Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset ja määrärahat

Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset ja määrärahat

STM:n sivuille kootaan tieto niistä rahoituskanavista, joiden kautta muun muassa julkiset organisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta kehittämishankkeisiinsa. Tälle sivulle on poimittu sellaisia avustuksia, jotka soveltuvat järjestöjen päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviin hankkeisiin:

STM:n koordinoimiin Euroopan unionin rakennerahastojen valtakunnallisiin ESR-hankkeisiin tai III Terveysalan toimintaohjelmaan liittyvät rahoitustiedot löytyvät EU-rahoitus -osiosta.

Terveyden edistämisen määräraha

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. Tietoa ja ohjeistusta terveyden edistämisen määrärahasta ja vuosittaisista hakuaikatauluista löytyy THL:n sivuilla. Vuosittaiset hakuajat ja muut määrärahaa koskevat ajankohtaiset tiedot löytyvät STM:n terveyden edistämisen määrärahojen sivulta. Terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettavien hankkeiden avustusehdot edellyttävät TE-hankkeiden kirjautumista Innokylään, tietojen lisäämistä hankepankkiin sekä valmistuvien toimintamallien esittelyä Innokylässä.

Hakuaika on päättynyt 31.8.2020. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vaihtelevat vuosittain. Määrärahaa koskevat hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n sivuilla on saatavilla ennakkotietoa Terveyden edistämisen hankkeiden sisällöllisistä painopisteistä vuonna 2021. 

Vuoden 2021 sisällölliset painopisteet ovat:

1. ”Ikäystävällisen kunnan” hyvinvointijohtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnoilla

2. Kulttuurilla hyvinvointia

3. Hyvää ja laadukasta ravitsemusta ikäihmisille ja työelämän ulkopuolella oleville

4. Nikotiini- ja alkoholihaittojen ehkäisy Pakka-toimintamallin avulla

» alkuun

Tartuntatautien valvonnan määräraha

Määrärahalla voidaan avustaa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyviä hankkeita sekä tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvistä hankkeista. Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamalla käyttösuunnitelmalla.Tuettavan hankkeen tulee tehostaa tartuntatautien torjunnan kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä. STM voi tarvittaessa määritellä vuosittain muuttuvia tartuntatautien torjuntaan liittyviä painopistealueita, joiden kehittämistä hankkeiden tulisi tukea. STM:n sivulta voi lukea Tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet 2020-2022.

Hankeavustusta voi hakea kerran vuodessa. Haku on avoinna lokakuussa. Hanke-ehdotusten arvioinnissa otetaan huomioon tartuntatautien torjunnan painopistealueet sekä hankkeen laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. Hanketukea ei myönnetä ilman erityistä perustetta täysimääräisenä. Hakija voi esittää selvityksen omavastuu osuudesta hanketukianomuksessa.

» alkuun

Valtionavustukset

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia useisiin hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä muihin valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin.
Keväällä 2020 valtionavustuksia jaetaan mm. mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa, itsemurhien ehkäisyyn, työelämään kuntouttaviin mielenterveyspalveluiden kehittämiseen, asunnottomuutta vähentävien sote-palveluiden kehittämiseen, työkykyohjelmaan, vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluihin, sekä lastensuojen kehittämiseen. Hakuajat vaihtelevat avustettavan kohteen mukaan. Tarkemmat hakuajat ja tiedot löydät STM:n sivuilta kevään 2020 valtionavustushauista.

Näistä avustuksista yleishyödyllisille toimijoille sopii erityisesti avustus mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa, jonka hakuaika päättyy 31.7.2020. Avustusta voivat saada hankkeet, joissa lisätään mielenterveysosaamista ja -taitoja sekä vahvistetaan hyvän mielenterveysjohtamisen edellytyksiä kuntien johtamisrakenteissa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla; toimialojen sisällä, keskinäisiä sekä muiden toimijoiden kuten järjestöjen, oppilaitoisten ja yritysten kanssa yhteisiä toimintatapoja- ja rakenteita asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yleishyödylliset toimijat voivat saada avustusta, jos niiden työllä on kiinteä yhteys mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa.

Toinen järjestötoimijoille soveltuva rahoitus on avustus itsemurhien ehkäisyyn, jonka hakuaika päättyy 31.7.2020. Avustushaku on tarkoitettu toteuttamaan kansallista mielenterveysstrategiaa ja siihen kuuluvaa itsemurhien ehkäisyn tehostamista. Avustusta myönnetään hankkeille, jotka ehkäisevät itsemurhia alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurinta. Avustusta voivat  saada myös hankkeet, joissa tuetaan riskiryhmiä, vahvistetaan mielenterveystaitoja vaikeuksissa olevissa ja äkillisesti muuttuvissa työyhteisöissä tai ehkäistään yksinäisyyttä vanhuspalveluissa. Yleishyödylliset toimijat voivat saada avustusta, jos niiden työllä on kiinteä yhteys mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa.