Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus STEA:n avustukset

STEA:n avustukset

STEA:n harkinnanvaraiset valtionavustukset

STEA:n erillishaku avustusohjelmiin ja järjestöjen pienavustuksiin

Suomi 100-avustusohjelmien avustushaku

 

STEA:N HARKINNANVARAISET VALTIONAVUSTUKSET

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen harkinnanvaraisia valtionavustuksia voivat hakea yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt sekä yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Avustusten hakuajat on porrastettu: uusia avustuksia voi hakea huhti-toukokuussa (31.5. mennessä) ja käynnissä oleville avustuksille jatkoavustusta elo-syyskuussa (30.9. mennessä). Valtionavustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, projekteja/hankkeita ja investointeja. STEA:lla on kolme erityyppistä avustusta: toiminta-avustus (A), investointiavustus (B) tai projekti/hankeavustus (C). Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin (Ay) ja kohdennettuihin toiminta-avustuksiin (Ak). Avustusta haetaan verkossa.

STEA julkaisee vuotuisen avustusehdotuksensa joulukuussa, jonka jälkeen ehdotus käsitellään vielä avustusasioiden arviointi- ja avustusjaostossa ennen sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista tammi-helmikuussa. Tarkempaa tietoa avustuksen hakemisesta saa STEA:n sivuilta.

Vuosien 2016-2019 avustusten tavoitealueet ovat:

  1. Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen
  2. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  3. Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen
  4. Erityisryhmien asumisen tukeminen
  5. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen
  6. Työelämäosallisuuden vahvistaminen

Tavoitealueiden lisäksi avustuksia suunnataan erillisillä avustusohjelmilla, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia.

 

STEA:N ERILLISHAKU AVUSTUSOHJELMIIN JA JÄRJESTÖJEN PIENAVUSTUKSIIN

Sosiaali- ja terveysministeriö ja STEA toteuttavat helmi-maaliskuussa 2018 avustusten erillishaun. Erillishaun aikana järjestöt voivat hakea STEAlta kohdennettua toiminta-avustusta järjestöjen pienavustuksiin sekä hankeavustusta kolmeen uuteen, vuosina 2018–2021 toteutettavaan avustusohjelmaan. Erillishaku päättyi 3.4.2018. Avustuksia haetaan STEAn verkkoasioinnissa. 

Avustusohjelmat, joihin haetaan uusia hankkeita, ovat:

1. Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma 
Kohderyhminä ovat vailla työkokemusta olevien alle 30-vuotiaiden nuorten lisäksi kaikki työikäiset, joiden on vamman, sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai muun syyn vuoksi vaikeaa työllistyä avoimille työmarkkinoille. Paikka auki II -avustusohjelmassa sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta yhden tai useamman työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. Ohjelmaan valitaan vuositasolla noin sata avustuskohdetta sekä erillinen koordinaatiohanke.

2. Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma 
Arvokas-avustusohjelma tukee järjestölähtöisen toiminnan keinoin haavoittuvissa tai haasteellisissa elämäntilanteissa eläviä tai äkillisen elämänmuutoksen kokeneita ja heidän perheitään. Ohjelmalla vahvistetaan osallisuutta ja ihmisten mahdollisuuksia kiinnittyä yhteiskuntaan niissäkin tilanteissa, joissa ollaan erilaisissa elämänmuutostilanteissa tai nivelvaiheissa. Ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella 20—25 hanketta ja koordinaatiohanke.

3. Elämänote – ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma
Avustusohjelma tukee ikäihmisten kotona asumista ja lisää heidän osallisuuttaan. Ohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat he, jotka ovat haasteellisissa elämäntilanteissa esimerkiksi sairauden tai taloudellisesti vaikean tilanteen takia. Ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella 20—25 hanketta ja koordinaatiohanke.

Järjestöjen pienavustukset
Uusi järjestöjen pienavustus tukee sosiaali- ja terveysalan alueellisten ja paikallisten järjestöjen sekä pienten valtakunnallisten järjestöjen toimintaa. Pienavustus on tarkoitettu järjestöille, joiden ei ole mahdollista saada pienavustusta minkään keskusjärjestön tai -liiton kautta.

Lisätietoja avustusohjelmista ja pienavustuksista löydät STEAn avustustoiminnan linjausten toimeenpanosuunnitelmasta 2018/2019.

 

SUOMI 100-AVUSTUSOHJELMIEN AVUSTUSHAKU

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnistää kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017–2020. Avustusohjelmien rahoitusta voivat hakea STEA-avustuskelpoiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä säätiöt. Kuhunkin ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella noin 20 hanketta sekä yksi koordinaatiohanke. Hankkeiden valinnassa noudatetaan STEA:n yleisiä hakemusten arviointikriteerejä ja lisäksi arvioidaan hakemuksessa kuvattuja toiminnan tavoitteita suhteessa ohjelman tavoitteisiin.

Kolme uutta ohjelmaa ovat:

1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
Avustusohjelman kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät perheet. Toiminnan keskiössä on koko perheyhteisö, ja tavoitteena on arjen tukeminen kohderyhmän tarpeista käsin. Ohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vähennetään eriarvoisuutta. Lisäksi ohjelmalla torjutaan aktiivisesti ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa.

2. Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
Avustusohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia.  Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.  

3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Kullekin avustusohjelmalle haetaan noin 20 käynnistämis-, kehittämis- tai levittämishankkeen lisäksi yhtä koordinaatiohanketta. Koordinaatiohankkeen tehtävänä on luoda edellytyksiä ohjelman verkottumiselle ja vuorovaikutukselle sekä vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa.

Hakeminen: Avustushaku oli auki 20.2.-31.3.2017, ja siinä haetaan avustusta vuodelle 2017. Hankkeet ovat 3½-vuotisia (2017-2020). Avustusta haetaan STEA:n verkkoasioinnin kautta. STEA käsittelee
avustushakemukset toukokuussa ja tekee sen jälkeen STM:lle avustusehdotuksen. Uudet avustusohjelmat voivat käynnistyä välittömästi STM:n avustuspäätöksen jälkeen kesällä 2017.

Sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmiin ei oteta enää uusia hankkeita, mutta niissä mukana olevat hankkeet hakevat jatkoavustusta syyskuussa. Jatkoavustuksia haetaan myös käynnissä oleviin kunta-järjestö -yhteistyön, yksinäisyyden ja huono-osaisuuden teemarahoituskokonaisuuksiin