Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat

Tutkimustiivistelmä

Yli puolella päihdeasiakkaista esiintyy myös samanaikaisia mielenterveysongelmia

Maaret Virtanen: Varhainen puheeksi ottaminen työpaikalla on arvostettavaa vastuunottoa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Varhainen puheeksi ottaminen työpaikoilla nojaa vahvasti ajatukseen siitä, että työkykyisyyttä uhkaaviin tekijöihin on puututtava, ja ongelmat estettävä ennen kuin ne ehtivät syntyä.

Hyvä vanhemmuus alkoholikasvatuksessa

Tutkimustiivistelmä

Alkoholin kohtuukäyttö on yhteinen tavoite, mutta näkemykset keinoista vaihtelevat

Vapaaehtoinen ainetunnistuspalvelu ja lyhytneuvonta festivaalien yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Joka viidennen festivaalilla analysoidun huumenäytteen sisältö poikkesi siitä, minä se oli myyty

Asunnottomien terveys ja palvelujen käyttö

Tutkimustiivistelmä

Asunnottomuuteen liittyy usein terveysongelmia ja suurentunut kuolemanriski.

Mikä on sairautta ja mikä ei?

Tutkimustiivistelmä

Päihde- ja peliriippuvuudet jakavat sekä ammattilaisten että maallikoiden käsityksiä sairaudesta

Nuorten huumeiden käyttö. Tarkastelussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret.

Tutkimustiivistelmä

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet täysi-ikäisillä, mutta eivät alaikäisillä nuorilla

Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina

Opinnäytetyö

Työn tulokset havainnollistavat sen, että päihteiden käytön ja päihteettömyyden taustalla olevien syiden kirjo on laaja. Tietyt ilmiöt kuitenkin esiintyivät vastauksissa useammin kuin toiset. Yli puolessa päihteiden käytön merkityksiä kuvaavista vastauksista käytön kerrottiin liittyvän tunteiden hallintaan ja säätelyyn, kuten negatiivisten tunteiden turruttamiseen tai positiivisten tunteiden vahvistamiseen. Päihteettömyyden merkityksistä selvä enemmistö liittyi terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin, kuten parempaan psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää haittoja vähentävää huumevalistusta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta luotiin pilottiversio MDMA:n käyttämisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ohjeistavasta video-oppaasta. Oppaan kehittämisen taustalla oli mm. virittävä valistus, järkiperusteinen argumentointi sekä huumevalistuksen tuominen lähemmäksi alkuperäistä valistusaatetta.

Pitkävaikutteisen ihon alle pistettävän ja päivittäin suun kautta otettavan lääkkeen vaikutusten vertailu opioidiriippuvuuden korvaushoidossa

Tutkimustiivistelmä

Pitkävaikutteinen korvaushoitolääke tuo uusia mahdollisuuksia opioidiriippuvuuden korvaushoitoon.

Sivut