Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Väestötutkimus kannabiksen, stimulanttien ja rauhoittavien lääkkeiden väärinkäytöstä ruotsalaismiehillä

Tutkimustiivistelmä

Kannabiksen, amfetamiinien, kokaiinin ja rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttöä selittävät yhteiset syyt. Sekä geneettiset että kasvuympäristöön liittyvät syyt selittivät väärinkäyttöä, mutta geneettisten syiden osuus vaikuttaa ruotsalaistutkimuksen perusteella suuremmalta.

Tietolähteitä

Tietosivu

Toimintaympäristötietoa on luokiteltu koskien päihde- ja mielenterveystyön eri muotoja, siihen liittyviä kansallisia ohjelmia ja suosituksia, keskeisiä alaan liittyviä lakeja ja asetuksia sekä hallintoa ja valvontaa koskien. Lisäksi lopuksi on koottu päihde- ja mielenterveystyöhön liittyiä lehtiä ja julkaisuja.

 

Riippuvuuksista toipumisen todennäköisyys ja sitä ennakoivat tekijät

Tutkimustiivistelmä

Suuri osa päihderiippuvaisista toipuu jossakin elämänsä vaiheessa – enemmistö ilman päihdehoitoa.

Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Tutkimustiivistelmä

Päihteiden käytön takia palvelujärjestelmässä asioineet ovat monin tavoin huono-osaisia, sillä yksinäisyys, työttömyys ja asunnottomuus ovat edelleen yleisiä. Alkoholi on edelleen eniten käytetty päihde, mutta yhä useampi on käyttänyt myös laittomia huumeita. Monipäihteisyys on erityisen yleistä alle 35-vuotiailla naisilla.

Eri aivotoiminnan häiriöille yhteiset psykososiaaliset vaikeudet

Tutkimustiivistelmä

Monet psykososiaaliset vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät ovat yhteisiä eri aivotoiminnan häiriöistä kärsiville. Yhteiset vaikeudet mahdollistaisivat nykyistä enemmän yhteisiä hoidollisia interventioita eri kohderyhmille.

Hoitointerventioiden vaikutus alaikäisten nuorten alkoholinkäyttöön

Tutkimustiivistelmä

Alaikäisille nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnatut hoitointerventiot näyttävät vähentävän nuorten alkoholinkäyttöä lyhyen aikavälin seurannoissa. Haasteena on saavuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia.

Alkoholiriippuvaisten toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteet

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiriippuvuus aiheuttaa monia toimintakykyä ja osallistumista rajoittavia psykososiaalisia vaikeuksia, jotka liittyvät usein ihmissuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, työhön, tunteiden hallintaan tai oikeudellisiin kysymyksiin. Kansainvälinen ICF-luokituksen avulla on mahdollista arvioida psykososiaalisia vaikeuksia laaja-alaisesti ja asianmukaisella hoidolla lieventää niiden aiheuttamia toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteita.

Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Tutkimusten mukaan alkoholiriippuvuus, masennus ja persoonallisuushäiriöt vaikuttavat keskeisesti terveyteen liittyvään elämänlaatuun (Health related quality of life, HRQOL). Hoitointerventiot puolestaan voivat parantaa merkittävästi koettua elämänlaatua.

Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden korvaushoitopotilailla: yhteydet lääkemuuttujiin.

Tutkimustiivistelmä

Korvaushoidossa olevien potilaiden tulokset tarkkaavaisuutta, työmuistia ja tapahtumamuistia koskevissa testeissä olivat yleensä verrokkiryhmäää heikompia, mutta eivät aina tilastollisesti merkitsevästi. Korvaushoitoa saavien potilaiden kognitiivinen suoriutuminen oli monelta osin odotuksia parempi, mutta suoriutuminen kuitenkin heikentyi, mikäli päihteiden käyttö tai keskushermostolääkitys oli runsasta.

Päihdehuollon avohoitoyksiköiden kyky hoitaa samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia

Tutkimustiivistelmä

Päihdehuollon avohoitoyksiköiden kyky hoitaa samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia ei ole riippuvainen systeemitason integraation toteutuksesta. Yksiköt voivat kompensoida integraation puutteita lääketieteellisellä osaamisella, yhteistyöverkostoilla ja vertaistuella.

Sivut