Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Aiemmat tutkimukset Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa

Tutkimushanke: Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa
4/2015-3/2017

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimi Mielenterveyden keskusliitto

Tutkijat: Jouni Puumalainen, [email protected], p. 040 510 8941 ja Päivi Rissanen

Tutkimushankkeen tavoitteena oli analysoida vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyviä käsitteitä, tarkastella vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden roolia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa, jäsentää järjestöjen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä sekä yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia ja haasteita. Alatavoitteena oli muodostaa järjestöjen vapaaehtois-, vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoista noin 10 henkilön ryhmä, joka osallistuu käsitteiden määrittelyyn, kyselylomakkeen suunnitteluun, kyselytutkimuksen toteuttamiseen ja tulosten arviointiin.

Tutkimushanke käynnistyi vapaaehtoisuuden, vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden käsitteiden sekä niiden taustan, soveltamisen ja toiminnan merkitysten tarkastelulla. Käsitteitä työstettiin analysoimalla tutkimuksia, opinnäytetöitä, järjestöjen tuottamaa materiaalia ja muita raportteja. Teemoja käsiteltiin myös kaikkien kymmenen järjestön yhteisessä työpajassa, järjestöjen tilaisuuksissa sekä järjestöjen vapaaehtoisista, vertaisista ja kokemusasiantuntijoista koostuvan työryhmän kokoontumisissa. Työryhmä pohti myös kyselylomakkeen teemoja ja kysymyksiä sekä kohderyhmän tavoittamista. Tutkimustuloksia on esitelty useissa artikkeleissa, seminaariesityksissä ja Kuntoutus-lehden artikkelissa.

Kyselytutkimus vapaaehtoisuudesta, vertaisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta järjestöissä

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa toteutettiin kysely päihde- ja mielenterveysjärjestöissä työskenteleville ammattilaisille, kokemusasiantuntijoille, vapaaehtois- ja vertaistoimijoille sekä vastaavilla nimikkeellä toimiville kuten esimerkiksi A-kiltalaisille. Kysely kohdistettiin MIPA-tutkimusohjelmassa mukana olevien järjestöjen, niiden paikallisyhdistysten ja jäsenjärjestöjen lisäksi useisiin muihin vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäviin järjestöihin. Tutkimuksessa oli mukana paikallisyhdistyksiä, säätiöitä ja valtakunnallisia keskusjärjestöjä. Kysely toteutettiin pääosion sähköisenä kyselynä toukokuussa 2016.

Tutkimushankkeessa mukana oleva päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtoisista, vertaisista ja kokemusasiantuntijoista koottu ryhmä osallistui tutkimuskysymysten laatimiseen ja tulosten analysointiin.

Kyselytutkimus tuotti tietoa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois-, vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta sekä antaa välineitä järjestöjen yhteistoiminnan kehittämiseen.

Tutkimusjulkaisuja:

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. "Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019: 1-20. (pdf).

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. "Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16. (pdf).

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet.  Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1-15. (pdf).

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää. Tiimi 3/2018: s. 26-27. (pdf)

Rissasen, P. & Jurvansuu, S. Vertaistoiminnan muodot ja merkitys päihde- ja mielenterveysjärjestöissä . Kuntoutus 1/2017: s. 5-17.

Rissanen, P. & Puumalainen, J. Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus. Kuntoutuslehti 1/2016: s. 2-8.

 

Kyselyiden yhteenvedot:

Työntekijöiden näkemyksiä vapaaehtoisten sekä vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnasta (pdf)
Vapaaehtoisten sekä vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä toiminnastaan (pdf)

Kyselylomakkeet:

Kysely vapaaehtoisille (pdf)
Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville (pdf)
Kysely työntekijöille vertaisista ja kokemusasiantuntijoista tai vastaavista (pdf)
Kysely työntekijöille vapaaehtoisista (pdf)

 

 

Julkaisutyyppi: