Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus STEA:n avustukset

STEA:n avustukset

STEA:n harkinnanvaraiset valtionavustukset

STEA:n erillishaku avustusohjelmiin ja järjestöjen pienavustuksiin

Suomi 100-avustusohjelmien avustushaku

 

STEA:n harkinnanvaraiset valtionavustukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen harkinnanvaraisia valtionavustuksia voivat hakea yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt sekä yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Aiempina vuosina hakuajat on porrastettu: uusia avustuksia voi hakea huhti-toukokuussa (31.5. mennessä) ja käynnissä oleville avustuksille jatkoavustusta elo-syyskuussa (30.9. mennessä). Valtionavustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, projekteja/hankkeita ja investointeja. STEA:lla on kolme erityyppistä avustusta: toiminta-avustus (A), investointiavustus (B) tai projekti/hankeavustus (C). Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin (Ay) ja kohdennettuihin toiminta-avustuksiin (Ak). Avustusta haetaan verkossa.

Uusien hankkeiden ja investointiavustusten hakuaika on 10.12.2020-25.1.2021. Avustusta voi hakea uusille, vuonna 2021 käynnistyville maksimissaa kolme vuotta kestäville hankkeille (C-avustus) sekä vuonna 2021 käynnistyviin kolmen vuoden kuluessa toteutettaviin investointeihin (B-avustus).

STEA käsittelee hakemukset ja tekee myönnettävistä avustuksista sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista huhtikuussa 2021. Tarkempaa tietoa avustuksen hakemisesta saa STEA:n sivuilta

Avustetun toiminnan strategisina tavoitteina ovat:

  • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.

Lisätietoja STEAn strategiasta löydät täältä.

Avustuskokonaisuudet

STEA-avustuksissa on neljä avustuskokonaisuutta:

1. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2. Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

3. Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista. Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista.

4. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

 

STEA:n erillishaku avustusohjelmiin ja järjestöjen pienavustuksiin

STEA kohdentaa osan avustusvaroista ohjelmiin, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja STEA toteuttivat helmi-maaliskuussa 2018 avustusten erillishaun. Erillishaun aikana järjestöt saivat hakea STEA:lta kohdennettua toiminta-avustusta järjestöjen pienavustuksiin sekä hankeavustusta kolmeen uuteen, vuosina 2018–2021 toteutettavaan avustusohjelmaan. Näistä vain Paikka auki -avustusohjelmaan voi hakea mukaan uusien avustusten hakuaikana. Muihin ohjelmiin ei enää oteta uusia hankkeita.

Avustusohjelmat, joihin haettiin uusia hankkeita:

1. Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma 
Kohderyhminä ovat vailla työkokemusta olevien alle 30-vuotiaiden nuorten lisäksi kaikki työikäiset, joiden on vamman, sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai muun syyn vuoksi vaikeaa työllistyä avoimille työmarkkinoille. Paikka auki II -avustusohjelmassa sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta yhden tai useamman työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. Ohjelmaan valitaan vuositasolla noin sata avustuskohdetta sekä erillinen koordinaatiohanke.

2. Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma 
Arvokas-avustusohjelma tukee järjestölähtöisen toiminnan keinoin haavoittuvissa tai haasteellisissa elämäntilanteissa eläviä tai äkillisen elämänmuutoksen kokeneita ja heidän perheitään. Ohjelmalla vahvistetaan osallisuutta ja ihmisten mahdollisuuksia kiinnittyä yhteiskuntaan niissäkin tilanteissa, joissa ollaan erilaisissa elämänmuutostilanteissa tai nivelvaiheissa. Ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella 20—25 hanketta ja koordinaatiohanke.

3. Elämänote – ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma
Avustusohjelma tukee ikäihmisten kotona asumista ja lisää heidän osallisuuttaan. Ohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat he, jotka ovat haasteellisissa elämäntilanteissa esimerkiksi sairauden tai taloudellisesti vaikean tilanteen takia. Ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella 20—25 hanketta ja koordinaatiohanke.

Järjestöjen pienavustukset
Uusi järjestöjen pienavustus tukee sosiaali- ja terveysalan alueellisten ja paikallisten järjestöjen sekä pienten valtakunnallisten järjestöjen toimintaa. Pienavustus on tarkoitettu järjestöille, joiden ei ole mahdollista saada pienavustusta minkään keskusjärjestön tai -liiton kautta.

 

Suomi 100-avustusohjelmien avustushaku

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti vuonna 2017 kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017–2020. Kullekin avustusohjelmalle haettiin noin 20 käynnistämis-, kehittämis- tai levittämishankkeen lisäksi yhtä koordinaatiohanketta. Koordinaatiohankkeen tehtävänä on luoda edellytyksiä ohjelman verkottumiselle ja vuorovaikutukselle sekä vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa. Suomi 100 -avustusohjelmiin ei oteta enää uusia hankkeita.

Kolme avustusohjelmaa ovat:

1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
Avustusohjelman kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät perheet. Toiminnan keskiössä on koko perheyhteisö, ja tavoitteena on arjen tukeminen kohderyhmän tarpeista käsin. Ohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vähennetään eriarvoisuutta. Lisäksi ohjelmalla torjutaan aktiivisesti ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa.

2. Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
Avustusohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia.  Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.  

3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä