Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Järjestötutkimus Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit 4/2015-3/2017

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Tutkija: Sari Jurvansuu

Tutkimuksen taustalla oli tarve tuottaa tarkempaa, vertailukelpoista tietoa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnasta sekä siinä tapahtuvista muutoksista. Tutkimuksen pääasiallisena kiinnostuksen kohteena olivat järjestöjen keskeiset toimintamuodot päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi ja kansalaisten auttamiseksi. Toimintaa tarkasteltiin kansalaistoiminnan eri muodoista järjestöjen tuottamiin palveluihin.

Hankkeessa toteutettiin keväällä 2016 laaja kysely päihde- ja mielenterveysjärjestökentän toimijoille. Se kohdistettiin tutkimusohjelmassa mukana olevien järjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten ja jäsenjärjestöjen lisäksi Ehkäisevän päihdetyön verkostoon, Mielenterveyspooliin ja MPNet-verkostoon kuuluviin järjestötoimijoihin. Kyselyssä tarkasteltiin järjestöjen kohderyhmiä, toimintamuotoja, palvelutuotantoa, toiminnan voimavaroja (jäsenistö, vapaaehtoistoimijat, palkatut työntekijät), järjestötoimijoiden näkemyksiä toimintaan kohdistuvista ajankohtaisista haasteista ja kehittämistarpeista sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita. Kyselyssä oli mukana paikallisyhdistyksiä, valtakunnallisia keskusjärjestöjä ja säätiöitä. Vastauksia saatiin 215 järjestötoimijalta. Suuri kiitos kaikille vastanneille!

Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet ovat vapaasti järjestöjen käytettävissä:
Kysely valtakunnallisille järjestöille
Kysely paikallisyhdistyksille

Osahankkeen puitteissa on julkaistu tieteellisiä artikkeleita päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaistoiminnasta (Kuntoutus-2017-1-Tiivistelmä-Vertaistoiminnan-muodot-ja-merkitys-päihde-ja-mielenterveysjärjestöissä.pdf)
sekä järjestökentän hybridisaatiokehityksen ja vapaaehtoistoiminnan välisistä yhteyksistä (Tietopu_Tutkimissarja_1_2017_final.pdf). Tietopuun katsauksia ja näkökulmia -sarjan julkaisuissa on tarkasteltu päihde- ja mielenterveysyhdistysten omais- ja läheistyötä (Tietopuu_Katsauksia_omaistyo_19122016_JT.pdf) sekä sitä, missä määrin ja miten päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät paikallisyhdistysten toiminnassa (Tietopuu_Katsauksia_2_2017_integraatio.pdf).

Hankejärjestöille, joilla on paikallistason toimintaa, on toimitettu sisäiseen käyttöön järjestökohtaiset raportoinnit niiden omasta jäsen- tai paikallisyhdistyskentästä toiminnan kehittämisen tueksi. Näiden pohjalta on myös kirjoitettu juttuja järjestöjen omiin lehtiin.
Raportti koko tutkimusaineistosta valmistuu kesällä 2017.
Osahanke on loppunut 30.4.2017.

Tutkimushankkeen julkaisut:

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tiimi 2/2017: s. 26-27.

Vertaistoiminnan muodot ja merkitys päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari. Kuntoutus 1/2017: s. 5-17. TIIVISTELMÄ

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä.
Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017: s. 1-11.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta.
Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: s. 1-14.

Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2016: s. 1-11.

Päihde- ja mielenterveystyö lyövät kättä merkittävällä tavalla Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä. Sari Jurvansuu & Satu Mustonen. Uusi toivo 1/2017, s. 13-17.

A-kiltatoiminta MIPA-tutkimuksen valossa – vertais- ja vapaaehtoistoimintaa päihdetoipujille omaisia unohtamatta. Vesiposti 1/2017, s. 6-7.

Tutkimus todistaa: Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat saavat apua Sininauhaliiton jäsenyhteisöiltä. Uusi toivo 3-4/2016, s. 10-12.

Vertaisuus ja vapaaehtoistoiminta ovat jäsenyhdistysten tärkein voimavara. Sari Jurvansuu & Mirja Aarnio. Revanssi 1/2017, s. 9.

Omaisilla ja omaistyöllä on tärkeä rooli paikallisissa mielenterveys- ja päihdeyhdistyksissä. Labyrintti 2/2017, s. 14-15.

Seminaariesityksiä, tulosten esittelyä järjestöjen tilaisuuksissa:

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 5, 4.4.2017. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – ajankohtaiskuva järjestöjen kansalaistoiminnasta ja palvelutuotannosta. » Lue lisää

Mielenterveyden keskusliiton järjestöpäivät 21.3. 2017. MTKL:n paikallisyhdistykset tutkimuksen valossa.

EPT-verkosto 16.11.2016: Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit - ehkäisevä ja korjaava työ

Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 26.10.2016: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit -kyselyn tulosten esittely.

M/S Soste 5.10.2016: Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet.

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 4, 13.9.2016. Järjestöjen näkemys kohderyhmien tavoittamisesta. » Lue lisää

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 1, 18.8.2015. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintamuodot – miten koota yhteismitallista tietoa erilaisista järjestöistä? » Lue lisää

Tutkimukseen liittyvät yhteydenotot:
Tutkija Sari Jurvansuu
1.4.2017 alkaen sari.jurvansuu[at]sininauhaliitto.fi, puh. (040) 018 2353