Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Aiemmat tutkimukset Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelutarpeet

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelutarpeet

Taustatietoa MIPA tutkimushankkeesta T2.1

Tutkimushanke kohdistui järjestöjen toimintojen ja palveluiden tavoittamien kansalaisten kohtaamiin vaikeuksiin ja ongelmiin aikavälillä 4/2015 - 3/2017. Hankkeessa oltiin ennen kaikkea kiinnostuneita järjestöjen tavoittamien kansalaisten elämäntilanteesta: sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vajeista, osallistumisen esteistä ja palvelutarpeista. Tutkimustiedon avulla paikannettiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintojen/palvelujen tavoittamien kansalaisten elämäntilanteen ja palvelukokemusten keskeisiä ongelmakohtia sekä etsittiin vastauksia kysymykseen, mitkä tekijät tuottavat huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

Hyvinvointikysely tuotti tietoa siitä, miten järjestöt voisivat jatkossa vastata toimintansa tavoittamien ihmisten tarpeisiin, toisaalta tukea terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä (terveyslähtöinen päihde- ja mielenterveystyö), toisaalta auttaa elämäntilanteen vaikeuksissa (korjaava päihde- ja mielenterveystyö).

Hyvinvointikysely

Talven 2015-2016 aikana toteutettiin hyvinvointikysely, johon vastasi 1092 päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvaa henkilöä. Parhaat kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Kyselyyn vastanneet edustivat järjestökenttää laaja-alaisesti mm. taustatietojen ja osallistumistavan suhteen. Kolmannes vastasi kyselyyn palvelun käyttäjänä ja hieman yli puolet järjestötoimijana, lisäksi kymmenesosa vastauksista tuli järjestöjen sivuilla olleiden avoimien nettilinkkien kautta. Vastaajaryhmien välillä oli paljon eroja. Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää kansalaisten kohtaamia vaikeuksia ja ongelmia sekä kokemuksia ja voimavaroja. Esille nousseita teemoja syvennettiin ryhmähaastatteluissa ja työpajoissa. Tutkimusraportti valmistui toukokuussa 2017.

Kyselylomakkeet järjestöjen käyttöön

Hyvinvointikyselyssä käytettiin kahta lomaketta, jotka poikkesivat ainoastaan toimintoihin osallistumisen osalta: Kysely palvelunkäyttäjille (pdf) ja Kysely muihin toimintoihin osallistuville (pdf). Kyselyn kysymykset ovat vapaasti käytetettävissä ja on toivottavaa, että järjestöt käyttävät niitä tai osaa niistä omissa toiminnoissaan. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä kysyttiin joitakin samoja kysymyksiä, joiden on voitu verrata MIPA-tuloksiin. » ks. Tiimi 3/2016 (pdf). Näin saadaan kerrytettyä yhteistä tietopohjaa.

Tutkimushankkeen julkaisuja

Tutkimushankkeen loppuraportti Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet (pdf) on julkaistu A-kliniikasäätiön raporttisarjassa. Kirjallisuuskatsaus sekä Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja kuvaava artikkeli on julkaistu Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -sarjassa ja useampi lyhyt artikkeli Tiimin Tutkittua palstalla. Lisäksi on julkaistu Karita Kammosen hyvä- ja huono-osaisuutta käsittelevä pro gradu -työ (pdf). Hyvinvointikyselyn tuloksia on vertailtu kansallisen ATH-väestötutkimuksen tuloksiin artikkelissa  Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella (pdf) joka on julkaistu THL:n työpapereissa. Tarkat tiedot ja tiivistelmät julkaisuista Ks. Hankkeen julkaisut.

Hyvinvointikyselyn järjestökohtainen palaute

Järjestökohtaiset palauteraportit ovat valmiit. Raportit sisältävät taulukoina ja kuvioina kunkin järjestön kautta tulleiden vastauksien jakaumat, mutta varsinaista tulkintaa tai analyysiä aineistosta ei järjestökohtaisesti ole tehty. Yksittäistä järjestöä tarkasteltaessa aineistot ovat pieniä ja kuvailevia, eivätkä edusta kyseisen järjestön toimintaa kokonaisuudessaan. Hyvinvointikyselyn aineistonkeruussa kokonaisuuden hahmottaminen järjestöjen avulla oli keskeinen tavoite. Hyvinvointikyselyn kokonaisaineisto edustaa hyvin järjestökenttää ja antaa kuvaa järjestöjen monimuotoisesta toiminnasta.

A-Kiltojen Liitto (pdf)
A-klinikkasäätiö (pdf)
EHYT Elokolot (pdf)
FinFami Uusimaa - Omaiset mielenterveyden tukena (pdf)
Irti Huumeista (pdf)
Kuntoutussäätiö (pdf)
Mielenterveyden keskusliitto (pdf)
Sininauhaliitto Päiväkeskukset (pdf)
Suomen Mielenterveysseura (pdf)
Tukikohta (pdf)
Vanhusten kotiapusäätiön Havu- ja Myyrastit (pdf)

Tuloksia on esitetty mm. 

 • Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi » Lue lisää (pdf). Alustukseen liittyneen kommenttipuheenvuoron piti arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela STEA. Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 5, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 4.4.2017 Helsinki
 • Hyvä ja huono-osaisuus A-killoissa. Etelä- ja Länsi-Suomen alueiden A-kiltojen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden Yhteisseminaari 27.1.2017, Tampere
 • Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella. ATH-verkoston julkaisun julkistamistilaisuus 25.11.2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
 • Mielenterveysjärjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi: MIPA-tutkimuksen tuloksia. Sosiaalipsykologian päivät 25.11. 2016 Tampere
 • Yhdenvertaisuuden kokemus ja toimintakyky. Mielenterveysmessut 22.11.2016, Helsinki
 • Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 26.10.2016: Mielenterveysjärjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi: MIPA-tutkimuksen tuloksia
 • Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman 4. työpajassa: Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat – ja miltä näyttää tulevaisuus? Diakonia-ammattikorkeakoulu 13.9.2016, Helsinki. Lyhyt kuvasarja työpajassa 13.9 esitetyistä alustavista tutkimustuloksista. » Lue lisää (pdf)
 • Wellbeing and service needs of people reached by Finnish NGOs. NADRA seminaarissa 1.9.2016, Helsinki
 • Huono-osaisten hyvinvointi ja palvelut – MIPA. Pieksämäen koulukunnan seminaari Huono-osaisuuden monet kasvot ja ratkaisumallit 14.6.2016, Pieksämäki
 • Tulevatko päihdeongelmaisten läheiset kohdatuiksi? Päihdetiedotusseminaari, Helsinki 9.6.2016
 • Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten kokemuksia yksinäisyydestä ja eriarvoisuudesta, Suomalainen yksinäisyys –työpaja, Heponiemi 12.5.2016, Sammatti
 • Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen asiakkaiden palvelukokemukset, Päihdepäivien seminaarissa Asiakkaan asema ja SOTE-sopan monta kokkia 11.5.2016 Helsinki

Tutkimukseen liittyvät yhteydenotot: Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

Tämä tutkimushanke päättyi kesäkuussa 2017.

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: