Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Susanne Uusitalo: Päihderiippuvuus ja käyttäjä – filosofinen näkökulma

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Filosofinen tutkimus voi tuntua teoreettiselta ja sen yhteyttä käytännön asioihin voi olla joskus vaikea nähdä. Käsitteiden filosofinen tarkastelu tarjoaa kuitenkin näkökulman päihderiippuvuuteen ja päihteiden käyttöön sellaisella tavalla, jota esimerkiksi sanojen syntyhistorian tai käsitteiden kulttuurihistorian ymmärtäminen ei tarjoa. Päihdeongelmien pohdinnassa on tärkeää myös ymmärtää ne ennakko-oletukset, joita meillä kaikilla on liittyen erilaisiin inhimillisiin toimintoihin. Esimerkiksi riippuvuuden näkeminen osana ihmisen ongelmakäyttäytymistä voi merkitä hyvinkin erilaisia asioita, riippuen niistä lähtökohdista, joista toimintaa tarkastellaan.

Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

Uutinen

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA julkaisi vuoden 2018 Euroopan huumausaineraportin, joka on ajankohtainen katsaus Euroopan huumeongelmaan. Raportin mukaan on havaittavissa merkkejä huumausaineiden tuotannon kasvusta Euroopassa ja myynnin siirtymisestä verkkoon. Huumeiden yliannostuskuolemien määrä on pysynyt Euroopassa korkeana.

Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta

Opinnäytetyö

”Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta” on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tuotoksena on kolmen opioidikorvaushoidossa olevan päihdekuntoutujan kirjoitetut elämäntarinat lapsuudesta nykyhetkeen saakka.

Janne Nahkuri: Kahden raiteen huumepolitiikka ja työnjaon tarkistaminen

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Keskustelu Suomen huumausainepolitiikan linjoista on jälleen ajankohtainen. Eniten puhuttaa käytöstä rankaiseminen ja rekisterimerkinnät, mutta rikosoikeusoikeudelliset kysymykset ovat vain yksi huumausainepolitiikan ulottuvuus ja laajemmin käsitettynä huumepoliittinen keskustelu on ajankohtaista myös ennalta ehkäisevän ja haittoja vähentävän päihdetyön näkökulmasta. Suomen huumepolitiikka noudattaa kokonaiskieltopolitiikkaa, mutta sen rinnalla kulkee myös haittojen vähentämisen politiikka. Tätä yhdistelmää kutsutaan kahden raiteen politiikaksi. 

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Uutinen

Päivitetty huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia menetelmiä huumeongelmien hoidon perustana. Suosituksen tavoitteena on hoidon selkeyttäminen, moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Potilaan ohella myös läheisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Toivo ja selviytyminen alkoholiriippuvaisten naisten tarinoissa

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että naisten tarinoissa raitistumisesta merkittävä käännekohta oli läheisten puuttuminen tilanteeseen pääosin lasten hyvinvoinnista esiintyvän huolen kautta.

Stimulanttien esiintyvyys viiden pohjoismaisen pääkaupungin jätevesissä

Tutkimustiivistelmä

Jätevesitutkimuksessa selvitettiin eri stimulanttien käytön yleisyyttä Pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Helsingissä käytettiin enemmän metamfetamiinia ja vähän kokaiinia kuin muista pääkaupungeista. Tutkimuksen perusteella Pohjoismaisissa stimulanttimarkkinoissa on suurta alueellista ja kausittaista vaihtelua.

Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tutkimus

YhdessäMielin-hankkeen julkaisu esittää päättäjille suunnatun, tutkimustietoon perustuvan mallin toimivista mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Alkoholin käytön muutokset alkoholihaimatulehdukseen sairastumisen jälkeen

Tutkimustiivistelmä

Terveysongelmat ovat keskeinen syy sitoutua raittiuteen, normaalin sosiaalisen elämän paineet raittiudesta luopumiseen.

Nuoren toimijuus vanhempien päihdeongelman ja lähisuhdeväkivallan läheisyydessä : modaliteettianalyysi nuorten kirjoituksista Varjomaailma -internetsivustolla

Opinnäytetyö

Tutkielmassa on nostettu esiin lasten ja nuorten toimijuuden kokonaisuus heidän eläessään perheessä, jossa esiintyy alkoholisidonnaista lähisuhdeväkivaltaa.

Sivut