Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Opioidikorvaushoidon tehokkuus vankiloissa – systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Tutkimustiivistelmä

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus löysi selvää näyttöä, että vankilassa toteutettu korvaushoito vähentää vankeusajan riskikäyttäytymistä ja opioidien käyttöä. Lisäksi se parantaa todennäköisyyttä päihdehoidon jatkumiselle vankeusajan jälkeen. Pienet viitteet vankeusajan korvaushoidon vaikutuksista vankeusajan jälkeiseen rikollisuuden ja huumeidenkäytön vähentymiseen johtuvat todennäköisesti välillisesti paremmasta hoitoon kiinnittymisestä.

Välttely ja ahdistus AA-ryhmään sitoutumisen ennustujina

Tutkimustiivistelmä

Yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa havaittiin, että välttelevän kiintymyssuhteen luonteenpiirteitä omaavien henkilöiden on muita vaikeampi toimia AA-ryhmässä. Tällä ei kuitenkaan havaittu suoraa vaikutusta seurattuun alkoholin kulutukseen. Sen sijaan tukihenkilön löytäminen AA-ryhmään osallistumisen alkuvaiheessa ennusti vähempiä raittiita päiviä ja suurempien alkoholimäärien juomista.

Hoitosuhteen merkitys motivoivaan haastatteluun perustuvassa ja tavallisessa päihdeohjauksessa

Tutkimustiivistelmä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa ei todettu eroja hoitosuhteen vahvuudessa tavallisen lyhyen päihdeohjauksen ja motivoivaan haastatteluun perustuvan ohjauksen välillä. Sen sijaan tutkijat huomasivat, että terapeuteilla joihin potilaat arvioivat keskimäärin vahvemman hoitosuhteen, hoito oli tuloksellisempaa.

Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

Tutkimustiivistelmä

Suomalainen korvaushoitoa käsittelevä tutkimus kartoittaa potilaiden kokemaa psyykkistä oirehdintaa ja diagnosoituja psykiatrisia häiriöitä. Suurimmalla osalla potilaista todetaan olevan oirehdintaa ja häiriöitä. Häiriöiden ja oirehdinnan välillä todetaan olevan eroja.

Motivoiva haastattelu päihdeongelman hoidossa (katsaus)

Tutkimustiivistelmä

Laajassa kirjallisuuskatsauksessa päihdeongelmaisten todettiin hyötyvän motivoivasta haastattelusta, kun mittarina käytettiin päihteiden käytön vähentymistä viimeisen vuoden aikana. Päihteiden käytön vähentymisen kestämisestä yli vuoden päähän viimeisestä haastattelukerrasta ei löydetty todisteita. Katsaus ei löytänyt todisteita, että motivoiva haastattelu olisi tehokkaampi kuin muut aktiiviset hoitomuodot.

Neulojen ja ruiskujen vaihtopisteiden ja opioidikorvaushoidon yhteys c-hepatiittiin suonensisäisiä huumeita käyttävillä – Iso-Britannian tuloksia

Tutkimustiivistelmä

Uusia c-hepatiittitartuntoja esiintyi vähiten suonensisäisillä käyttäjillä, jotka olivat korvaushoidossa ja vaihtoivat ruiskut ja neulat säännöllisesti puhtaisiin. Iso-Britannialaisessa tutkimuksessa saatiin näyttöä myös siitä, että korvaushoito tai käyttövälineiden säännöllinen vaihto pienensivät c-hepatiittitartunnan todennäköisyyttä myös erillisinä toimenpiteinä.

Metamfetamiiniriippuvaisten Prometa–lääkehoidon placebo-kontrolloitu kaksoissokkotutkimus

Tutkimustiivistelmä

Metamfetamiiniriippuvuuden hoitoon tarkoitettu Prometa –lääkevalmiste todettiin vaikutukseltaan lumelääkityksen veroiseksi.

Alustava tutkimus yksilöidyn potilaspalautteen antamisesta työntekijöille ja sen vaikutuksista avohoidon päihdeohjelmissa

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus selvitti onko potilaiden käyntikertojen jälkeen tekemien lomakkeiden pohjalta päihdetyöntekijöille annetusta palautteesta hyötyä väärille urille ajautuneen hoidon palauttamiseksi tulokselliseksi. Alkoholin käyttö väheni palautetta saaneiden työntekijöiden väärälle uralle ajautuneiden potilaiden osalta enemmän tutkimuksen alusta kuin muilla väärälle uralle ajautuneilla potilailla.

Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus.

Tutkimustiivistelmä

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin kirjeitse lähetetyn palautteen vähentävän alkoholin kulutusta ensiapuklinikalla käyneillä riskikäyttäjillä, joiden ensiapuun hakeutumisen syy liittyi alkoholiin.

Työntekijän halukkuus käyttää motivoivaa haastattelua ja suhde vuorovaikutustyyliin ja persoonallisuuden piirteisiin

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden asennetta asiakkaan suoraa ohjaamista kohtaan ja sen yhteyttä heidän vuorovaikutustyyliinsä.

Sivut