Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Välttely ja ahdistus AA-ryhmään sitoutumisen ennustujina

Tutkimustiivistelmä

Yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa havaittiin, että välttelevän kiintymyssuhteen luonteenpiirteitä omaavien henkilöiden on muita vaikeampi toimia AA-ryhmässä. Tällä ei kuitenkaan havaittu suoraa vaikutusta seurattuun alkoholin kulutukseen. Sen sijaan tukihenkilön löytäminen AA-ryhmään osallistumisen alkuvaiheessa ennusti vähempiä raittiita päiviä ja suurempien alkoholimäärien juomista.

Metamfetamiiniriippuvaisten Prometa–lääkehoidon placebo-kontrolloitu kaksoissokkotutkimus

Tutkimustiivistelmä

Metamfetamiiniriippuvuuden hoitoon tarkoitettu Prometa –lääkevalmiste todettiin vaikutukseltaan lumelääkityksen veroiseksi.

Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus.

Tutkimustiivistelmä

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin kirjeitse lähetetyn palautteen vähentävän alkoholin kulutusta ensiapuklinikalla käyneillä riskikäyttäjillä, joiden ensiapuun hakeutumisen syy liittyi alkoholiin.

Depression yhteys runsaaseen humalajuomiseen. Koko väestöä koskeva poikkileikkaus tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Masennuksen ja runsaan humalajuomisen välillä on yhteys, joka ei selity alkoholin käytöstä. Runsaan humalajuomisen kohdalla tulisi arvioida myös mahdollista masentuneisuutta.

Tilastoja päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen

Tietosivu

Tälle sivulle on koottu linkkejä päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyviin keskeisiin tilastoihin. Aluksi löydät Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilasto- ja indikaattoripankkeja. Tämän jälkeen on koottu eri riippuvuuksiin keskittyviä raportteja päihteisiin, alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapelaamiseen liittyen.

"Otan käyttöön kikka B:n". OSA-toimintamahdollisuuksien itsearviointivälineen soveltuvuus A-klinikan asiakkaiden kotikäynnin tukena

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää neljän tukiasunnossa asuvan A-klinikan asiakkaan avulla, miten OSA-itsearviointiväline sopii käytettäväksi kotikäynnin tukena.

Alkoholiriippuvuuden attribuutiot maallikoiden ja päihdehuollon ammattilaisten mukaan

Opinnäytetyö

Ammattilaisten ja maallikoiden käsitykset alkoholiriippuvuuden luonteesta eivät eroa suuresti toisistaan. Maallikot attribuoivat tosin voimakkaammin vastuun alkoholinkäytön lopettamisesta ongelmaiselle itselleen.

Sivut