Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tietolähteitä

Tietolähteitä

JAA SOMESSA

Päihde ja mielenterveystyön kokonaisuus
Tähän tukimateriaaliin on koottu keskeisiä sivustoja, joista voit löytää laajemmin tietoa päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuudesta.

Päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviä kansallisia ohjelmia
Sosiaali- ja terveysalan sekä päihde- ja mielenterveystyön kansallisista ohjelmista voit löytää keskeisiä suuntaviivoja työn suunnitteluun ja kehittämiseen.

Laki ja asetus
Toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja täältä löydät keskeiset lait ja asetukset, jotka liittyvät päihde- ja mielenterveystyöhön.

Hallinto ja valvonta
Hallinnolliset rakenteet ovat osa päihde- ja mielenterveystyötä ja sen kehittämistä, täältä löydät tietoa päihde- ja mielenterveystyön hallintoon ja valvontaan liittyvistä asioista.

Julkaisuja ja lehtiä
Päihde- ja mielentervystyöhön liittyvistä julkaisuista ja lehdistä voit löytää tietoa ajankohtaista ilmiöistä ja asioista.

 

Päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuus

A-klinikkasäätiö / Päihdelinkki Päihdelinkin sivuilla on yli 180 päihteisiin, riippuvuuksiin ja niiden hoitoon liittyvää tietoiskua. Kattavan tietopankin lisäksi sivuilta löytyy testejä, laskureita sekä oppaita päihteiden käytön hallintaan. 

A-klinikka Oy / Palvelut A-klinikka Oy:n kaikki palvelut on koottu yhdelle sivulle sisältäen digitaalisia palveluita, erilaisia hoitopalveluita ja avohoidon matalan kynnyksen palveluita.

A-klinikkasäätiön vuosikatsaus 2020 (vuosiraportti2020.a-klinikkasaatio.fi). Sivuilta löydät kootusti tietoa A-klinikkasäätiön vuoden 2020 toiminnasta. 

Ehyt ry / Työkalut ja materiaalit  Ehyt ry:n sivuille on koottu esitteitä, lehtiä ja työkaluja esimerkiksi nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja aikuisten päihdekeskusteluiden tueksi.

Järjestöbarometri Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE) julkaisee verkkosivuillaan kahden vuoden välein järjestöbarometrejä, jotka tarjoavat tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä, toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista. 

NVC, Pohjoismainen hyvinvointikeskus Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen sivuilta löydät ajankohtaista tietoa pohjoismaisesta hyvinvoinnista. Sivuilta löytyy artikkeleita muun muassa kansanterveydestä ja hyvinvointipolitiikasta.

Sosiaalibarometri SOSTE julkaisee vuosittain sosiaalibarometrin, joka tarkastelee sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä -palveluiden tilaa. Barometri ennakoi muutoksia ihmisten hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löydät kootusti tietoa päihteistä ja riippuvuuksista. Sivusto sisältää työkaluja, tilastoja sekä tietoa ajankohtaisista tutkimushankkeista ja -ohjelmista. Sivustolta löydät myös päihdehoitoon keskittyvät sivut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Mielenterveys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä sivusto tarjoaa muun muassa tietoa mielenterveyden häiriöistä, mielenterveyspalveluista sekä mielenterveyden edistämisestä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta / Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut (pdf) Vuonna 2018 julkaistu selvitys pitää sisällään Yhdessä Mielin -hankkeen tulokset ja kehittämisehdotukset toimivista päihde- ja mielenterveystyön malleista.

Sosiaali- ja terveysministeriö / Tuija Braxin väliraportti ministeri Saarikon toimeksiannosta tehtävästä yleishyödyllisiä yhteisöjä sote-järjestelmässä koskevasta selvityksestä (pdf) Selvityksessä arvioidaan järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden näkökulmasta toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä uudessa sote-järjestelmässä.

Ehyt ry:n selvitys: Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa  Selvitys kartoittaa asiakkaan oikeusturvaa ja oikeutta päihdepalveluihin lainsäädännön ja käytännön kautta.

» Takaisin alkuun

 

Päihde- mielenterveystyöhön liittyviä kansallisia ohjelmia

Sosiaali- ja terveysministeriö / Päihde- ja riippuvuusstrategia Päihde- ja riippuvuusstrategia pitää sisältää painopisteet ja suuntaviivat yhteiselle kehittämistyölle vuoteen 2030.  Strategian tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö / Sote-uudistus Soteuudistus.fi-sivusto tarjoaa tuoretta tietoa sote-uudistuksesta. Sivustolta löydät myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman omat sivut.

Sosiaali- ja terveysministeriö / Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030 Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta löydät kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020–2030.

Sosiaali- ja terveysministeriö / Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto). 1.12.2015 voimaan tullut ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma on työväline kuntien ja alueiden ehkäisevän päihdetyön tekijöille, johdolle sekä työtä tukeville toimijoille.

Sosiaali- ja terveysministeriö / Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto). Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa on linjattu mielenterveys- ja päihdetyön keskeiset periaatteet vuosiksi 2009–2015. Loppuraportti sisältää ohjausryhmän arvion painopistealueiden kehityksestä ja kehitysehdotukset vuoteen 2020 saakka.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Miten tästä eteenpäin? (THL:n julkaisu Julkarissa). Julkaisu sisältää tutkimus- ja asiantuntijatietoa, jonka pohjalta päihde- ja mielenterveystyötä tulisi kehittää Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (2009–2015) jälkeen. 

Valtioneuvosto / Hallitusohjelma Valtioneuvoston sivuilta löydät ajantasaisen hallitusohjelman. 

» Takaisin alkuun

 

Laki ja asetus 

Finlex on Suomen valtion säädöstietopankki, josta löydät kaikki Suomen lait ja asetukset. Päihde- ja mielenterveystyön kannalta keskeisimpiä lakeja ja asetuksia ovat:

» Takaisin alkuun

 

Hallinto ja valvonta 

Aluehallintovirastot (avi.fi). Aluehallintoviraston sivuilta löydät laajasti tietoa esimerkiksi potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalipalveluiden valvontaan liittyvistä aiheista.

Kuntaliitto / Kunta-alan tietoja ja palveluja Kuntaliiton sivut tarjoavat tietoa kuntasektorin toiminnasta, sosiaali- ja terveysasioista sekä esimerkiksi palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. 

Kunnallisalan kehittämissäätiö (kaks.fi). Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilta löydät ajankohtaista kuntatietoa ja -tutkimusta.

Rikoksentorjuntaneuvosto (rikoksentorjunta.fi). Rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilla julkaistaan katsauksia, suosituksia ja hyviä käytäntöjä rikollisuuden vähentämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö / Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisy Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta löydät tietoa alkoholi-, huumausaine- ja tupakkapolitiikasta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja rahapelihaitoista.

Valvira / Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilla julkaistaan erityisesti valvontaan ja lupahallintoon liittyvää tietoa.

» Takaisin alkuun

 

Päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviä julkaisuja ja lehtiä

A-klinikkasäätiö / julkaisut A-klinikkasäätiön sivuilta löydät kootusti eri hankkeiden julkaisuja ja materiaalipankkeja. Tietoa löytyy muun muassa vanhempien päihteidenkäytöstä, kuntodopingista sekä korvaushoidosta. 

Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje THL Tilaatko jo ehkäisevän päihdetyön uutiskirjettä? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta voit tutustua myös vanhoihin uutiskirjeisiin.

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (engl.) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen verkkosivuilla löydät tutkimustietoa ja tilastoja Euroopan huumetilanteesta, huumehaitoista sekä päihdepalveluista.

FASD Nordic (engl.) FASD Nordic-sivustolle tuotetaan pohjoismaalaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa alkoholin aiheuttamista sikiövaurioista.

Helsingin yliopisto, Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) CEACG:n tutkimushankkeissa tarkastellaan elämäntapoihin, riippuvuuksiin sekä mielenterveyteen liittyviä kontrolli- ja sääntelymekanismeja. Helsingin yliopiston verkkosivuilta löydät lisätietoa tutkimushankkeista.

Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla julkaistaan kriminologiaan liittyviä ajankohtaisia tiedotteita, uutisia sekä uusia tutkimusjulkaisuja. 

Kuntoutus-lehti Kuntoutus-lehdessä julkaistaan kuntoutuksen tutkimusta, menetelmiä ja uusia innovaatioita käsitteleviä artikkeleita. 

NVC Pohjoismainen hyvinvointikeskus / julkaisut Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen sivujen kautta pääset tutustumaan alkoholi- ja huumetutkimusta käsittelevään tieteelliseen julkaisuun sekä samaa aihetta käsittelevään populääritieteelliseen verkkosivustoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö / julkaisut (minedu.fi/julkaisut) Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille on koottu kaikki ministeriön omat julkaisut.

Sosiaali- ja terveysministeriö / julkaisut Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla julkaistaan kaikki STM:n tuottamat aineistot.

Soste / uutiskirjeet SOSTEn verkkosivuilta voit tilata viikoittain ilmestyvän SOSTEn uutiskirjeen, joka välittää tietoa ajankohtaisista kannanotoista, tapahtumista, koulutuksista ja julkaisuista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / julkaisut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löydät kootusti kaikki THL:n julkaisut.

Yhteiskuntapolitiikka (yplehti.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Eläketurvakeskuksen, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan, Kelan tutkimuksen ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisema YP-lehti on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jonka tavoitteena on virittää hyvinvointiin liittyvää keskustelua.

» Takaisin alkuun

 

 

Julkaisutyyppi: