Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Aiemmat tutkimukset Ehkäisevä ja edistävä työ

Ehkäisevä ja edistävä työ

Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä - Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään

Ehkäisevä ja edistävä työ 5–12/2019

Osana MIPA 2.0 -tutkimushanketta tehtiin tutkimus mielenterveyttä edistävän työn ja ehkäisevän päihdetyön yhteyksistä, eroista ja rajapinnoista. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 15 mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijää. Haastattelut koskivat heidän työtään, sen piirteitä ja sitä, mitä edistävä/ehkäisevä työ heidän mielestään on. Haastateltujen kuvauksista sekä mielenterveyttä edistävän työn että ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen. Perusajatuksena on, että hyvinvoivalla ihmisellä on pienempi riski sairastua mielenterveyden häiriöön tai käyttää päihteitä haitallisesti.

Molemmissa tavoitteet ja keinot kohdistuvat neljään osa-alueeseen: yksilöön, hänen ihmissuhteisiinsa, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Haastattelujen perusteella yksilötasolla on tärkeää muun muassa se, että ihmiset tietävät, mitkä tekijät vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa ja mitä he itse voivat tehdä voidakseen paremmin. On tärkeää myös, että ihmisillä on sellaisia ihmissuhteita, joissa heidät kohdataan kunnioittavasti ja arvostavasti. Yhteisöjen tasolla erilaiset kulttuuriset tekijät, kuten ilmapiiri, voivat tukea hyvinvointia. Yhteiskunnan tasolla puolestaan esimerkiksi tasa-arvoiset mahdollisuudet ja tutkitun tiedon käyttäminen päätöksenteossa tuotiin haastatteluissa esille hyvinvointia tukevina tekijöinä.

Edistävä ja ehkäisevä työ yleisellä tasolla ovat hyvin saman suuntaisia. Eroina näkyivät terveiden elämäntapojen korostuminen edistävässä työssä ja lakien ja säädösten merkitys ehkäisevässä työssä. Erikoistuneempaa asiantuntemusta kuitenkin tarvitaan haastateltujen mukaan varsinkin siinä vaiheessa, jos kohdataan ryhmiä, joilla on jo mielenterveyteen liittyvää oireilua tai haitallista päihteiden käyttöä. Edistävää ja ehkäisevää työtä tekevät toimijat voisivat hyötyä yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta toistensa kesken.

Kiitos kaikille haastatteluun osallistuneille!

Tutkija Heli Ringbom

Julkaisuja

Ringbom, H. Stigman purkamista tarvitaan edelleen. Tiimi 2/2020: 26-27.

Ringbom, H. Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 8/2019: 1-18.

Ringbom, H. Puheellakin voitaisiin tukea mielenterveyttä. Verkkoartikkeli, MIELI ry.

 

Tutkimustuloksia tiivistävä infograafi eri muodoissa:

Verkkoversio.pdf

Verkkoversio.png

Tulostettava versio.pdf

Tulostettava versio.png

Infograafi:

Miten puhua mieleterveydestä ja päihteistä? (png)

Julkaisutyyppi: