Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus.

Tutkimustiivistelmä

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin kirjeitse lähetetyn palautteen vähentävän alkoholin kulutusta ensiapuklinikalla käyneillä riskikäyttäjillä, joiden ensiapuun hakeutumisen syy liittyi alkoholiin.

Työntekijän halukkuus käyttää motivoivaa haastattelua ja suhde vuorovaikutustyyliin ja persoonallisuuden piirteisiin

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden asennetta asiakkaan suoraa ohjaamista kohtaan ja sen yhteyttä heidän vuorovaikutustyyliinsä.

Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa?

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus osoittaa, että työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot vähentävät uusien asiakkaiden hoidon keskeyttämisiä avopäihdehoidossa.

Psykososiaalinen ja lääkkeellinen hoito verrattuna lääkkelliseen hoitoon opioidivieroituksessa

Tutkimustiivistelmä Verrattuna pelkkään lääkehoitoon, vieroitushoito yhdistettynä johonkin psykososiaaliseen hoitoon todettiin vähentävän merkitsevästi hoidosta keskeyttämistä, poissaoloja hoitotapaamisista, sekä opioidien käyttöä hoidon aikana ja sen jälkeen.

Psykologisesti vaikuttavin tehokeinoin paranneltu verkkointerventio alkoholin suurkuluttajille: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Psykologisesti paranneltu internetpohjainen itseapuohjelma ei tuottanut parempia lopputuloksia kuin informatiiviset nettisivut.

Alkoholiongelmiin suunnatun verkkoterapian, verkkoitseavun sekä hoitojonossa odottamisen vaikuttavuuden vertailu: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiongelmaisten internetpohjaiset terapia- ja itseapuohjelmat vähensivät alkoholin kulutusta ja paransivat elämän laatua verrattuna pelkkään päihdehoitoon jonottamiseen. Terapiaohjelmat vähensivät itseapuohjelmia tehokkaammin alkoholin kulutusta.

Ongelmapelaajien tyypittely impulsiivisuuden, masennuksen ja ahdistuneisuuden perusteella

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus vahvistaa Pathways-mallin soveltuvuutta ongelmapelaajien luokittelussa, mutta kyseenalaistaa mallin käyttökelpoisuuden hoidon suunnittelussa.

Käyttäytymisterapeuttinen pariterapia alkoholi- ja huumeogelmaisten hoidossa: meta-analyysi

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus antaa lupaavia tuloksia behavioraalisen pariterapian vaikutuksista päihteiden käyttöön ja tyytyväisyyteen parisuhteesta.

Asiakkaan pystyvyyden tunne ja hoito-odotukset: Vaikutus hoidon jatkuvuuteen ja tehokkuuteen avopäihdehoidossa.

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksen perusteella asiakkaan lähtötason positiiviset odotukset ja pystyvyyden tunne paransivat hoitotulosta avopäihdehoidossa.

Silmät selässä - työntekijöiden työhyvinvoinnista huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteissä

Opinnäytetyö

Terveysneuvontapisteen työntekijät kokivat työhyvinvointia heikentävän se, että työtä tehdään haastavan asiakasryhmän kanssa vähillä resursseilla huonosti palkatulla sosiaali- ja terveysalalla, jolle tyypillistä ovat muun muassa määräaikaiset työsuhteet. Työhyvinvointia lisäsi työstä pitäminen, merkityksellisyyden kokemus sekä hyvä työyhteisö.

Sivut