön mielipiteitä alkoholijuomien myyntijärjestelmästä. Tuloksia vertaillaan edellisiin vastaavien mielipidekyselyjen tuloksiin.

Tilastokeskuksen kuolemansyytilasto 2019: Alkoholiperäisiin syihin kuolleiden määrät. Tilastosta näkee alkoholiin kuolleiden määrät ja lisäksi tarkastellaan määrissä tapahtuneita muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.

Näin Suomi juo (THL:n julkaisu Julkarissa ). Vuonna 2018 julkaistu Näin Suomi juo -kirja luo tutkimukseen perustuvan kokonaiskuvan suomalaisen alkoholikulttuurin nykytilasta ja muutoksista. Kirjassa kerrotaan, millaisia suomalaisten juomatavat ovat sekä käsitellään myös alkoholihaittoja, alkoholin riskikäyttöä ja riskikäytön yhteyttä muihin haitallisiin tottumuksiin.

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016: Juomatapatutkimusten tuloksia (pdf).  Suomalaisten juomatapoja on tutkittu vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein 15–69-vuotiaan väestön kattavilla haastattelututkimuksilla. Vuonna 2016 tutkimukseen otettiin mukaan myös 70–79-vuotiaat. Tämä raportti kokoaa yhteen vuosien 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008 ja 2016 keskeisimmät tunnusluvut.

Huumeet

Huumetilanne Suomessa 2020 (THL:n julkaisu Julkarissa). Huumetilanne Suomessa -raportti kokoaa yhteen keskeiset huumetilanteen kehitystä kuvaavat tutkimus- ja tilastotiedot. Raportti esittelee muun muassa, kuinka paljon huumeita käytetään Suomessa, mitä aineita Suomen huumemarkkinoilla liikkuu sekä mitkä ovat huumeiden käytön ehkäisyn ja hoidon peruslinjat. 

Katsaus ajankohtaiseen huumetilanteeseen: Huumeiden käyttö ja haitat ovat kasvaneet 2000-luvulla merkittävästi (THL:n julkaisu Julkarissa). Huumetilanne Suomessa 2020 -raporttia täydentävä yhteenveto esittelee tutkimuksen päälöydökset tiiviissä muodossa.

Huumausainepolitiikan vaikuttavat keinot, sovellettavuus Suomeen ja suositukset.  (THL:n julkaisu Julkarissa). Selvitysraporttiin (2020) on koottu käytettävissä olevaan tutkimustietoon pohjautuen tiedot eri huumausainepoliittisten toimien vaikuttavuudesta. Raportissa arvioidaan toimenpiteiden sosiaalisia vaikutuksia, yhteiskunnallista merkittävyyttä sekä esitetään kehittämis- ja soveltamissuosituksia. 

Tilastokeskuksen kuolemansyytilasto 2019: Huumeisiin kuolleiden määrät. Tilastosta näkee huumausaineisiin kuolleiden määrät ja lisäksi tarkastellaan määrissä tapahtuneita muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.

European Drug Report 2020  Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kokoama vuosittainen katsaus Euroopan huumausainetilanteeseen. Sivustolta saatavissa myös maakohtaiset raportit. Tarkastele tästä Suomea koskevaa huumeraporttia. Raportti on englanniksi.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018  (THL:n julkaisu Julkarissa). Syksyllä 2018 kerätty aineisto osoittaa, että yhä useammalla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista.

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2019 (THL:n julkaisu Julkarissa). THL kerää vuosittain tietoja huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneista asiakkaista erillisellä Pompidou -tiedonkeruulla. Tilastoraportti pohjautuu huumehoitoa antavien yksiköiden vapaaehtoiseen raportointiin. Aineisto ei kata kaikkea Suomessa annettavaa huumehoitoa.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet : Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992-2018 (THL:n julkaisu Julkarissa). Raportissa esitetään vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 ja 2018 toteutettujen kyselyjen tuloksia.

Rahapelaaminen

Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019: Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt (THL:n julkaisu Julkarissa).
Tilasto kuvaa 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamista ja rahapeliongelmia sekä rahapelaamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä vuosina 2007, 2011, 2015 ja 2019.

Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007-2019 : Suomalaisten rahapelaaminen 2019 (THL:n julkaisu Julkarissa). 
Raportissa tarkastellaan suomalaisten rahapelaamista, rahapeliongelmia sekä pelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja asenteita. Uusina teemoina mukana ovat myös digitaalinen pelaaminen, digipeliongelmat, alkoholin riskikäyttö ja psyykkinen kuormittuneisuus. 

Tupakka

Tupakkatilasto 2018 (THL:n julkaisu Julkarissa). Tilastoraportti sisältää tietoja tupakan kulutuksesta, tupakan hintakehityksestä ja verotuksesta, tupakkalainsäädännöstä, väestön tupakoinnista sekä tupakansavulle altistuneista.

Nuuska Suomessa ja muissa Pohjoismaissa (THL:n julkaisu Julkarissa 2021). Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisussa raportoidaan uusimmat maakohtaiset tiedot nuuskaamisen, tupakoinnin ja tupakkatuotteiden kokonaiskäytön osalta sekä käytön muutoksista nuuskaamisessa ja tupakkatuotteiden kokonaiskäytössä.

 

 

Julkaisutyyppi: