Olet täälläEtusivu Tutkittua Julkaisusarjat A-klinikkasäätiön Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia

A-klinikkasäätiön Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia

A-klinikkasäätiön Tietopuun Katsauksissa ja näkökulmissa avataan tutkimusten tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Katsaukset ja näkökulmat ovat tyyliltään keskustelun avauksia. Kirjoitukset arvioi julkaisusarjojen toimituskunta. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia ISSN 2343-3876.

2023

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2023): Arjen tukea, aktivoitumista, velvoittavuutta. Tutkimus päihde- ja mielenterveystyön kohtaamispaikkojen asiakaspoluista (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2023: 1–20. 

Tiivistelmä: Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kävijöiden asiakaspolkuihin liittyy usein  aktivoitumista, ohjatumpiin toimintoihin siirtymistä ja uusien toimijaroolien omaksumista.  Kohtaamispaikkojen saavutettavuutta, toimijaroolien moninaisuutta ja myönteisiä siirtymiä  voidaan tukea verkostoitumalla yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

2022

Kauppila, E., Tourunen, J. & Jurvansuu, S. (2022): Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2022:1–14. 

Tiivistelmä: Hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden odotukset järjestöjen roolista hyvinvointialueilla olivat suhteellisen samanlaisia. Keskeisinä yhdyspintoina nähtiin järjestöjen tuottamat ostopalvelut, välimuotoiset palvelut sekä kansalaistoiminta. Huolenaiheina nostettiin esiin pienempien järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla.

Jurvansuu, S., Laukkanen, S. & Tourunen, J. (2022):Jos ei saa hoitoa, niin miten ne läheiset voi saada mitään?” Päihteidenkäyttäjien läheisten kokemuksia palvelujärjestelmästä. (pdf) Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2022:1–18.

Tiivistelmä: Päihteitä käyttävien läheiset pitivät perheenjäsenensä saamia palveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua hoitotahon kanssa puutteellisena. Lisäksi läheisten oman tuen hakeminen hahmottui satunnaiseksi ja riippuvaiseksi perheenjäsenen hoitosuhteesta. Tutkimus korostaa tarvetta lisätä läheisten tietoisuutta oikeudestaan tukeen sekä madaltaa tukikynnyksiä.

2021

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Biljardia pienellä porukalla – sitova ja yhdistävä sosiaalinen pääoma paikallisen A-killan toiminnassa (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2021:1-18.

Tiivistelmä: A-killan päiväkeskusta tarkasteltiin yhteisön sisäisiä suhteita kuvaavan sitovan sosiaalisen pääoman sekä yhteisön ja ulkoisen maailman välisiä suhteita kuvaavan yhdistävän sosiaalisen pääoman käsitteiden avulla. Vapaamuotoinen ja päihteetön yhdessäolo loi sosiaalista pääomaa, joka mahdollisti päiväkeskuksen ylläpitämisen vapaaehtoistoimin. Aktiivisimmat kävijät muodostivat tiiviin yhteisön, joille päiväkeskus oli muodostunut ”varakodiksi”. 

Jurvansuu, S. Kaskela, T. & Tourunen, J. Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2021:1-14.

Tiivistelmä: Kohtaamispaikan sulkeminen maaliskuussa 2020 lisäsi kävijöiden kokemaa yksinäisyyttä, ahdistusta ja omaan psyykkiseen sairauteen liittyviä pelkoja. Arjesta katosivat mielekäs tekeminen ja turvaa antavat rutiinit. Tutkimus korostaa kohtaamispaikkojen tärkeää asemaa palvelujärjestelmässämme. Niiden sulkeminen vaarantaa kävijöiden hyvinvoinnin ja lisää vaikeuksien kasautumisen riskiä. 

Helfer, A. & Pitkänen, T. Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2021:1-15.

Tiivistelmä: Väsymysoireyhtymää sairastavat vastaajat kokivat enemmän vaikeuksia kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla kuin aineiston perusterveet vastaajat. Suurin osa kuului myös koronariskiryhmään, mikä vaikeutti osaltaan arjen sujumista. Vastaajat kuvasivat huolia myös toimeentulon ja talouden, työkyvyn sekä terveyden suhteen. 

2020

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J. Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020: 1-11.

Seppälä, T., Grönlund, H. & Mukkila, S. Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2020:1-18.

Jurvansuu, S. & Ringbom, H. Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2020:1-13.

 

2019

Ringbom, H. Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 8/2019. 1-18.

Ringbom, H. & Jurvansuu, S. Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15.

Järvelin, R. Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 6/2019: 1-17.

Järvelin, R., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Gunnar, T., Kajos, M. & Kaskela, T. Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2019: 1-19.

Ilomäki, T. Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019: 1-14.

Jurvansuu, S. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2019: 1-13.

Jurvansuu, S. & Nieminen, N. Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019: 1-13.

Valkonen, J. Huumori hyvinvoinnin edistäjänä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019: 1-10.

 

2018

Ringbom, H. & Valkonen, J.  Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018: 1-14.

Valkonen, J. & Ringbom, H. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2018: 1-18.

Jokelainen, S., Holm, M., Ahonen J. & Pitkänen, T. Tartuntatautitietoutta huumeiden käyttäjille: kokemuksia Street -hankkeesta 2015 -2016 (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2018: 1-10.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11.

 

2017

Valkonen, J. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14.

Kuussaari, K., Tourunen, J., Knuuti, U., Lind, H. & Ämmälä, A-J. Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2017: 1-19.

Nieminen, N. & Jurvansuu, S. Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017

Pitkänen T., Jokelainen S., Sironen J. & Glad T. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2017

 

2016

Elovainio M., Pitkänen T., Hakkarainen P. & Simojoki K. Itsehoitoa ja riskitietoutta – Puoli miljoonaa Päihdelinkin AUDIT-testiä vuosina 2003-2016 (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2016

Jurvansuu S. & Rissanen P. Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2016: 1-11.

Pitkänen T. & Tourunen J. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2016: 1-16.

 

2015

Pitkänen T. & Tourunen J. Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015: 1-6.