Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Opioideista johtuvat yliannoskuolemat rikoksien ja niiden seuraamuksien yhteydessä Marylandissa Yhdysvalloissa

Tutkimustiivistelmä

Terveys- ja rikollisuustietojen puutteellinen hyödyntäminen saattaa johtaa kasvaneeseen opioideista johtuvaan yliannoskuolleisuuteen, kun suurimmassa vaarassa olevia asiakkaita ei tunnisteta.

Rekisteritutkimus hoidon vaikuttavuudesta ja alkoholiehtoisista terveydenhuollon käynneistä alkoholiongelman yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksessa seurattiin potilaita 5 vuotta. Seuranta-ajan aikana kuolleilla oli vähemmän käyntejä sekä päihdehoidossa että mielenterveyden palveluissa. Lisäksi myös muita terveyshaittoja ja korkeampi kuolleisuus havaittiin koko kohortissa.

Ajankohtaisia tutkimustiivistelmiä: rikoksia tehneiden elämänkulku ja alkoholiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelukäynnit

Uutinen

Tietopuun tiivistelmätietokantaan on ilmestynyt kaksi uutta tutkimustiivistelmää. Tutkimukset edustavat aiheiltaan kahta erilaista päihdealaan liittyvää tutkimusta.

Alkoholiin liittyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyntien yhteys kuolleisuuteen sekä alkoholiongelmasta toipumiseen

Tutkimustiivistelmä

Mielenterveyspalveluiden hyödyntäminen kasvatti alkoholiongelmasta toipumisen todennäköisyyttä. Alkoholiin liittyvien perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrän havaittiin kasvattavan kuolleisuutta, mutta kuolleisuutta laski erikoistuneen hoidon hyödyntäminen.

Valvotut huumeiden käyttöhuoneet - haittoja vähentävän työn seuraava askel?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Keskustelua valvotuista huumeiden käyttöhuoneista on syytä jatkaa korona -poikkeustilan aiheuttaman katkoksen jälkeen. Helsingin kaupungin selvitysryhmä (2019) on arvioinut huumeidenkäyttötilan hyödylliseksi lisäksi haittoja vähentävään työhön ja esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle erillislain säätämistä käyttötilan perustamiseksi.

Diagnosoidun alkoholiongelman yhteydet hoitokustannuksiin viiden vuoden aikana

Tutkimustiivistelmä

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan kroonisten somaattisten sairauksien lukumäärällä on suurin suora vaikutus hoitokustannuksiin potilailla, joilla on diagnosoitu alkoholiongelma. Tutkimuksessa havaittiin, että vähintään kahden sairauden olemassaolo oli yhteydessä keskimäärin 26000 euroa suurempiin hoitokustannuksiin viiden vuoden aikavälillä.

A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

Opinnäytetyö

Toimintatutkimuksesta saatiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi.

Alkoholiongelmaan suhtautumisen ja alkoholiin liittyvien mielleyhtymien vaikutus retkahdusriskiin vakavan alkoholiongelman yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan vakavasta alkoholiongelmasta yhteydessä asiakkaan kieltävä tai kielteinen suhtautuminen omaan alkoholiongelmaansa yhdessä korkeiden IAT-pisteiden (Implicit Association Test) kanssa kasvatti todennäköisyyttä hoitojakson jälkeiseen alkoholin kulutuksen uudelleen aloittamiseen. IAT-pisteillä mitattiin tutkimuksessa henkilön mieltymystä alkoholiin raittiuden asemasta.

Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta

Opinnäytetyö

Tutkimuksessa selvitetään, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaushoidossa. Tulokset ovat siirrettävissä mihin tahansa vuorovaikutuspohjaiseen työhön kohdetyhmästä riippumatta.

Internetin käyttö fyysisen terveydentilan oireiden arvioimiseen: järjestelmällinen katsaus

Tutkimustiivistelmä

Internetin käyttö terveysongelmien itsediagnosointiin voi vaikuttaa hoitoon hakeutumiseen.

Sivut