Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tilastotietoa

Tilastotietoa

THL:n päihde-ja riippuvuustilastot  Sivuilta löytyy ajankohtaiset tilastot päihdetilanteesta, -haitoista, -palveluista ja asiakkaista.

THL:n tietoikkuna Sote-arvioinnissa käytettävät indikaattorit on poimittu Sotkanetistä yhteen käyttöliittymään Tietoikkunaan. Tietoikkunasta löytyviä terveyteen ja hyvinvointin liittyviä indikaattoritietoja voi tarkastella taulukkonäkymässä, karttanäkymässä sekä saavutettavassa listanäkymässä ja sivusto sisältää ohjeistuksen tietoikkunan käyttöön. Tietoikkuna-kokeiluversiolla voit tarkastella erikseen päihdepalveluihin liittyviä indikaattoreita

European Drug Report 2019  Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kokoama vuosittainen katsaus Euroopan huumausainetilanteeseen. Sivustolta saatavissa myös maakohtaiset raportit.

Näin Suomi juo (Julkaistu 2018). Näin Suomi juo -kirja luo tutkimukseen perustuvan kokonaiskuvan suomalaisen alkoholikulttuurin nykytilasta ja muutoksista. Kirjassa kerrotaan, millaisia suomalaisten juomatavat ovat sekä käsitellään myös alkoholihaittoja, alkoholin riskikäyttöä ja riskikäytön yhteyttä muihin haitallisiin tottumuksiin.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2018 sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista. Lisäksi vuosikirja sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018 Syksyllä 2018 kerätty aineisto osoittaa, että yhä useammalla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista.

Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017 Julkaisussa tarkastellaan suomalaista rahapelijärjestelmää ja -politiikkaa, suomalaisten rahapelaamista, rahapelaajille ja läheisille aiheutuvia rahapelihaittoja sekä niiden niiden ehkäisyä, vähentämistä ja ongelmien hoitoa.

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017  Tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2017 tiedonkeruuseen osallistui 77 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin 2 167 asiakkaasta. Aineisto ei kerro kattavasti kaikista Suomessa annettavan huumehoidon asiakkaista eikä kaikesta huumehoidosta.

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2016-2017 Raportissa kuvataan alkoholipoliittisten mielipiteiden kehitystä 1960-luvun puolivälistä vuoteen 2017 sekä alkoholipoliittisia mielipiteitä vuosina 2016–2017. Raportin aineisto perustuu 1960-luvulta alkaen alkoholipoliittisia mielipiteitä koskeviin gallupkyselyihin ja vuonna 2016 toteutettuun Juomatapatutkimukseen.

Tupakkatilasto 2016

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016: Juomatapatutkimusten tuloksia.  Suomalaisten juomatapoja on tutkittu vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein 15–69-vuotiaan väestön kattavilla haastattelututkimuksilla. Vuonna 2016 tutkimukseen otettiin mukaan myös 70–79-vuotiaat. Tämä raportti kokoaa yhteen vuosien 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008 ja 2016 keskeisimmät tunnusluvut.

Huumetilanne Suomessa 2014 Huumetilanne Suomessa -raportti kokoaa yhteen keskeiset huumetilanteen kehitystä kuvaavat tiedot viime vuosina. Huumetilannetta kuvataan lakien, politiikan, käytön, haittojen sekä hoidon ja muiden interventioiden lähtökohdista. Huumetilanne Suomessa 2014 on yksi Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) koordinoiman huumetietoverkoston (REITOX) kansallisista vuosiraporteista. 

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet
SOTKAnettiin on koottu kattavasti kuntatasoisia tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä aihealueittain. Lisäksi palvelussa on keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

THL:n Terveytemme.fi-sivusto Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin