Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Neulojen ja ruiskujen vaihtopisteiden ja opioidikorvaushoidon yhteys c-hepatiittiin suonensisäisiä huumeita käyttävillä – Iso-Britannian tuloksia

Tutkimustiivistelmä

Uusia c-hepatiittitartuntoja esiintyi vähiten suonensisäisillä käyttäjillä, jotka olivat korvaushoidossa ja vaihtoivat ruiskut ja neulat säännöllisesti puhtaisiin. Iso-Britannialaisessa tutkimuksessa saatiin näyttöä myös siitä, että korvaushoito tai käyttövälineiden säännöllinen vaihto pienensivät c-hepatiittitartunnan todennäköisyyttä myös erillisinä toimenpiteinä.

Metamfetamiiniriippuvaisten Prometa–lääkehoidon placebo-kontrolloitu kaksoissokkotutkimus

Tutkimustiivistelmä

Metamfetamiiniriippuvuuden hoitoon tarkoitettu Prometa –lääkevalmiste todettiin vaikutukseltaan lumelääkityksen veroiseksi.

Alustava tutkimus yksilöidyn potilaspalautteen antamisesta työntekijöille ja sen vaikutuksista avohoidon päihdeohjelmissa

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus selvitti onko potilaiden käyntikertojen jälkeen tekemien lomakkeiden pohjalta päihdetyöntekijöille annetusta palautteesta hyötyä väärille urille ajautuneen hoidon palauttamiseksi tulokselliseksi. Alkoholin käyttö väheni palautetta saaneiden työntekijöiden väärälle uralle ajautuneiden potilaiden osalta enemmän tutkimuksen alusta kuin muilla väärälle uralle ajautuneilla potilailla.

Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus.

Tutkimustiivistelmä

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin kirjeitse lähetetyn palautteen vähentävän alkoholin kulutusta ensiapuklinikalla käyneillä riskikäyttäjillä, joiden ensiapuun hakeutumisen syy liittyi alkoholiin.

Työntekijän halukkuus käyttää motivoivaa haastattelua ja suhde vuorovaikutustyyliin ja persoonallisuuden piirteisiin

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden asennetta asiakkaan suoraa ohjaamista kohtaan ja sen yhteyttä heidän vuorovaikutustyyliinsä.

Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa?

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus osoittaa, että työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot vähentävät uusien asiakkaiden hoidon keskeyttämisiä avopäihdehoidossa.

Psykososiaalinen ja lääkkeellinen hoito verrattuna lääkkelliseen hoitoon opioidivieroituksessa

Tutkimustiivistelmä Verrattuna pelkkään lääkehoitoon, vieroitushoito yhdistettynä johonkin psykososiaaliseen hoitoon todettiin vähentävän merkitsevästi hoidosta keskeyttämistä, poissaoloja hoitotapaamisista, sekä opioidien käyttöä hoidon aikana ja sen jälkeen.

Psykologisesti vaikuttavin tehokeinoin paranneltu verkkointerventio alkoholin suurkuluttajille: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Psykologisesti paranneltu internetpohjainen itseapuohjelma ei tuottanut parempia lopputuloksia kuin informatiiviset nettisivut.

Alkoholiongelmiin suunnatun verkkoterapian, verkkoitseavun sekä hoitojonossa odottamisen vaikuttavuuden vertailu: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiongelmaisten internetpohjaiset terapia- ja itseapuohjelmat vähensivät alkoholin kulutusta ja paransivat elämän laatua verrattuna pelkkään päihdehoitoon jonottamiseen. Terapiaohjelmat vähensivät itseapuohjelmia tehokkaammin alkoholin kulutusta.

Ongelmapelaajien tyypittely impulsiivisuuden, masennuksen ja ahdistuneisuuden perusteella

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus vahvistaa Pathways-mallin soveltuvuutta ongelmapelaajien luokittelussa, mutta kyseenalaistaa mallin käyttökelpoisuuden hoidon suunnittelussa.

Sivut