Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Järjestöt ja hyvinvointialueet

Järjestöt ja hyvinvointialueet

A-klinikkasäätiö

Millainen on päihde- ja mielenterveysjärjestöjen asema uusilla hyvinvointialueilla?

Järjestöjen lakisääteinen tehtävä

Järjestöille on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa määritelty rooli hyvinvointialueiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikka varsinaista järjestöyhteistyöhön velvoittavaa lainsäädäntöä on suhteellisen vähän, palvelujärjestelmän muutos avaa monenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle hyvinvointialueiden ja järjestöjen välillä (Niemelä & Auvinen 2021).

Järjestöyhteistyö hyvinvointialueilla

Toimintaansa parhaillaan aloittelevat hyvinvointialueet ovat keskenään hyvin erilaisia ja eri vaiheissa myös järjestöyhteistyön koordinoimisessa. Tähän vaikuttaa se, että valmistelutyötä on tehty vaihtelevasti erilaisten kaavojen mukaan. Lisäksi alueilla on ennestään järjestöyhteistyössä suuria eroja - jotkut alueista ovat kehittäneet yhteistyötä jo pidempään, osalla toiminta on vielä kehitteillä. (Kilpeläinen ym. 2021; (Niemelä & Auvinen 2021)

Uusi tutkimus selvittää järjestöjen roolia hyvinvointialueilla

A-klinikkasäätiön koordinoimassa MIPA 2.0 -tutkimusohjelman laadullisessa tutkimuksessa selvitämme, millaiseksi päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rooli hyvinvointialueilla muodostuu. Aineistona käytämme hyvinvointialueiden strategioita ja suunnitelmia, tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen materiaaleja, alueellisten järjestöverkostojen materiaaleja sekä avainhenkilöiden haastatteluja. Tutkimuksen pohjalta tuotamme tietoa järjestöille ja hyvinvointialueille yhteistyön tueksi. Järjestämme MIPA-järjestöjen kanssa työpajoja, joissa esittelemme tuloksia ja ideoimme, miten tutkimustietoa voidaan käyttää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnan kehittämisessä, viestinnässä ja vaikuttamistoiminnassa.

Lisätietoja tutkimuksesta: Tutkija Emmi Kauppila emmi.kauppila[at]a-klinikka.fi

Julkaisuja

Takala, J.: Järjestöt hyvinvointialueilla - julkisen palvelutarjonnan lisänä vai osana?  SOSTEblogi 16.6.2023.

Kauppila, E., Tourunen, J. & Jurvansuu, S.: Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2022:1–14.

 

Lähteet

Kilpeläinen, K., Savolainen, N., Rotko, T., Kauppinen, T., Markkula, J., & Tamminen, N. (2021). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueilla 2021. Työpaperi 22/2021, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Niemelä, J., & Auvinen, T. (2021). Järjestötieto hyvinvointialueiden tietojohtamisessa: Selvityshenkilöiden raportti kansalaisyhteiskunnasta saatavan tiedon hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:37. 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: