Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tilastoja päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen

Tilastoja päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen

THL:n päihde-ja riippuvuustilastot  Sivuilta löytyy ajankohtaiset tilastot päihdetilanteesta, -haitoista, -palveluista ja asiakkaista.

THL:n tietoikkuna Sote-arvioinnissa käytettävät indikaattorit on poimittu Sotkanetistä yhteen käyttöliittymään Tietoikkunaan. Tietoikkunasta löytyviä terveyteen ja hyvinvointin liittyviä indikaattoritietoja voi tarkastella taulukkonäkymässä, karttanäkymässä sekä saavutettavassa listanäkymässä ja sivusto sisältää ohjeistuksen tietoikkunan käyttöön. Tietoikkuna-kokeiluversiolla voit tarkastella erikseen päihdepalveluihin liittyviä indikaattoreita

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet
SOTKAnettiin on koottu kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä aihealueittain. Päihdetilannetta ja rahapelaamista kuvaavia indikaattoreita löytyy kunnittain, maakunnittain ja koko maan tasolla. Lisäksi palvelussa on keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2019: Alkoholi ja huumeet (THL:n julkaisu Julkarissa). Julkaisussa on keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista. Lisäksi vuosikirja sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa.

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2019 (THL:n julkaisu Julkarissa). Alkoholipoliittisia mielipiteitä tutkitaan Suomessa vuosittaisten mielipidekyselyiden avulla. Tässä raportissa esitellään tammikuussa 2019 tehdyn mielipidekyselyn tuloksia. 

Nuorten päihteidenkäyttö ja rahapelaaminen – ESPAD-tutkimus 2019 (pdf) ESPAD on eurooppalainen koululaistutkimus alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) sekä rahapelaamisesta. Oheisessa raportissa tarkastellaan suomalaisten nuorten päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen liittyviä trendejä vuodesta 1995 vuoteen 2019 Suomen ESPAD-aineistoon perustuen.

European Drug Report 2019  Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kokoama vuosittainen katsaus Euroopan huumausainetilanteeseen. Sivustolta saatavissa myös maakohtaiset raportit. Tarkastele tästä Suomea koskevaa huumeraporttia. Raportti on englanniksi.

Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019 (THL:n julkaisu Julkarissa).
Tilasto kuvaa 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamista ja rahapeliongelmia sekä rahapelaamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä vuosina 2007, 2011, 2015 ja 2019.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet : Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992-2018 (THL:n julkaisu Julkarissa). Raportissa esitetään vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 ja 2018 toteutettujen kyselyjen tuloksia.

Tilastokeskuksen kuolemansyytilasto vuosi 2018. Tilastosta näkee huumausaineisiin ja alkoholiperäisiin syihin kuolleiden määrät sekä millaista muutosta ilmiöissä on tapahtunut. 

Näin Suomi juo (Julkaistu 2018). Näin Suomi juo -kirja luo tutkimukseen perustuvan kokonaiskuvan suomalaisen alkoholikulttuurin nykytilasta ja muutoksista. Kirjassa kerrotaan, millaisia suomalaisten juomatavat ovat sekä käsitellään myös alkoholihaittoja, alkoholin riskikäyttöä ja riskikäytön yhteyttä muihin haitallisiin tottumuksiin.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018 (pdf) Syksyllä 2018 kerätty aineisto osoittaa, että yhä useammalla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista.

Tupakkatilasto 2018 (THL:n julkaisu Julkarissa). Tilastoraportti sisältää tietoja tupakan kulutuksesta, tupakan hintakehityksestä ja verotuksesta, tupakkalainsäädännöstä, väestön tupakoinnista sekä tupakansavulle altistuneista.

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017 (pdf)  Tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2017 tiedonkeruuseen osallistui 77 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin 2 167 asiakkaasta. Aineisto ei kerro kattavasti kaikista Suomessa annettavan huumehoidon asiakkaista eikä kaikesta huumehoidosta.

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2016-2017 (pdf) Raportissa kuvataan alkoholipoliittisten mielipiteiden kehitystä 1960-luvun puolivälistä vuoteen 2017 sekä alkoholipoliittisia mielipiteitä vuosina 2016–2017. Raportin aineisto perustuu 1960-luvulta alkaen alkoholipoliittisia mielipiteitä koskeviin gallupkyselyihin ja vuonna 2016 toteutettuun Juomatapatutkimukseen. Katso myös vuoden 2020 kyselyn tulokset THL:n tilastoraportista (pdf).  

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016: Juomatapatutkimusten tuloksia (pdf).  Suomalaisten juomatapoja on tutkittu vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein 15–69-vuotiaan väestön kattavilla haastattelututkimuksilla. Vuonna 2016 tutkimukseen otettiin mukaan myös 70–79-vuotiaat. Tämä raportti kokoaa yhteen vuosien 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008 ja 2016 keskeisimmät tunnusluvut.

Huumetilanne Suomessa 2014 (pdf) Huumetilanne Suomessa -raportti kokoaa yhteen keskeiset huumetilanteen kehitystä kuvaavat tiedot viime vuosina. Huumetilannetta kuvataan lakien, politiikan, käytön, haittojen sekä hoidon ja muiden interventioiden lähtökohdista. Huumetilanne Suomessa 2014 on yksi Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) koordinoiman huumetietoverkoston (REITOX) kansallisista vuosiraporteista. 

THL:n Terveytemme.fi-sivusto Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin sisältäen myös päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyviä indikaattoreita.