Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset ja määrärahat

Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset ja määrärahat

STM:n sivuille kootaan tieto niistä rahoituskanavista, joiden kautta muun muassa julkiset organisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta kehittämishankkeisiinsa. Tälle sivulle on poimittu sellaisia avustuksia, jotka soveltuvat järjestöjen päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviin hankkeisiin:

STM:n koordinoimiin Euroopan unionin rakennerahastojen valtakunnallisiin ESR-hankkeisiin tai III Terveysalan toimintaohjelmaan liittyvät rahoitustiedot löytyvät EU-rahoitus -osiosta.

TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHA

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. Tietoa ja ohjeistusta terveyden edistämisen määrärahasta ja vuosittaisista hakuaikatauluista löytyy THL:n sivuilla. Vuosittaiset hakuajat ja muut määrärahaa koskevat ajankohtaiset tiedot löytyvät STM:n terveyden edistämisen määrärahojen sivulta. Terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettavien hankkeiden avustusehdot edellyttävät TE-hankkeiden kirjautumista Innokylään, tietojen lisäämistä hankepankkiin sekä valmistuvien toimintamallien esittelyä Innokylässä.

Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 14.5.–15.6.2018. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vaihtelevat vuosittain. Määrärahaa koskevat hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n sivuilla on saatavilla ennakkotietoa Terveyden edistämisen hankkeiden sisällöllisistä painopisteistä vuonna 2019. Ehkäisevä päihdetyö on helppo liittää ainakin kolmeen painopisteeseen: 1) kuntien ja tulevien maakuntien hyvinvointijohtamisen kehittäminen, eritoten yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjen osalta, 2) toimintamallien kehittäminen nuorten huumeiden käytön ehkäisyyn ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn ja lopettamisen lisäämiseen sekä 3) yhteiskunnallista markkinointia hyödyntävien menetelmien ja ohjauskeinojen kehittäminen hyvinvointia, terveyttä ja mielenterveyttä edistävien elintapojen vahvistamiseksi. 

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KOKO SUOMEEN -HANKEHAKU

Valtionavustuksia voi hakea hallituksen kärkihankkeen osaprojektin ”Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön” hankkeisiin. Valtionavustusta voi hakea hankkeisiin, joiden tehtävänä on levittää valitut hyvät käytännöt mahdollisimman laajasti koko Suomeen. Tavoite on saada hallitusohjelman mukaisesti suomalaiset voimaan paremmin edistämällä kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja, ravintotottumuksia sekä lisäämällä mielenterveyttä ja vähentämällä yksinäisyyttä. Valtionavustusten hakuaika oli 17.6. − 30.9.2016. Hankkeiden toiminta-aika on 1.1.2017−31.12.2018.

Valtionavustusta voi hakea kuuteen sisältökokonaisuuteen:

  1.     elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa
  2.     perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukeminen
  3.     mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien fyysisen terveyden edistäminen
  4.     mielenterveystaidot ja ammattilaisten mielenterveysosaaminen
  5.     yhteinen keittiö
  6.     ikääntyneiden liikunnan edistäminen

Hakuohjeet ja tarvittavat lisätiedot löytyvät hakuilmoituksesta.

» alkuun

TARTUNTATAUTIEN VALVONNAN MÄÄRÄRAHA

Määrärahalla voidaan avustaa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyviä hankkeita sekä tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvistä hankkeista. Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamalla käyttösuunnitelmalla.Tuettavan hankkeen tulee tehostaa tartuntatautien torjunnan kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä. STM voi tarvittaessa määritellä vuosittain muuttuvia tartuntatautien torjuntaan liittyviä painopistealueita, joiden kehittämistä hankkeiden tulisi tukea. STM:n sivulta voi lukea Tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet 2017-2019.

Hankeavustusta voi hakea kerran vuodessa. Haku on avoinna lokakuussa. Hanke-ehdotusten arvioinnissa otetaan huomioon tartuntatautien torjunnan painopistealueet sekä hankkeen laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. Hanketukea ei myönnetä ilman erityistä perustetta täysimääräisenä. Hakija voi esittää selvityksen omavastuu osuudesta hanketukianomuksessa.

VALTIONAVUSTUKSET RUOKA-APUUN JA PÄIHDERIIPPUVAISTEN TUKEMISEEN

Avustukset on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1) päihderiippuvaisten tukeen myönnettäviin avustuksiin yht. 1 000 000 euroa ja 2) valtakunnallisille toimijoille myönnettäviin avustuksiin, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville yht. 1 000 000 euroa. Avustukset on tarkoitus kummassakin osa-alueessa myöntää yhdelle tai useammalle kolmannen sektorin toimijalle.

Osa-alue 1: Päihderiippuvaisten tuki: Valtionavustuksella tuetaan hankkeita, jotka kehittävät järjestöjen roolia päihderiippuvaisten auttamiseksi. Avustuksella on tarkoitus tukea heikoimmassa asemassa olevia päihteiden käyttäjiä tavoittavaa järjestöjen työtä, kuten katuklinikoita ja palvelujen piirissä pysymistä tukevia palveluja.

Osa-alue 2: Ruoka-apu: Avustus on tarkoitettu valtakunnallisille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville.  

Hakijoina voivat olla yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tai säätiöt. Rahoituksen hakuaika oli 5.–22.6.2017. Lisätietoja avustusten hausta löydät STM:n sivulta.

» alkuun

LAPSIPERHEIDEN JA PALVELUIDEN MUUTOSOHJELMAN RAHOITUSHAKU

Hallituksen kärkihankkeen ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman” valtionavustusten haku on avattu. Valtionavustusta voi hakea hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat yhteen tai useampaan seuraavista kehittämiskokonaisuuksista:

1. Toimintakulttuurin muutos
2. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen
        - Perhekeskustoimintamalli
        - Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
3. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Tarkoitus on, että jokaisesta maakunnasta sekä pääkaupunkiseudulta tulisi kärkihankkeelle yksi hankekonsortion laatima valtionavustushakemus (19 hankekokonaisuutta). Hankekonsortion on oltava monitoimijainen. Se voi koostua kunnista tai kuntayhtymistä, järjestöistä, seurakunnista ja yrityksistä. Kehittämisen on ylitettävä hallinnonalojen rajat. Myös lapset, nuoret ja vanhemmat on otettava mukaan kehittämistyöhön. Monipuolisuus ja innovatiivisuus lasten, nuorten ja vanhempien osallistumisessa katsotaan hankesuunnitelmalle eduksi.

Rahoituksen hakuaika oli 1.9. – 4.11.2016. Päätökset tehdään loppuvuoden 2016 aikana ja kokeilut alkavat vuoden 2017 alusta. Täydet ohjeet ja hakutiedot löytyvät hakujulistuksesta.

» alkuun

NUORISOTAKUUTA YHTEISÖTAKUUN SUUNTAAN –KÄRKIHANKKEEN HANKEHAKU

Hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Kokeiluhankkeiden tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava monialainen yhteistoiminta, jolla nuorten tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoite on, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea. Taustalla ovat nuorten omat toiveet saada vahvistusta oman arjen hallintaan sekä psykososiaalista tukea nykyistä enemmän paitsi nuorelle itselleen, myös koko perheelle.

» alkuun

OSATYÖKYKYISILLE TIE TYÖELÄMÄÄN KÄRKIHANKE

Hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) –kärkihankkeen valtionavustusten haku on avattu. Hakemuksia toivotaan hankekonsortioilta, joissa päähakijana on kunta tai kuntayhtymä.

Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä merkittävästi osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymistä sekä työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa on kahdeksan projektia, joista kahteen liittyy alueellisia kokeiluja. Näihin kokeiluihin voi nyt hakea rahoitusta.

Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projekti

Projektin alueellisissa kokeiluissa on tarkoitus ottaa käyttöön hyviä toimintamalleja kolmen teeman alla:

1. Työtoiminnasta töihin
Tarkoituksena on ottaa käyttöön keinot, joilla työtoiminnassa oleva osatyökykyinen henkilö työllistyy avoimille työmarkkinoille nykyistä paremmin.

2. Opinnoista töihin
Tarkoituksena on, että oppilaitoksesta valmistuva osatyökykyinen henkilö työllistyy avoimille työmarkkinoille nykyistä paremmin.

3. Osallisuutta tukeva toiminta
Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen osallisuutta edistävää toimintaa sitä tarvitseville ja uudistaa nykyistä toimintakyvyn ylläpitoon tarkoitettua työ- ja päivätoimintaa tavoitelähtöisemmäksi.

Valtionavustuksiin kohdennettava rahoitus on noin 5 300 000 euroa, josta rahoitetaan arviolta 3–6 hanketta. Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektin valtionavustushaku päättyi 16.12.2016.

Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projekti

Projektin tavoitteena on mallintaa ja levittää sujuva sekä oikea-aikainen työkyvyn tuen palveluketju sekä työhön paluun että työllistymisen kannalta. Toimintamallin prototyyppi luodaan yhteistyössä eri asiantuntijalaitosten kanssa ja se toimii alueellisten kokeilujen pohjana.

Valtionavustuksiin kohdennettava rahoitus on noin 4 miljoonaa euroa, josta rahoitetaan arviolta 3–6 hanketta. Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektin valtionavustushaku päättyi 12.1.2017. Lisätietoja molempiin projekteihin liittyen on koottu STM:n sivuille.