Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Aiemmat tutkimukset Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit 4/2017 - 3/2019

Taustatietoa tutkimushankkeesta

Tutkimuksen taustalla oli tarve tuottaa tarkempaa, vertailukelpoista tietoa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Toimintaa tarkastellaan kansalaistoiminnan eri muodoista järjestöjen tuottamiin palveluihin. Osahankkeessa keskityttiin kolmeen laajempaan teemaan:

1) Järjestöjen tehtävät, toiminnan tavoitteet ja vaikuttamistoiminnan kohdentuminen
Järjestöjen rooleja ja identiteettejä tarkastellaan sen kautta, millaisia tehtäviä ja tavoitteita niillä on ja millainen on niiden suhde yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Lisäksi tarkastellaan järjestöjen halukkuutta ja valmiuksia toimia palveluiden tuottajan roolissa ja näkemyksiä järjestöjen tuottamien palveluiden erityispiirteistä verrattuna muiden sektoreiden tuottamiin palveluihin.

2) Toimijoiden osallistuminen järjestöissä
Toisena teemana kartoitettiin eri toimijaryhmien (jäsenet, vapaaehtoiset, toimintaan osallistujat ja palveluiden käyttäjät) osallistumista järjestötoimintaan sen suunnittelusta päätöksentekorakenteisiin. Millaista osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia järjestöt toimijoilleen tarjoavat? Miten ne tukevat toimijoiden aktiivista kansalaisuutta? Miten erilaiset järjestöt eroavat tarjoamiensa osallistumismahdollisuuksien suhteen ja missä asioissa ja millaisin keinoin osallistumismahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa?

3) Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset ja niiden kehitys
Kolmantena osa-alueena tarkastellaan järjestöjen taloudellisia toimintaedellytyksiä: millaisia rahoituslähteitä niillä on, millainen merkitys eri rahoituslähteillä on toiminnan kannalta, millaisia haasteita toiminnan rahoitukseen liittyy ja millaisia muutoksia rahoitusrakenteissa on tapahtunut viime vuosien aikana.

Järjestökysely

Hankkeessa toteutettiin syksyllä 2017 laaja kysely päihde- ja mielenterveysjärjestökentän toimijoille. Se kohdistettiin tutkimusohjelmassa mukana olevien järjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten ja jäsenjärjestöjen lisäksi Ehkäisevän päihdetyön verkostoon, Mielenterveyspooliin ja MPNet-verkostoon kuuluviin järjestötoimijoihin. Kyselyssä oli mukana paikallisyhdistyksiä, valtakunnallisia keskusjärjestöjä ja säätiöitä. Vastauksia saatiin 213 järjestötoimijalta.
Suuri kiitos kaikille vastanneille!

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake (pdf) on vapaasti järjestöjen käytettävissä.

Tutkimushankkeen julkaisut

Tutkimushankkeen puitteissa tuotetuissa tieteellisissä artikkeleissa tarkastellaan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden jaksamista (pdf) ja päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtoistoimintaan liittyviä merkityksiä (pdf).

Katsausartikkeleissa luodaan kuva vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuudesta (pdf) päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten heille tarjoamista tukitoimista sekä pohdittu tapoja hyödyntää tutkimustuloksia (pdf) järjestöjen toiminnassa.

Hankejärjestöille, joilla on paikallistason toimintaa, toimitettiin sisäiseen käyttöön järjestökohtaiset raportoinnit niiden omasta paikallisyhdistys- tai jäsenkentästä toiminnan kehittämisen tueksi. Näitä tuloksia käytiin esittelemässä järjestöjen tilaisuuksissa ja raportoitu järjestöjen omissa lehdissä. Tiedot järjestölehdissä julkaistuista artikkeleista ja blogiteksteistä löytyvät alla olevasta julkaisulistasta.

Tutkimushankkeen julkaisuja

Tieteelliset ja katsausartikkelit

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. (2019): Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä.  Tietopuu: Tutkimussarja 2/2019: 1-17. (pdf).         

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. (2018): Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018, 1-15. (pdf).

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. (2018): ”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018, 1-16. (pdf).

Nieminen, N. & Jurvansuu, S. (2017): Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017, 1-7. (pdf).

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. (2018): Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018, 1-11. (pdf).

Blogitekstit

Nieminen, N. & Jurvansuu, S. (2018): Tutkimusmatka järjestötoimintaan. Tietopuu-blogi.

Nieminen, N. & Jurvansuu, S. (2018): Ohjaako järjestötoimintaa aate vai raha? Tietopuu-blogi.

Nieminen, N. & Jurvansuu, S. (2018, syyskuu): Sote-uudistus ja rahoitusten epävarmuus haittaa järjestöjen kehittämistoimintaa. SOSTE-blogi.

Nieminen, N. & Jurvansuu, S. (2018): Vapaaehtoistyö on hyviä tekoja – eettisesti kestävältä pohjalta. Mieli-blogi.

Järjestölehtijutut

Valkonen, J. & Jurvansuu, S. (2018): Vertaisten jaksamisesta tulee pitää huolta – huumori ja muiden seura lisäävät A-kiltalaisten hyvinvointia. Vesiposti 1/2018, 10-11. (pdf).

Jurvansuu, S. & Valkonen, J. (2018): Tutkittua tietoa mielenterveysyhdistyksistä. Revanssi 2/2018, 10.

Jurvansuu, S. & Valkonen, J. (2018): Onnellisuutta ja osallisuuden kokemuksia. A-kiltatoiminnan monet ulottuvuudet. Vesiposti 2/2018.

Valkonen, J. & Jurvansuu, S. (2018): Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä edistetään hyvinvointia ja vahvistetaan osallisuutta. Toivo 2/2018, 16-17.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. (2018): Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää. Tiimi. Päihdetyön erikoislehti 3/2018, 26-27. (pdf).

 

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimi Sininauhaliitto.

Hankkeesta vastasi tutkija Sari Jurvansuu.

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: