Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Järjestötutkimus Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa

Tutkimushanke: Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa
4/2015-3/2017

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Mielenterveyden keskusliitto

Tutkijat: Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen

Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyviä käsitteitä, tarkastella vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden roolia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa, jäsentää järjestöjen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä sekä yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia ja haasteita. Alatavoitteena on muodostaa järjestöjen vapaaehtois-, vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoista noin 10 henkilön ryhmä, joka osallistuu käsitteiden määrittelyyn, kyselylomakkeen suunnitteluun, kyselytutkimuksen toteuttamiseen ja tulosten arviointiin.

Tutkimushanke on käynnistynyt vapaaehtoisuuden, vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden käsitteiden sekä niiden taustan, soveltamisen ja toiminnan merkitysten tarkastelulla. Käsitteitä on työstetty analysoimalla tutkimuksia, opinnäytetöitä, järjestöjen tuottamaa materiaalia ja muita raportteja. Teemoja on käsitelty myös kaikkien kymmenen järjestön yhteisessä työpajassa, järjestöjen tilaisuuksissa sekä järjestöjen vapaaehtoisista, vertaisista ja kokemusasiantuntijoista koostuvan työryhmän kokoontumisissa. Työryhmä on pohtinut myös kyselylomakkeen teemoja ja kysymyksiä sekä kohderyhmän tavoittamista. Tutkimusuloksia on esitelty useissa artikkeleissa, seminaariesityksissä ja Kuntoutus-lehden artikkelissa.

Kyselytutkimus vapaaehtoisuudesta, vertaisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta järjestöissä

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa toteutetaan kysely päihde- ja mielenterveysjärjestöissä työskenteleville ammattilaisille, kokemusasiantuntijoille, vapaaehtois- ja vertaistoimijoille sekä vastaavilla nimikkeellä toimiville kuten esimerkiksi A-kiltalaisille. Kysely kohdistetaan MIPA-tutkimusohjelmassa mukana olevien järjestöjen, niiden paikallisyhdistysten ja jäsenjärjestöjen lisäksi useisiin muihin vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäviin järjestöihin. Tutkimuksessa on mukana paikallisyhdistyksiä, säätiöitä ja valtakunnallisia keskusjärjestöjä. Kysely toteutetaan pääosion sähköisenä kyselynä toukokuussa 2016.

Tutkimushankkeessa mukana oleva päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtoisista, vertaisista ja kokemusasiantuntijoista koottu ryhmä on osallistunut tutkimuskysymysten laatimiseen ja tulee osallistumaan myös tulosten analysointiin.

Kyselytutkimus tuottaa tietoa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois-, vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta sekä antaa välineitä järjestöjen yhteistoiminnan kehittämiseen.

Kyselyiden yhteenvedot:
Työntekijöiden näkemyksiä vapaaehtoisten sekä vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnasta
Vapaaehtoisten sekä vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä toiminnastaan

Kyselylomakkeet:
Kysely vapaaehtoisille
Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville
Kysely työntekijöille vertaisista ja kokemusasiantuntijoista tai vastaavista
Kysely työntekijöille vapaaehtoisista

Tutkimukseen liittyvät yhteydenotot:
Tutkija Jouni Puumalainen
jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi
040 510 8941

Lisätietoja hankkeesta:
www.a-klinikka.fi/mipa