Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Maaret Väkinen: Rentouttava viinilasillinen, omaa aikaa oluella ja skumppaa kaupungilla – tuliko tissuttelusta tapa?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Lasi viiniä tai kylmä olut voi olla houkuttava palkinto raskaan työpäivän päätteeksi tai vaikka nappiin menneen urheilusuorituksen jälkeen. Yhdestä tai kahdesta alkoholiannoksesta ei varsinaista humalaa tule, mutta myös tissuttelu on terveydelle haitallista. Pienikin määrä alkoholia haittaa suorituksesta palautumista ja tekee yöunesta katkonaista. Millä muulla tavalla itsensä voisi palkita?

Pistämällä huumeita käyttävän asiakkaan hyvinvointi

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että sukupuoli, ikä, paikkakunta ja asenteet ovat yhteydessä pistämällä huumeita käyttävien elintasoon ja hyvinvointiin.

Minna Ilva: Yhteinen kehittämistehtävämme – Miten edistämme lapsisensitiivisyyttä päihdehuollossa?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Vanhemmuusikäiset miehet ja naiset käyttävät merkittävän osan kaikesta kulutetusta alkoholista. Viimeisimmästä THL:n Juomatapatutkimuksesta tiedetään, että kolme neljäsosaa alkoholin käyttökerroista tapahtuu kodeissa. Joka kolmannessa alkoholinkäyttötilanteessa, jossa lapsia läsnä, juotiin vähintään 5 annosta.

Mitä valvoituista pistotiloista tiedetään? Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Tutkimustiivistelmä

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kartoitti kattavasti valvotuista pistotiloista olevan tutkimusnäytön. Katsauksen perusteella pistotilojen avulla voidaan vähentää terveyshaittoja suonensisäisesti huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa. Pistotilojen perustamisen ei ole havaittu lisäävän huumeiden käyttöön ja rikollisuuteen liittyviä haittoja ympäristössä.

Lääkkeiden päihdekäyttö ja opioidiepidemia

Opinnäytetyö

Pro gradun tuloksista selviää, että Päihdelinkin neuvontapalvelun lääkekysymyksistä suurin osa koskee opioideja, bentsodiatsepiineja ja vieroitusta. Vieroitukseen, etenkin opioideista ja bentsodiatsepiineista, kaivataan tukea. PKV-lääkkeiden määräämisen ja toimittamisen yhteydessä tulisi asiakkaille antaa selkeät ohjeet, miten annosta tiputetaan lääkitystä lopetettaessa.

Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä

Ammatilliset lehdet

Päihdelinkin neuvontapalveluun tulleista kysymyksistä noin viidennes koski lääkkeitä, ja lääkekysymysten suurin ryhmä oli vieroittautumista koskevat kysymykset. Yleisimmät kysymyksissä esiintyneet lääkeryhmät olivat opioidit, bentsodiatsepiinit, masennuslääkkeet ja gabapentinoidit.

Alkoholiongelmat ja masennus: seulonta, juomatavat ja yhteydet elämänlaatuun

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiongelmat ja masennus ovat yleisiä, ne esiintyvät usein samanaikaisesti ja vaikeuttavat toinen toisiaan. Väestön sairastavuutta, kokonaiskuolleisuutta, menetettyjä työvuosia ja elämänlaatua arvioitaessa voidaan alkoholiongelmasta ja masennuksesta puhua kansansairauksina.

Muuntohuumeet: Nykyiset päihdetyön käytännöt sekä käyttöön ja haittoihin liittyvät haasteet Euroopassa

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksessa kartoitettiin millaisia tarpeita ja jo kehitettyjä menetelmiä Euroopassa on koskien muuntohuumeita. Tutkimuksessa havaittiin, että haasteet liittyivät ajankohtaisen tiedon tuottamiseen ja levittämiseen eri ammattiryhmille.

Irina Köntti: Näkymättömästä näkyväksi – korvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Jos ei ole osallinen, on syrjässä, ei kuulu joukkoon, on näkymätön. Olemme ihmisinä erilaisia siinä mielessä, kuinka paljon haluamme olla esillä ja näkyvillä. Toisen viihtyvät suuren yleisön edessä, toisille riittää yksi hyvä ystävä. Mutta tuskin kukaan haluaa olla täysin näkymättömissä, täysin osaton omasta elämästään.

Pyhä toimijuus – Miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?

Tutkimustiivistelmä

Toimijuutta tukevat ja uhkaavat piirteet on tärkeää tunnistaa alkoholinkäytön puheeksiotto- ja neuvontatilanteessa.

Sivut