Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Haittoja vähentävä korvaushoito ja oheiskäyttö pistämällä - miten pistämisen vähentämistä voisi tukea?

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö kartoittaa korvaushoidossa olevien oheiskäyttöä ja kokemusta siitä, mitkä tekijät auttavat pistämisen lopettamisessa tai vähentämisessä. Tulokset osoittavat, että pistämisen vähentämistä tai lopettamista tukevat tekijät ovat hyvin yksilöllisiä.

Paikallisyhdistyksillä asiantuntemusta päihde- ja mielenterveysongelmien esiintymisestä yhdessä

Uutinen

Yhdistykset kohtaavat ja auttavat merkittävässä määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia, jotka putoavat helposti julkisen sektorin palveluista ja jotka tarvitsevat samanaikaisesti monenlaisia palveluita.

Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö tarkastelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Tarinoita huumeiden käytöstä -Selontekoja huumeiden käytön syistä ja seurauksista

Opinnäytetyö

Pro gradu -tutkielma selvittää huumeidenkäyttäjien antamia syitä ja selityksiä huumeiden käytölle narratiivista menetelmää apuna käyttäen. Aineistosta nousee esiin viisi eri selontekoa huumeiden käytön syistä.

Huumeiden sekakäytön neljä tarinatyyppiä

Tutkimustiivistelmä

Huumeiden sekakäytössä on tunnistettavissa neljä erilaista tarinatyyppiä ja käyttäjäidentiteettiä.

Validity of the gender gap theory in a substance-abusing population with previous prison sentences

Tutkimus

Two-fifths of the studied substance abusing men had been imprisoned between 1992 and 2005 compared to only 14 percent of the women. Overall, men committed crimes more often than women, but there were no differences in the amount of property crimes in the group of convicted substance abusers.

Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet: Paradise24-kysymyssarjan tutkimusperusta.

Tutkimus

PARADISE24-kysely on menetelmä, jonka avulla voidaan kartoittaa psykososiaalisia vaikeuksia eri aivotoiminnan häiriöiden hoidossa, kuntoutuksessa ja tutkimisessa. Raportissa esitellään PARADISE24-kyselyn tutkimusperustaa.

Alkoholisairauksien vuodeosastojen hoitojaksot vähentyneet, mutta polikliniset käynnit kasvaneet

Uutinen

THL:n julkaiseman Päihdetilastollisen vuosikirjan 2016 mukaan alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat ovat olleet laskussa vuodesta 2008. Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta alkoholista aiheutuu vuosittain vähintään 1,3 miljardin euron suorat kustannukset yhteiskunnalle.

Skotlannin naloksoni -ohjelman vaikuttavuus opioidien käyttöön liittyvien kuolemien vähentämisessä

Tutkimustiivistelmä

Skotlannin naloksoni -ohjelma vähensi vankeudesta vapautumisen jälkeisiä opioidien yliannostuskuolemia.

Korvaushoitolääkkeen välittäminen hoidon ulkopuolelle ja sitä ennakoivat tekijät korvaushoitopotilaiden keskuudessa

Tutkimustiivistelmä

Noin 10 % korvaushoidon potilaista on myynyt tai välittänyt korvaushoitolääkettään hoidon aikana. Potilaiden huumeiden käyttöön pistämällä, oikean annoskoon löytämiseen ja psykososiaaliseen tukemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Sivut