Olet täälläEtusivu Tutkittua Julkaisusarjat A-klinikkasäätiön Tietopuu: Tutkimussarja

A-klinikkasäätiön Tietopuu: Tutkimussarja

A-klinikkasäätiön Tietopuun Tutkimussarjassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, jotka perustuvat aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin. Tutkimussarjan julkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin. Julkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta. Tietopuu: Tutkimussarja ISSN 2343-3884.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus

2022

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. (2022): Parempia mielenterveys- ja päihdepalveluja? Suomalaisten näkemyksiä palvelujen ansaitsevuudesta Tietopuu: Tutkimussarja 2/2022: 1–21.

Tiivistelmä: Väestökyselyyn pohjautuva tutkimus osoittaa, että suomalaisten näkemykset eri ryhmien palvelujen ansaitsevuudesta vaihtelevat väestöryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja halutaan lisätä useimmin syrjäytymisvaarassa olevien palveluihin.

Kaila-Kangas, L., Joensuu, M., Laitinen, J. & Tuomivaara, S. (2022): Suomalaisten etätyöntekijöiden alkoholinkäyttö ennen koronapandemiaa. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2022: 1–21.

Tiivistelmä: Etätyöntekijöillä oli suurempi todennäköisyys juoda alkoholia useana päivänä viikossa verrattuna niihin, jotka eivät tehneet etätyötä. Etätyö ei kuitenkaan ollut yhteydessä alkoholin riskikäyttöön.

2021

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2021): Pienoisetnografinen tutkimus osallisuuden ulottuvuuksista mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikassa (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 5/2021: 1-22. 

Tiivistelmä: Mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikan mahdollistama osallisuus oli mielekästä tekemistä ja arjen jäsentymistä, jossa tärkeää olivat rutiinit ja yksilöllisten voimavarojen huomioiminen. Toimettomuus ei hahmottunut vain osattomuudeksi, vaan mahdollisuudeksi olla toimeton ja levätä turvallisessa ympäristössä. Yhteisöllistä osallisuutta vahvisti kokemus hyväksytyksi ja ymmärretyksi tulemisesta. 
 

Helfer, A., Laine, R., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021): Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 4/2021: 1-23.

Tiivistelmä: Sote-järjestöyhteistyön kautta koronapandemian ensimmäisen aallon aikana toteutettuun verkkokyselyyn tavoitettiin vastaajia eri puolelta Suomea. Itseraportoidulla terveydentilalla oli yhteyttä siihen, miten poikkeustilan vaikutukset oli koettu elämäntilanteessa ja hyvinvoinnissa. Laadullisen analyysin perusteella ongelmien kasautumisen riski oli suuri niillä, joilla oli jo ennestään vaikeaa.   
 

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. (2021): Toimijaverkkoteoriaan pohjautuva pienoisetnografia päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnatusta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 3/2021: 1-20.

Tiivistelmä: Päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnattuun matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tultiin turvallisen ja ystävällisen tunnelman, maksuttoman ruoan ja sieltä saatavan avun vuoksi. Luottamuksen rakentuminen työntekijöihin mahdollisti palveluohjauksen. Monien hoito- ja viranomaispalveluiden jalkautuminen kohtaamispaikkaan madalsi avun saaminen kynnystä.
 

Kivistö, M., Martin, M. & Hautala, S.: Ammattilaisten antamat merkitykset mielenterveys- ja päihdetyöhön integroidulle kokemusasiantuntijatoiminnalle toipumisen tukemisessa (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2021: 1-18.

Tiivistelmä: Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset näkivät kokemusasiantuntijatoiminnan monella tavalla myönteisenä niin asiakkaiden kuin palvelujärjestelmän kannalta. He korostivat kokemusasiantuntijoiden merkitystä tunnetuen tarjoajina ja selviytymisen kokemusten jakajina. Kokemusasiantuntijatoiminnalla nähtiin olevan merkitystä ongelmien pahenemisen ennaltaehkäisemisessä, lääkehoidon tukemisessa, toiminnan tehostumisessa, palvelujen monipuolistumisessa sekä asiakaslähtöisyyden vahvistumisessa.
 

Soronen, K.  Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2021: 1-23.

Tiivistelmä: Ammatillisilla hierarkioilla ja valtasuhteilla on merkittävä vaikutus kokemusasiantuntijoiden aseman rakentumiseen päihde- ja mielenterveystyössä. Tutkimuksessa hahmottui kolme kokemusasiantuntijoiden asemaa määrittävää positiota: 1) kategoriset positiot, 2) epävarmuuden positiot ja 3) kumppanuuden positiot. Eri positioluokissa näkyivät erilaiset valtasuhteet kokemusasiantuntijoiden toiminnan määrittelyissä. Lainsäädännöllisistä rajoitteista ja ammatillisista hierarkioista huolimatta kokemusasiantuntijuutta toiminnassaan käyttävissä työyhteisöissä on mahdollista luoda toimivia yhteistyön käytäntöjä.    
 

2019

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2019: 1-17.               

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. "Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019: 1-20.

 

2018

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. "Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1-15.

 

2017

Heinonen, M. & Pitkänen, T. Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017: 1-16.

Kaskela T., Pitkänen T., Solin P., Tamminen N., Valkonen J. & Kaikkonen R. Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: 1-15.

Jurvansuu S. & Rissanen P. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatio-kehityksen näkökulmasta (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: 1-14.

 

2016

Pitkänen, T., Perälä, J. & Tammi T. Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016: 1-10.

Julkaisutyyppi: