Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Kuolleisuusriski perusterveydenhuollon metadonikorvaushoidossa ja sen ulkopuolella

Tutkimustiivistelmä

Metadonihoito ehkäisee huumekuolemia Irlannissa. Kuoleman riski oli suurinta ensimmäisen kuukauden aikana hoidon päättymisen jälkeen.

Ihmisen ymmärtäminen kokonaisuutena – Rikollisesta elämästä, päihderiippuvuudesta tai mielenterveysongelmista kuntoutumisen yhteiset tekijät

Tutkimustiivistelmä

Kirjallisuuskatsaus päihde- ja mielenterveysongelmista ja rikollisesta elämästä toipumisen yhteisistä tekijöistä nostaa toivon toipumisesta kuntoutumisen keskiöön. Ammattilaisten tulee tukea prosessia, mutta antaa tarpeeksi tilaa yksilön omille valinnoille.

PARADISE24: horisontaaliseen epidemiologiaan pohjautuva kysely aivotoiminnan häiriöiden vaikutusten arvioimiseksi yksilön elämässä

Tutkimustiivistelmä

Artikkelissa kuvataan PARADISE24-kyselyn kysymysten valitseminen. Tilastollisten analyysien ja kliinisen kokemuksen perusteella 64 psykososiaalisesta vaikeudesta valittiin 24 kysymystä eri aivotoiminnan häiriöiden hoidon ja tutkimuksen avuksi kehitettyyn PARADISE24-kyselyyn. Kysymykset linkittyvät Maailman terveysjärjestön toimintakykyluokitukseen (ICF).

Aivotoiminnan häiriöiden vaikutuksen ymmärtäminen: kohti psykososiaalisten vaikeuksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden horisontaalista epidemiologiaa

Tutkimustiivistelmä

PARADISE-hankkeen lähtökohtana oli ajatus siitä, että erilaisten aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä esiintyy samoja psykososiaalisia vaikeuksia ja niihin vaikuttavia yksilö- ja ympäristötekijöitä. Yksilöhaastatteluissa testataan tätä horisontaalisen epidemiologian oletusta.

Psykososiaalisia vaikeuksia määrittävät tekijät aivotoiminnan häiriöistä kärsivien kokemana: horisontaalisen epidemiologian näkökulma

Tutkimustiivistelmä

Psykososiaalisiin vaikeuksiin vaikuttavat monet ympäristö- ja yksilötekijät. Tavoitteena oli selvittää mitä ympäristö- ja yksilötekijöitä tulisi kartoittaa psykososiaalisten vaikeuksien lisäksi eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Artikkeli perustuu 720 aivotoiminnan häiriöistä kärsivän henkilön haastatteluun.

Lapsiperheiden hyvinvointi 2014

Tutkimustiivistelmä

Suomalainen lapsiperheiden hyvinvointia koskeva raportti on koottu muutaman vuoden välein. Viimeisin ilmestyi vuonna 2014 Johanna Lammi-Taskula ja Karvonen. Siihen on koottu uusinta tutkimustietoa lapsiperheiden arkea, terveyttä ja elintapoja sekä avun ja palvelun tarpeita koskien.

Tukea perheille, joissa vanhemmilla on päihteiden ongelmakäyttöä: yhteinen toimintamalli lapsille ja vanhemmille

Tutkimustiivistelmä

M-PACT ohjelma on toimintamalli, joka pyrkii vastaamaan lasten ja perheiden moninaisiin tarpeisiin perheissä, joissa vanhemmalla on päihteiden ongelmakäyttöä. Artikkelissa vedetään yhteen tulokset kolmestatoista M-PACT ohjelman toteutuksesta.

Viiden askeleen malli läheisten auttamiseksi: periaatteet ja käytännön toteutus

Tutkimustiivistelmä

Riippuvuusongelmat aiheuttavat läheisille paljon stressiä. Viiden askelen ohjelma on tutkimustietoon pohjautuva käytännöllinen menetelmä läheisten auttamiseksi.

Mindfulness-menetelmien vaikuttavuus retkahdusten ehkäisyssä

Tutkimustiivistelmä

Mindfulness-menetelmät voivat tukea asiakkaiden selviytymistä hoidon jälkeen

Vankien kokemuksia päihdekuntoutuksesta ja siihen liittyvästä kontrollista

Tutkimustiivistelmä

Vankien näkökulmasta päihdekuntoutuksessa on tärkeintä toimivat suhteet henkilökunnan kanssa ja vapautumisvaiheen valmistelu.

Sivut