Olet täälläEtusivu VERKOTTAJA - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua

VERKOTTAJA - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua

Perustiedot
Hankkeen/toiminnan nimi ja rahoittajat: 
VERKOTTAJA - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua
Hankkeen yhteyshenkilö: 
Ari Terävä.
Yhteystiedot: 

A-klinikkasäätiö
Kehittämisyksikkö
Maistraatinportti 2 A
00240 Helsinki

Hankkeen kesto: 
2/2013 - 1/2017
Kohdentaminen
Hankkeen toteutustaso: 
paikallinen/kuntataso
alueellinen/maakuntataso
valtakunnallinen
Toteutuspaikka/alue: 
Alueprosesseja Keski- ja Itä-Uusimaa (Porvoo), Espoo, Tampere (2013-2015), Lahti (2013-2015), Kouvolassa ja Lappeenranta (2014-2015) sekä Helsinki, Lohja, Jyväskylä (2015 alkaen).
Kohderyhmä: 

Ensisijaiset kohderyhmät: (1) päihde- ja mielenterveysalan auttamisjärjestelmän järjestöt ja niiden ammatilliset sekä vertais-, kokemus- ja vapaaehtoistoimijaverkostot, (2) päihde- ja mielenterveysalan osaamisen valmentajat, (3) päihde- ja mielenterveysongelmissa tukea tarvitsevat kansalaiset.Toissijaiset kohderyhmät: Kuntapäättäjät, virkamiehet ja media.

Rahoitus
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tarve ja perustelut: 

A-klinikkasäätiö toiminnan tarkoituksena on toimia kaikkein huono-osaisimpien päihde- ja moniongelmaisten asiakasryhmien hyväksi. Tämän tarkoituksen edistämiseksi projektin tarpeena on edistään päihdetyön ja mielenterveysalan järjestöjen ja toimijoiden verkostoitumista mahdollisimman laajasti ja monipuoliesti yhteisten tavoitteiden sekä kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli09) linjausten suuntainseen toiminayhteistyöhön.

Keskeisenä tarpeena tässä työssä on säätiön järjestölähtöisten hankkeen toiminta palvelu- ja auttamisjärjestelmässä toimivien jaetun osaamisen vahvistamiseksi. Verkottajan tarveperusteluna on toteutettu jo edeltävissä verkostoivissa kehittämishankkeista (kuten Huuko-toiminnassa vuodesta 2001) saatu kokemus ja lupaavat käytännöt hajatetun osaamisen yhteiskehittämisestä samoin kuin koko ajan monipuolistuneet sähköisten sekä kansalaisille suunnattuneiden verkko- ja kasvokkaispalveluja yhdistävien toimintamallien yleistyminen.

Verkottaja vastaa tarpeeseen, joka on muotoiltu edeltäneiden kouluttavien kehittämishankkeiden päätelmien (mm. päihdetyön asiantuntijamalli ja "huukokonsepti") sekä A-klinikkasäätiön koulutustoiminnasta (mm. PäTy-koulutukset) kootun palautteen perusteella mm. tehtyihin havaintoiohin, että päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien hoidon koulutus ja opetus ovat liiaksi erillään toisistaan eivätkä siten tue jaetun asiantuntijuuden ajattelutapaa ja Mielisuunnitelman tavoitteita. Tähän sisältyvänä tarpeena on myös vertaistyössä ja kokemusasiantuntijatoiminnan piirissä kehitettyneen osaamista riittämätön kytkeytyminen ammatillisen osaamisen rinnalle.

Päihde- ja mielenterveystyön auttamispalveluiden toimijayhteistyön ja osaamisen kehittämisen erilaisia paikallisia tarpeita ja toiminnan paikallista ja alueellista kohdentamista ja muotoilua on selvitetty jo hankesuunnitteluvaiheessa ja edelleen tarkennettu ja täsmennetty projektien jatkuvan prosessiarvioinnin kautta hankkeen käynnistyttyä.
Mielisuunnitelmassa tehdyn tilanne- ja tarvearvioinnin mukaisesti yhdeksi tavoitteeksi oli muotoiltu asiakkaan aseman vahvistaminen, kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden ottaminen mukaan mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Verkottaja-hankkeen vastaa tarpeeseen kehittää asiakkuuden sekä toipuneiden ja kuntoutuneiden mahdollisuutta osallistua ja antaa panoksensa päihde- ja mielenterveystyöhön uudenlaisilla tavoilla mm. nostamalla kaikissa ydinprosesseissaan vahvasti esiin vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimijoiden konkreettista roolia ja hyödyntämistä osana auttamisjärjestelmän kokonaisuutta. Muotoina ovat yhteistoimintapilotit ja -koulutustapahtumat päihde- ja mielenterveystyön ammattihenkilöstön ja organisaatioiden kanssa sekä perinteisten palvelujen ulkopuolella vielä olevien kykteminen heidän tarvitsemiensa tuen piiriin ja keskinäiseen vertaistukeen mm. kehittämällä sähköisiä palvelumuotoja.

Sähköisten verkkopalvelujen kehittämiseksi projektin on kouluttamat kokemusasiantuntijat toteuttavat verkon kautta kansalaisille suunnattua KokeNet vertaisneuvonta- ja -keskusteluauttamista. Sähköisten palvelujen kehittämisessä hankkeen tarvearviointina on ollut tieto kansalaisten keskuudessa lisääntyvien viestintäteknologioiden (kuten netti, mobiili ja sosiaalinen media) mahdollisuudesta ja arvio, että tuota kehitystä on hyödynnetty hyvin vähän nimenomaan vertais- ja kokemusasiantuntijuuden ja ammattilaisyhteistyön näkökulmasta. Vastauksena verkkopalveluista ja yhtiestyötahoilta saatuun palautteeseen projektin tukemat kokemusneuvojat toimivat entistä monipuolisemmin sekä vertaisina omissa vertaisverkostoissaan että kokemusasiantuntijoina alan ammattilaisten tukena.

Hankkeen päämäärä ja tavoitteet: 

Hankkeen päämääränä on edistää päihde- ja mielenterveysongelmiin apua tarvitsevien kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Päämäärään pyritään vahvistamalla heille tarkoitetun auttamisjärjestelmän toimintaa ja toimijoita niin että palveluja tarvitsevilla on nykyistä aidompi mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen sekä palvelujen saatavuuteen. Myös sähköisten palvelujen avulla hankkeessa voidaan toteuttaa hyvin organisoidusti ja kustannustehokkaasti laajamittaista ja monipuolista verkosto-, auttamis- ja vaikuttamistyötä.

Toiminnan tavoitteet:
1. Edistää ja vahvistaa päihde- ja mielenterveystyötä kehittävien järjestöjen, verkostojen ja ryhmien yhteistoimintaa.
2. Edistää ja vahvistaa päihde- ja mielenterveystyön auttamisjärjestelmässä toimivien yhteistyötä.
3. Edistää ja vahvistaa kokemusasiantuntija- ja vertaistukitoimijoiden panosta osana päihde- ja mielenterveystyötä.
4. Edistää päihde- ja mielenterveystyön auttamisjärjestelmän asiakkaiden osallistumista palveluiden ja toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen.
5. Helpottaa kansalaisten hakeutumista tarpeenmukaisen avun ja tuen piiriin.
6. Edistää sähköisten palvelujen käyttämistä ja kehittämistä osana päihde- ja mielenterveystyötä.

Toteutuneet tuotokset, tulokset ja vaikutukset: 

Keskeiset tuotokset (2013-2014):

* Hanketoiminta organisointu A-klinikkasäätiön kehittämisyksikössä hanketavoitteiden mukaisesti ja niitä edistäen (suunnnittelu- ja prosessiarviointitiimit, reflektioverkostot kumppaneiden kanssa, arviointi- ja viestintäsuunnitelmat ja niiden toteutus, asianmukainen raportointi).

* Toteutettu erilaiset päihde- ja mielenterveystyön auttamis- ja palvelujärjestelmän yhteistyöprosessit ja -projektit keskeisten päihde- ja mielenterveystyön järjestöjen, kansallisten toimijoiden, hankkeiden, verkostojen sekä niiden asiantuntijoiden ja kehittäjien kanssa, paikallisesti ja valtakunnallisesti.

* Toteutettu alueelliset/paikalliset verkostomaiset yhteiskehittämis- ja valmennusprosessit 2013-2014 Itä-Uudellamaalla (Porvoo ja Loviisa), Tampereella, Lahdessa ja Keski-Uudellamaalla (KUUMA-kuntien alue) 2014 alkaen, Kouvolassa ja Lappeenrannassa syksystä 2014 alkaen. Sisältöinä ammatillisten ja vertais/kokemusaiantuntijoiden jaetun osaamisen ja konkreettisen, käytännön auttamis- ja palvelutoimintaan juurrutettavan yhteiskehittämisen toteutus (menetelmävalmennus kytkettynä käytännöllisiin osallistamisprosesseihin).

* Rakennettu KokeNet-Kokemusneuvojaverkosto sekä Kokenet -nettineuvontaympäristö: rekrytoitu koulutetuista kokemusasiantuntijoista ja päihde- ja mielenterveysongelmia kokoneista läheisistä Kokemusneuvojaverkosto ja valmennettu neuvontapalvelun käynnistämisen pilottiryhmä (10) loppuvuodesta 2013; pilotoitu ja arvioitu neuvontapalvelu keväällä 2014; resurssoitu verkostoa ulkopuolisella ryhmätyönohjauksella ja kuukausittaisella työkokousmuotoisella jatkovalmennuksella vuoden 2014 ajan; avattu vuoden 2015 alusta kansalaisille suunnattu neuvontapalvelu ja päihdetyön ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden sähköinen keskustelufoorumi; käynnitetty kokemusneuvojien "kasvokkaisen" konsultaatio- ja asiantuntijatoiminta toimijaverkostossa ja -ympäristössä (järjestötoiminta, valmennus, oppilaitokset, työelämä, A-klinikat, perusterveydenhuolto, media) mm. A-klinikkasäätiön, A-kiltojenliiton, Verkottajan ja KokoA:n kautta.

* Rakennettu ja hyödynnetty sähköisiä ympäristöjä monipuolisesti: verkottajahanke.fi-kotisivu; kokenet-sivusto (suunniteltu jatkavaksi A-klinikkasäätiön verkkopalveluiden osana Verkottaja-hankkeen päätyttyä 2017); kehitetty ja hyödynnetty Atrium-työskentely/oppimisympäristöä mm. alueprosesseissa ja tuotettu päivitettyä sisältöä Tietopuuhun (Päihdetyön tieto- ja tukipankki); päivitetty verkottajan kotisivuun linkitetty huuko.fi -päihdetyön ammattilaissivusto sekä hankkeen ja MiepäOsaa-verkoston hankesivustot Innokylään ja facebookiin.

* Organisoitu yhdessä toimijakumppanien kanssa kattavat yhteistyön ja osaamisen kehittämisen yhteistyöryhmät (Asiantuntijatiimi ja MiepäOsaa-verkosto) ja vaikutettu aktiivisesti kumppanuusjärjestöjen verkostoissa (mm. THL) sekä osallistuttu toteuttajina ja kumppaneina valtakunnallisten tapahtumiin (mm. Päihdepäivät/EHYT, Mielenterveysmessut/MTKL, Kokemusasiatuntijaseminaari/THL).

* Toteutettu päihde- ja mielenterveystyön toimijatahojen, ammattihenkilöstön ja kokemusasiantuntija- ja vertaistoimijoiden valtakunnalliset I Verkottaja Rajapinnalla-päivät (Huukopäivät 2001-2012 perinteen mukainen) lokakuussa 2014.

* Tuotettu arviointitieto (suunnitelma, arviointityöpajat) ja tiedotettu prosessin edistymisestä, havainnoista ja ajankohtaisista tapahtumista sekä raportoitu tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista yhteistyöverkostoille, rahoittajalle (RAY:n vuosiselvitys, TVS), kehittämisyksikölle ja koko A-klinikkasäätiölle. Keskeiset tulokset ja vaikutukset (2013-2014):

* Edistyminen päihde- ja mielenterveystyön monipuolisen toimijayhteistyön kehittämisessä:

- Päihde- ja mielenterveystyön auttamisjärjestelmässä toimivien henkilöstöiden sekä vertaistuki- ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö ja moniääninen dialogi ovat lisääntyneet. - Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminta lisääntynyt aikuissosiaali-, päihde- ja mielenterveyspalveluiden ammatillisen työn sisälle ja rinnalle. - Toimijoiden tuttuus, luottamus ja kaikenlainen kumppanuus ja yhteistyö ovat lisääntyneet. - Päihde- ja mielenterveysongelmiin apua tarvitsevat ovat käytännössä osallistuneet toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä palvelujen saatavuuden kehittämiseen ja arviointiin.

Vaikutus on päihde- ja mielenterveystyön erilaisten toimijoiden yhteistyövalmiuksien ja verkostoitumisen lisääntyminen. Sen tuloksena on jaettu asiantuntijuus yli päihde- ja mielenterveystyön tausta-ajattelu- ja sektorirajojensekä kokemusasiantuntijuuden kytkeytyminen tasavertaiseksi osaksi yhteisen osaamisen kehittämistä. Tavoiteltavana vaikutuksena on edelleen ollut kokemus- ja vertaistoimijoiden kytkeytyminen kiinteämmäksi osaksi päihde- ja mielenterveystyön toimintakokonaisuutta, ammatillisen henkilöstön rinnalle. Vaikutuksena on ollut konkreettisen yhteistoiminnan lisääntyminen ja monipuolistuminen sekä asiakas- ja potilastyön osaamisen vahvistuminen, vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan uudenlaiset, ammattilaisten toimintaa täydentävien yhteistoimintamallien lisääntyminen, toiminnan käsitteet ovat selkiintyneet mm. "kokemusasiantuntijatoiminta" (toipuneiden ja kuntoutuneiden toimintaa joka kohdentuu oman viiteryhmän ulkopuolelle so. poiketen vertaistukitoiminnasta).

Yhteiskehittämisen asiakastyöhön suuntautuvia erityisiä tavoiteltavia vaikutuksia: - Päihde- ja mielenterveystyön julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin sekä ammattilaisten ja vertais- ja kokemustoimiijoiden roolit monipuolistuvat, vastavuoroisuus mahdollistuu, - Palveluiden asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden osallisuus ja halu toimia oman elämänsä puolesta lisääntyvät, - Hoito- ja auttamiskeinojen suhteellisuuden selkiytyminen ja asiakaslähtöisen työskentelyotteen vahvistuminen luovat päihde- ja mielenterveyskuntoutumiselle uusia edellytyksiä, - Palvelujärjestelmän ja ammattityön ehdot ja ihmisen tarpeiden uudenlainen yhteensovittaminen mahdollistuu ja - ammattilaisen työn merkityksellisyys ja jaksaminen lisääntyvät.

->  Julkaisu Verkottajan kammareissa (pdf). Kutsu päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiskehittämisen tiloihin ammattilaisina ja kokemusasiantuntijoina. Verkottaja 2013-2016. A-klinikkasäätiö 2017.

* Rakennettu monipuolinen Kokenet-verkkopalvelun ja Kokemusneuvojapalvelun toimintakokonaisuus. Sähköisten palvelujen osalta vaikutukset näkyvät siinä, että sähköiset palvelut laajenevat ja toimijat tuntevat paremmin olemassaolevat palvelut ja osaavat hyödyntää niitä osana auttamisjärjestelmää. KokeNet -verkkopalvelun avulla kokemusasiantuntijoiden mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa lisääntyvät ja monipuolistuvat. Vaikututukset näkyvät yhteiskunnan tasolla siinä, että paremmin hahmotetaan monipuolisen ja asiankaslähtöisen päihde- ja mielenterveystyön palvelu- ja auttamisjärjestelmän kokonaisuuden merkitys sekä sen tärkeänä osana kansalaisten osallisuus ja vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan rooli KokeNet -osahankkeessa tuotetun verkkopalvelun sekä päihteidenkäytöstä toipuneiden, täydennyskoulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja ongelman kokeneiden lähestein kytkeytyminen sähköiseen ja kasvokkaiseen kokemusneuvontatyöhön on vaikuttanut vakavampia ongelmia enkäisevästi kanalaisten neuvonta-apua tarvitsevien kansalaisten terveysteen ja elämään. KokeNet-neuvontapalvelu on kytkenyt ja vahvistanut vertais- ja kokemusneuvojatoimintaa ammatillisen verkkoneuvontapalvelun täydentäjäksi sekä vahvistanut kokemustiedon käyttöä päihdeongelmien ehkäisemisessä laajentamin yhteiskunnassa.