Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Omaisten hyvinvointi

Omaisten hyvinvointi

Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat yksilön lähipiiriä monin tavoin. Omaiset voivat olla tärkeä tuki läheisensä toipumisessa, mutta heillä on myös omia hyvinvoinnin ongelmia, jotka jäävät usein huomioimatta palvelujärjestelmässä. Tutkimuksessa tarkastellaan omaisten hyvinvointia ja sitä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Hyvinvointia tarkastellaan positiivisen mielen hyvinvoinnin näkökulmasta, jolla viitataan esimerkiksi elämänhallinnan tunteeseen, toiveikkuuteen ja kykyyn kohdata vastoinkäymisiä. Tutkimus tuottaa tietoa keinoista, joilla järjestöt voivat tukea paremmin omaisten jaksamista ja arjessa selviytymistä. Tulokset antavat myös aineksia yleisempään vaikuttamistoimintaan omaisten aseman ja palvelujen parantamiseksi.

Hankkeessa kerättiin kesän ja syksyn 2019 aikana laaja kyselyaineisto. Kyselyyn vastasi 363 omaista, jotka tavoitettiin MIPA-hankejärjestöjen ryhmätoimintojen ja verkkosivujen kautta. Vastaajista suurin osa oli ongelman omaavan ihmisen vanhempia (55 %). Puolisoja/kumppaneita oli 21 % ja lapsia 8 %. Vastaajista 75 % ilmoitti läheisellään olevan mielenterveysongelma, 54 % päihdeongelma. Joka kolmannen vastaajan läheisellä oli sekä mielenterveys- että päihdeongelma. Omaisilla on monenlaisia hyvinvoinnin ongelmia kuten vaikeus rentoutua (44 %), toivottomuutta tulevaisuuden suhteen (33 %), omaiset tunsivat vain harvoin läheisyyttä toisiin ihmisiin (20%) sekä vaikeuksia ajatella selkeästi (13%). 

 

Omaisilla on monenlaisia hyvinvoinnin ongelmia kuten vaikeus rentoutua (44 %), toivottomuutta tulevaisuuden suhteen (33 %), omaiset tunsivat vain harvoin läheisyyttä toisiin ihmisiin (20%) sekä vaikeuksia ajatella selkeästi (13%).

 

Järjestöille on tehty yhteenvedot niiden omien vastaajien aineistoista toiminnan kehittämisen tueksi. Aineistosta kirjoitetuissa artikkeleissa on toistaiseksi tarkasteltu omaisten tunteita (pdf) ongelman omaavaa läheistään kohtaan sekä sitä, miten läheisen saamat palvelut ongelmaansa (pdf) tukevat myös omaisen hyvinvointia. Lisäksi julkaisuissa on kartoitettu muun muassa sitä, millaista tukea omaiset saavat vaikeissa elämäntilanteissaan ystäviltä ja sukulaisilta, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta sekä järjestöjen toiminnasta.

Järjestämme MIPA -verkostona omaisten hyvinvoinnin some-teemaviikon 4.-8.5. aihetunnisteella #tukeaomaiselle. Facebook: MIPAverkosto, Twitter: @MIPAverkosto, Instagram: @MIPAverkosto.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja aineiston keräämiseen osallistuneille! Lisätietoja tutkimuksesta: Tutkija Sari Jurvansuu sari.jurvansuu[at]a-klinikka.fi 046 921 0804

Julkaisut

Koponen, K. & Tuominen, E. (2022): Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien puolisoiden jaksaminen.  Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sairaanhoitaja AMK. Opinnäytetyö, 2022

Jurvansuu, S. & Ringbom, H. (2020): Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2020.

Ringbom, Heli & Jurvansuu, Sari (2019): Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15.

Jurvansuu, S. & Tourunen, J. (2019): Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua (pdf). Tiimi 5/2019: 22-23.

Jurvansuu, S. (2020): Sininauhaliiton työssä havaittua: omaisten ongelmat monimutkaisia ja pitkittyneitä. Verkkoartikkeli, Sinauhaliitto (julkaistu 13.5.2020).

Jurvansuu, S. & Ringbom, H. (2020): Läheisen sairastaessa ristiriitaisetkin tunteet ovat luonnollisia. Verkkoartikkeli, FinFami - Uusimaa ry (helmikuu 2020).

 

Tutkimuksen keskeiset tulokset infograafeina:

Omaisten mielen hyvinvointi ja toimintakyky (png) 

Omaisten mielen hyvinvointia vahvistavat tekijät (png)

Läheisen saamat palvelut auttavat omaista (png) 

Omaisten saama tuki (png)

Mielenterveys- ja päihdejärjestöt omaisten tukena (png) 

Omaisen rakas ja raskas osa (png)

Julkaisutyyppi: