Olet täälläEtusivu Mielenterveys

Mielenterveys

Psykososiaalisten vaikeuksien kartoittaminen päihdekuntoutuksen aikana: PARADISE24-menetelmän käytettävyyden arviointi laitoskuntoutuksen työvälineenä

Tutkimustiivistelmä

PARADISE24 on tutkimukseen perustuva menetelmä, joka tuottaa paljon hyödyllistä tietoa toimintakyvyn vajeista kuntoutuksen arkeen. Menetelmää voidaan käyttää sekä kyselylomakkeena että haastatellen hoito- ja tutkimustyössä.

Alkoholiongelmat ja masennus: seulonta, juomatavat ja yhteydet elämänlaatuun

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiongelmat ja masennus ovat yleisiä, ne esiintyvät usein samanaikaisesti ja vaikeuttavat toinen toisiaan. Väestön sairastavuutta, kokonaiskuolleisuutta, menetettyjä työvuosia ja elämänlaatua arvioitaessa voidaan alkoholiongelmasta ja masennuksesta puhua kansansairauksina.

Nuorten mielenterveyspalvelut – määrä, tarjonta ja kohdentuminen Uudenmaan alueella

Tutkimustiivistelmä

Nuorten pahoinvointi ja erityisesti kuormittavat tekijät kasautuvat lastensuojelun asiakaslapsille. Palveluiden ja henkilöstöresurssien jakautuminen alueiden ja kuntien välillä on epätasaista.

Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tutkimus

YhdessäMielin-hankkeen julkaisu esittää päättäjille suunnatun, tutkimustietoon perustuvan mallin toimivista mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Uutinen

Edistävän työn näkökulmasta mielenterveys- ja päihdejärjestöt operoivat erilaisilla käsitteillä. Jukka Valkonen ehdottaa toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi Tietopuun artikkelissa.

Alkoholin käytön ja elämän laadun välinen yhteys masentuneilla ja ei-masentuneilla henkilöillä

Tutkimustiivistelmä

Väestötutkimuksessa selvitettiin masentuneisuuden ja ongelmallisen päihteiden käytön yhteyttä elämän laatuun.

The association of alcohol use and quality of life in depressed and non-depressed individuals: a cross-sectional general population study

Tutkimus

Väestötutkimus osoittaa, että humalajuominen ja alkoholiongelma AUDIT-pistein mitattuna olivat yhteydessä heikompaan elämänlaatuun erityisesti masentuneilla henkilöillä.

Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla

Tutkimus

Viimeaikaiset mielenterveysongelmat, yksinäisyys, huonoksi koettu fyysinen terveys, riittämätön uni sekä riittämättömät tulot olivat yhteydessä sekä huonoon elämänlaatuun että psyykkiseen kuormittuneisuuteen ikääntyneillä miehillä ja naisilla.

Jukka Valkonen: Promootio päihde- ja mielenterveystyössä - mistä puhutaan, kun puhutaan terveyden edistämisestä?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihdetyön logiikka on usein ongelmalähtöinen, ongelman poistoon, hallintaan tai ehkäisyyn pyrkivä, kun taas promotiivinen työ ajatellaan terveyslähtöiseksi. Jukka Valkonen pohtii blogissaan terveyden edistämistä ja terveyslähtöisyyttä päihdetyössä. 

Toimintakyvyn määrittelyä

Tietosivu

Toimintakyky on laaja kokonaisuus, joka koostuu monista arkisista asioista. Univaikeudet, tunne-elämän epätasapainoisuus sekä työ- ja ihmissuhdeongelmat ovat esimerkkejä psykososiaalisia vaikeuksista, jotka verottavat ihmisen toimintakykyä ja hankalaoittavat näin arjessa selviytymistä. 

Sivut