Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Nuorten asenteita ja kokemuksia sähköisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista koronapandemian aikana

Tutkimustiivistelmä

Koronapandemian vuoksi on asetettu tiukkoja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia maailmanlaajuisest. Poikkeustilan takia myös monia mielenterveys- ja päihdepalveluita on siirretty sähköisiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää uutta ilmiötä nuorten näkökulmasta kartoittamalla 14–28-vuotiaiden asenteita ja kokemuksia mielenterveys- ja päihdetyön sähköisistä palveluista.

Stigma hankaloittaa avun saamista ja hakemista päihde- ja mielenterveysongelmiin

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Ihmiset, joilla on päihteisiin tai riippuvuuksiin liittyviä ongelmia, kohtaavat erilaisissa palveluissa muita helpommin syrjintää, kielteistä leimaamista ja ennakkoluuloja. Aina eettiset ihanteet eivät realisoidu arjen hoito- ja asiakastilanteissa. 

Koti katkaisuhoidon tilana

Tutkimustiivistelmä

Katkaisuhoidon jalkauttaminen asiakkaiden koteihin on yksi keino rakentaa helposti saavutettavaa, asiakkaille tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta päihdehoitojärjestelmää. Kotona toteutettava katkaisuhoitoon, eli kotikatko, on lisääntynyt Suomessa 2010-luvulta lähtien ja on vakiinnuttanut asemaansa yhtenä päihdetyön muotona. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kotiin jalkautuva psykososiaalinen alkoholikatkaisuhoito poikkeaa perinteiseksi mielletystä lääkehoitoon perustuvasta katkaisuhoidosta.

Tutkimus: Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tullaan turvallisen tunnelman, maksuttoman ruoan ja sieltä saatavan avun vuoksi

Uutinen

Päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnattuun matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tultiin turvallisen ja ystävällisen tunnelman, maksuttoman ruoan ja sieltä saatavan avun vuoksi, ilmenee etnografiatutkimuksessa. Luottamuksen rakentuminen työntekijöihin mahdollisti palveluohjauksen. Monien hoito- ja viranomaispalveluiden jalkautuminen kohtaamispaikkaan madalsi avun saaminen kynnystä.

NUMPA - Nuorten päihde- ja mielenterveystyö

Tietosivu

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hanke toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Nuorisotutkimusseuran, Mieli ry:n ja SPR:n turvatalotoiminnan kanssa. Yhteishankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta.

Ammattilaiset antavat myönteisiä merkityksiä päihde- ja mielenterveystyön kokemusasiantuntijuudelle

Uutinen

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset näkivät kokemusasiantuntijatoiminnan monella tavalla myönteisenä niin asiakkaiden kuin palvelujärjestelmän kannalta. He korostivat kokemusasiantuntijoiden merkitystä tunnetuen tarjoajina ja selviytymisen kokemusten jakajina.

Liittyykö sakon muuntorangaistukseen kuntoutuksellisia elementtejä?

Tutkimustiivistelmä

Sakkovankien tuen ja kuntoutumisen tarpeet ovat moninaiset, mutta lyhyet vankeusajat sekä viranomaisten tiedonkulun ja yhteistyön puutteet vaikeuttavat palvelujen toteutumista.

"Tämä mullisti tutkimustapojani": laadullinen tutkimus siitä, miten nuorten ja perheen sitoutuminen koettiin satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa

Tutkimustiivistelmä

Nuorten mielenterveysongelmia ratkoessa on tuotu esiin nuorten ja perheen sitoutumisen tärkeys tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitoutumisen kokemuksia ja palveluiden esteitä ryhmänvetäjien (YouthCan IMPACT) näkökulmasta.

Rekisteritutkimus maahan muuttaneiden mielenterveyspalveluiden piiriin hakeutumisesta verrattuna kantasuomalaisiin

Tutkimustiivistelmä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemässä tutkimuksesta selviää, että maahan muuttaneet käyttävät mielenterveyspalveluja vähemmän kuin kantasuomalaiset. Maahan muuttaneen kotimaa, ikä ja Suomessa asuttu aika vaikutti eri tavoin palvelujen käyttöön.

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyö tulevaisuudessa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Millaisia järjestöyhteistyön muotoja ja paikkoja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa on päihde- ja mielenterveysalan järjestöille? Missä järjestöjen osaamista, läsnäoloa ja apua tarvitaan? Ja millaisia ovat tulevaisuuden palvelukokonaisuudet ja -ketjut? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin 6.5.2021 A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimin järjestämässä Tulevaisuustyöpajassa, jonne osallistui työssään päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaavia ja palveluita kehittäviä ammattilaisia julkiselta ja kolmannelta sektorilta.

Sivut