Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Aiemmat tutkimukset Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät 1/2017 - 12/2018

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Suomen Mielenterveysseura.

Hankkeesta vastaa tutkija Jukka Valkonen: [email protected], 040-6740225

MIPA-tutkimusohjelman osana toteutettu tutkimushanke on tuottanut tietoa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneiden ja palveluita käyttäneiden ihmisten hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Osatutkimuksessa selvitettiin monipuolisesti osallistujien taustoja, osallistumisen tapoja, hyvinvointia ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn vastasi 936 ihmistä kaikista MIPA-hankkeessa mukana olevista järjestöistä. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestöjen toimintaan osallistutaan monista syistä ja monissa rooleissa. Monet osallistujien taustoihin ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät vaikuttavat heidän hyvinvoinnin kokemuksiinsa. Ajankohtaiset päihde- ja mielenterveysongelmat heikentävät hyvinvoinnin kokemuksia. Vapaaehtoistyöntekijät arvioivat hyvinvointinsa paremmaksi kuin muulla tavoin toimintaan osallistuvat ihmiset. Toisten auttaminen itsessään ei kuitenkaan selitä vapaaehtoisten hyvinvointia.

Koherenssin tunnetta pidetään tärkeänä hyvinvointia ylläpitävänä terveyslähtöisenä voimavarana. Se muodostuu ihmisen kyvystä ja taipumuksesta nähdä elämänsä ja siihen väistämättä kuuluvat kuormittavat tilanteet ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäinä. MIPA-osahankkeen tutkimuksessa koherenssin tunne osoittautui olevan yhteydessä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien hyvinvointiin. Toimintaan osallistuminen on puolestaan yhteydessä siihen, että elämä nähdään mielekkäänä ja merkityksellisenä.

Kyselyyn vastanneet arvioivat huumorin edistäneen eniten hyvinvointiaan edeltävän vuoden aikana. Huumorilla on vahva yhteys erilaisiin sosiaalisiin tekijöihin ja voikin ajatella, että huumori välittyy hyvinvointiin erityisesti sosiaalisten vaikutusten kautta. Monilla vastaajilla huumori yhdistyi kuitenkin myös lepoon ja rentoutumiseen, mikä viittaa huumorin kuormitusta ehkäisevään tehtävään.

Järjestön toiminnassa vastaajien hyvinvointia oli edistänyt eniten se, että he olivat kokeneet tulleensa kohdatuiksi. Kohdatuksi tulemisen mahdollistamista voi siten pitää asiana, josta päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kannattaa pitää kiinni myös muuttuvassa yhteiskunnassa ja toimintaympäristön vaatimusten koventuessa. Järjestöjen toiminta edistää toimintaan osallistuvien hyvinvointia myös tarjoamalla mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja avun saamiseen.

Hankkeen tuloksia on julkaistu katsausartikkeleissa, järjestölehdissä ja seminaari-/työpajaesityksissä. Kaikille MIPA-hankkeen järjestöille on tuotettu järjestökohtaiset yhteenvedot tuloksista ja osassa järjestöjä on pidetty näihin liittyviä keskustelutilaisuuksia. Kyselyaineistosta on tekeillä opinnäytetöitä, jotka lisätään hankesivuille töiden valmistuttua.

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake (pdf) on vapaasti järjestöjen käytettävissä.

Artikkelit

Ringbom, Heli & Valkonen, Jukka (2018): Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät.
Tietopuu: katsauksia ja näkökulmia 4/2018. (pdf)

Valkonen, Jukka (2017): Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä.
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017. (pdf)

Valkonen, Jukka (2019): Huumori hyvinvoinnin edistäjänä.
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019. (pdf)

Valkonen, Jukka & Ringbom, Heli (2018): Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne.
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2018. (pdf)

Blogitekstit

Valkonen, Jukka (2017): Promootio päihde- ja mielenterveystyössä - mistä puhutaan, kun puhutaan terveyden edistämisestä?
Tietopuu-blogi.

Järjestölehtijutut

Jurvansuu, Sari & Valkonen, Jukka (2018): Tutkittua tietoa mielenterveysyhdistyksistä.
Revanssi 2/2018, 10.

Jurvansuu, Sari & Valkonen, Jukka (2018): Onnellisuutta ja osallisuuden kokemuksia. A-kiltatoiminnan monet ulottuvuudet.
Vesiposti 2/2018.

Jurvansuu, Sari & Valkonen, Jukka (2018): Elokoloissa kävijät tulevat kohdatuiksi.
EHYT Järjestö 4/2018.

Jurvansuu, Sari & Valkonen, Jukka (2018): Mipa-tutkimustuloksia: Päihteet ja päihteettömyys A-kiltalaisten elämässä.
Vesiposti 4/2018.

Jurvansuu, Sari & Valkonen, Jukka (2018): Itselääkintää ja sosiaalista liimaa – syyt päihteiden käytön takana ymmärrettäviksi.
Toivo 4/2018, 12-13.

Valkonen, Jukka (2018): Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia.
Tiimi 4/2018, 26-27.

Valkonen, Jukka & Jurvansuu, Sari (2018): Vertaisten jaksamisesta tulee pitää huolta – huumori ja muiden seura lisäävät A-kiltalaisten hyvinvointia.
Vesiposti 1/2018, 10-11.

Valkonen, Jukka & Jurvansuu, Sari (2018): Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä edistetään hyvinvointia ja vahvistetaan osallisuutta.
Toivo 2/2018, 16-17.

Seminaari- ja työpajaesitykset

Valkonen, Jukka (2018): Mikä järjestöjen toiminnassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia? (pdf)
Mielenterveysmessut 20.11.2018, Kulttuuritalo, Helsinki.

Valkonen, Jukka (2018): Mikä edistää vapaaehtoisten ja vertaisten hyvinvointia? (pdf)
MIPA-hankkeen järjestötyöpaja 11.4.2018, DIAK, Helsinki.

Valkonen, Jukka (2017): Promootio mielenterveys- ja päihdetyössä. Onko hyvinvointia, jos on pahoinvointia? (pdf)
Päihdepäivät 6.6.2017, Kulttuuritalo, Helsinki.

 

 

Julkaisutyyppi: