Mipa logo
Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA 2.0 Järjestötutkimus Tutkimusohjelman arkisto

Tutkimusohjelman arkisto

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan kuusi tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, kansalaisten elämäntilanteesta ja palvelutarpeista sekä kokemusasiantuntijuudesta. Katso esitys. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Näillä sivuilla julkaistaan tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja tuotoksista. MIPA-hankkeen uutiskirje kertoo hankkeen ajankohtaiset uutiset kaksi kertaa vuodessa toukokuusta 2016 alkaen. Tilaa uutiskirje. Hankkeella on julkinen Facebook-ryhmä MIPAverkosto.

Some-teemaviikko omaisten hyvinvoinnin tukemisesta 4.- 8.5.

Tutustu uusimpaan MIPA-uutiskirjeeseen (1/2020): koronakuvioita ja tutkimustietoa

Opinnäyte: Terveysalan AMK-opiskelijoiden käsityksiä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisestä

Tutkimus: Päihdehoitoon hakeutuneiden kuolleisuus

Tutkimus: Päihdekuntoutusohjelmien asemaa vankiloissa syytä arvioida uudelleen

Raportti: C-hepatiitin hoito onnistuu korvaushoidon yhteydessä

Tutkimus: Sosiaalinen tuki tärkeää mielenterveys- ja päihdeomaisten omaisten mielen hyvinvoinnille - omaisten palveluissa kehitettävää (pdf)

Tutkimus: Ehkäisevän ja edistävän työn ytimessä yleisen hyvinvoinnin parantaminen (pdf)

Tutkimus: Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä (pdf)

Tutustu uusimpaan MIPA-uutiskirjeeseen (2/2019)

Lue kooste "Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet" -seminaarista 6.11.2019 (pdf)

Tutkimus: Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus vahvistavat toimijoiden hyvinvointia (pdf)

Tutkimus: Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - omaisten tunteet läheistään kohtaan (pdf).

Tutkimus: Kokemusasiantuntijuus verkossa – ohjausta, tukea ja kohtaamista (pdf).

Tiedote: MIPA 2.0 -hanke käynnistynyt (pdf).

Tutkimus: Miten tieto huumeen sisällöstä vaikuttaa käyttäjien päätöksiin (pdf).

Tutkimus: Palkkiot osoittavat arvostusta ja antavat taloudellista tukea (pdf).

Tutustu uusimpaan MIPA-uutiskirjeeseen (1/2019)

Lue kooste päätösseminaarista 6.2.2019 (pdf)

Tutkimus: Paikallisyhdistykset huolissaan rahoituksen jatkuvuudesta ja rahoituspohjan kapeudesta (pdf).

Tutustu MIPA-tutkimustulosten yhteenvetoon (pdf).

Katso A-Kiltojen Liiton puheenjohtajan Hannu Gustafssonin haastattelu YouTubesta.

Osallistu "Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi" -seminaariin 8.3

Tutkimus: Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta (pdf).

Tutkimus: Huumori koetaan hyvinvointia edistävänä tekijänä (pdf).

Tutkimus: Kohdatuksi tulemisen kokemukset ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen vahvistavat järjestöjen vapaaehtoisten hyvinvointia (pdf).

Tutkimus: Hyvä koherenssin tunne vahvistaa hyvinvointia (pdf).

Lue kooste järjestötyöpajasta 7.11.2018 (pdf)

Tutkimus: Vapaaehtoistoimintaan mielenterveys- ja päihdejärjestöissä liittyvät yhteiset ja eriytyvät merkitykset (pdf)

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä (pdf)

Tutustu uusimpaan MIPA-uutiskirjeeseen (2/2018)

Tutustu EPT-verkoston eduskuntavaaliteemoihin

Tutustu Mielenterveyspoolin vaikuttamisohjelmaan

Selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

Lue kooste järjestötyöpajasta 11.4.2018 (pdf)

Eriarvoisuustyöryhmä haluaa yhtenäiset mielenterveys- ja päihdepalveluiden laadun kriteerit

Tietopuu-blogi: Ohjaako järjestötoimintaa aate vai raha?

Selvästi parempi-blogi: Yhteisöllinen kokemusasiantuntijuus

Tutustu YhdessäMielin-hankkeen raporttiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivista malleista

Lue tutkimusartikkeli vapaaehtois- ja vertaistoimijoiden väsymiseen liittyvistä tekijöistä (pdf)

Tutustu uusimpaan MIPA-uutiskirjeeseen

Lue artikkeli päihde- ja mielenterveystyön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen eroista ja yhtäläisyyksistä (pdf)

Lue artikkeli tutkimustiedon hyödyntämisestä järjestötoiminnassa (pdf)

Katso Diakin opiskelijoiden video päiväkeskuksista YouTubesta

Lue kooste järjestötyöpajasta 11.10.2017 (pdf)

Tutustu MIPA-hankkeen kolmanteen uutiskirjeeseen.

Tutustu hyvinvointikyselyn raporttiin (pdf).

Tutkimusseminaarissa ja järjestötyöpajassa tarkasteltiin järjestöjen toimintaa ja sen tutkimista (pdf).

Artikkeli päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertaistoiminnasta.

Artikkeli ikääntyvien psyykkisestä kuormittuneisuudesta ja elämänlaadusta.

Katso yhteenvedot järjestöjen työntekijöille sekä vapaaehtoisille, vertaisille ja kokemusasiantuntijoille suunnatuista kyselyistä (pdf).

Artikkeli yhdistysten päihde- ja mielenterveystyötä yhdistävästä toiminnasta (pdf).

Ilmoittaudu tutkimusseminaariin ja järjestötyöpajaan 4.4.2017 (pdf)

Artikkeli päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminnasta (pdf).

Artikkeli matalan kynnyksen Elokolo-toiminnasta 19.1.2017 (pdf).

Tutustu MIPA-hankkeen toiseen uutiskirjeeseen (2/2016).

Artikkeli omaistyöstä päihde- ja mielenterveysjärjestöissä 19.12.2016 (pdf).

Selvitys: Suuntaviivoja järjestöjen tutkimustoiminnan kehittämiseen (16.12.2016) (pdf).

Artikkeli päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden hyvinvoinnista 29.11.2016 (pdf).

Mielenterveysmessuilla keskusteltiin päihde- ja mielenterveysyhteistyön tarpeesta ja käytännöistä 22.11.2016 (pdf).

MIPA-seminaari päihde- ja mielenterveysyhteistyöstä Mielenterveysmessuilla 22.11.2016 (pdf)

Pro Gradu hyvä- ja huono-osaisuuden kokemuksesta päihdejärjestöjen palvelujen käyttäjillä (pdf).

Järjestötyöpajassa pohdittiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen paikkaa sote-uudistuksen kynnyksellä 13.9.2016 (pdf)

Tutustu MIPA-hankkeen ensimmäiseen uutiskirjeeseen (31.5.2016).

Tarinoita vertaisten ja työntekijöiden yhteistyöstä (tiedote 12.4.2016)

Helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien kaksi erilaista ryhmää (pdf).

Artikkeli vapaaehtoisuudesta, vertaisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta julkaistu (tiedote Kuntoutussäätiö 15.3.2016)

Vaikuttavaa viestintää yhteistyönä tiedote 24.11.2015 (pdf)

Väitös psyykkisestä sairastumisesta ja kuntoutumisesta 13.11.2016, Päivi Rissanen (MTKL) (pdf).

Järjestötyöpajassa 80 osallistujaa tiedote 18.8.2015 (pdf)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ensimmäistä kertaa yhdessä kehittämään tutkimustoimintaa

 


MIPA-tutkijatiimi 2017-2018 (vasemmalta oikealle) : Jukka Valkonen (Suomen Mielenterveysseura), Elina Mäenpää (Kuntoutussäätiö), Jouni Tourunen (Hankekoordinaattori, A-klinikkasäätiö), Sari Jurvansuu (Sininauhaliitto) ja Timo Ilomäki (Kuntoutussäätiö).