Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Rekisteritutkimus hoidon vaikuttavuudesta ja alkoholiehtoisista terveydenhuollon käynneistä alkoholiongelman yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksessa seurattiin potilaita 5 vuotta. Seuranta-ajan aikana kuolleilla oli vähemmän käyntejä sekä päihdehoidossa että mielenterveyden palveluissa. Lisäksi myös muita terveyshaittoja ja korkeampi kuolleisuus havaittiin koko kohortissa.

Ajankohtaisia tutkimustiivistelmiä: rikoksia tehneiden elämänkulku ja alkoholiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelukäynnit

Uutinen

Tietopuun tiivistelmätietokantaan on ilmestynyt kaksi uutta tutkimustiivistelmää. Tutkimukset edustavat aiheiltaan kahta erilaista päihdealaan liittyvää tutkimusta.

Persistent offenders and adolescence-limited offenders: Differences in life-courses

Tutkimus

Aikuisuuteen jatkuva ja nuoruuteen rajoittuva rikollisuus: Eroja elämänkulussa.

Aikuisuuteen jatkuva ja nuoruuteen rajoittuva rikollisuus: Eroja elämänkulussa

Tutkimustiivistelmä

Rikollisuus on yleisintä nuoruusiässä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiseksi muotoutuu nuoruusiässä rikoksia tehneiden elämä pitkällä aikavälillä verrattuna muihin

Alkoholiin liittyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyntien yhteys kuolleisuuteen sekä alkoholiongelmasta toipumiseen

Tutkimustiivistelmä

Mielenterveyspalveluiden hyödyntäminen kasvatti alkoholiongelmasta toipumisen todennäköisyyttä. Alkoholiin liittyvien perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrän havaittiin kasvattavan kuolleisuutta, mutta kuolleisuutta laski erikoistuneen hoidon hyödyntäminen.

Lasten kokemuksia läheisten päihteiden käytöstä : Näkökulmana päihdeasennekysely & lasinen lapsuus

Opinnäytetyö

Päihdeasennekyselyn tuloksista ilmeni, että alaikäiset vastaajat olivat kokeneet haittoja täysi-ikäisiä vähemmän ja saaneet apua täysi-ikäisiä enemmän. Vaikuttaa siltä, että lapset hakevat nykyisin aiempaa herkemmin itse apua läheisten päihteiden käytöstä aiheutuneisiin haittoihin.

Diagnosoidun alkoholiongelman yhteydet hoitokustannuksiin viiden vuoden aikana

Tutkimustiivistelmä

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan kroonisten somaattisten sairauksien lukumäärällä on suurin suora vaikutus hoitokustannuksiin potilailla, joilla on diagnosoitu alkoholiongelma. Tutkimuksessa havaittiin, että vähintään kahden sairauden olemassaolo oli yhteydessä keskimäärin 26000 euroa suurempiin hoitokustannuksiin viiden vuoden aikavälillä.

Alkoholiongelmaan suhtautumisen ja alkoholiin liittyvien mielleyhtymien vaikutus retkahdusriskiin vakavan alkoholiongelman yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan vakavasta alkoholiongelmasta yhteydessä asiakkaan kieltävä tai kielteinen suhtautuminen omaan alkoholiongelmaansa yhdessä korkeiden IAT-pisteiden (Implicit Association Test) kanssa kasvatti todennäköisyyttä hoitojakson jälkeiseen alkoholin kulutuksen uudelleen aloittamiseen. IAT-pisteillä mitattiin tutkimuksessa henkilön mieltymystä alkoholiin raittiuden asemasta.

Päihteitä käyttävien naisten kokema yksinäisyys

Uutinen

Aspelin ja Koivisto (2020) tutkivat ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään päihteiden käytön ja yksinäisyyden välistä yhteyttä naisnäkökulmasta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereella toimivan Völjyn ja Naiserityisyys asunnottomuustyössä (NEA) -osahankkeen kanssa.

Sivut