Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Säätiöt ja muut rahoittajat

Säätiöt ja muut rahoittajat

JAA SOMESSA

Tälle sivulle on koottu säätiöitä ja rahastoja, joista sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat hakea rahoitusta.

Alli Paasikiven säätiö
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenni ja Antti Wihurin säätiö
Kansan Sivistysrahasto
Olvi-säätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Ragnar Ekbergin säätiö
Erkki Poikosen Säätiö
Sitra
Koneen säätiö
Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahasto
 

Alli Paasikiven säätiö 

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen, kehittämishankkeisiin sekä pienimuotoisiin kulttuurihankkeisiin. Säätiö rahoittaa aloittavia väitöskirjoja enintään kolmen vuoden ajan. Tutkimushankkeissa suositaan post doc -tasoisia hankkeita. Säätiö myöntää kulttuurihankkeisiin enintään 4 000 euroa ja kehittämishankkeisiin enintään 8 000 euroa. Lisätietoa apurahoista löydät Alli Paasikiven säätiön verkkosivuilta. 

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea edellä mainittujen alojen tutkimusta. Säätiö tukee myös taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.

Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Säätiön hallitus tekee päätökset, erikseen sovitun kokousaikatulun mukaisesti. Avustushakemus tehdään sähköistä hakujärjestelmää käyttäen. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Jane ja Aatos Erkos säätiön kotisivulta.

» alkuun

Jenni ja Antti Wihurin säätiö

Säätiö jakaa rahastostaan vuosittain apurahoja tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Jenny ja Antti Wihurin rahaston kotisivulta. Hakuaika on vuosittain keväällä.

» alkuun

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, kulttuuria, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Rahasto myöntää avustuksia yhteisöllisyyden lisäämiseen ja yksinäisyyden torjumiseen liittyvään toimintaan. Hakijana voivat olla yksityiset henkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Avustus järjestöhankkeille on keskimäärin 1 000 euroa. 

Avustusta haetaan vuosittain elokuussa. Lisätietoa ja apurahan hakuohjeet löytyvät Kansan Sivistysrahaston sivuilta.

» alkuun

Olvi-säätiö

Yleishyödyllisen OLVI-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiö myöntää harkinnanvaraisia avustuksia ja apurahoja lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, vähävaraisten lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

OLVI-säätiö myöntää apurahoja pääsääntöisesti toimialueelleen Itä-Suomen alueelle sekä mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin hankkeisiin. Tieteen apurahoja myönnetään koko Suomen alueelle.

Vuosittain on kaksi apurahan hakuaikaa: keväthaku 1.1.-31.3. ja syyshaku 1.7.-30.9. Päätökset apurahoista annetaan kesäkuussa ja joulukuussa. Hakuohjeet ja lisätietoa apurahakohteista löytyy OLVI-säätiön verkkosivuilta.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Säätiö rahoittaa lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia tukevia, ongelmia ennaltaehkäiseviä tai ongelmia korjaavia hankkeita, tutkimuksia ja toimintamallien kehittämistä. 

Apurahojen hakuaika on vuosittain elo-syyskuussa. Päätökset apurahasta ilmoitetaan saajille joulukuussa. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön kotisivulta. 

» alkuun

Ragnar Ekbergin säätiö

Ragnar Ekbergs Stiftelse – Ragnar Ekbergin Säätiö sr on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena puutteessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvitsevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten avustaminen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen yhteiskunnan antama apu on riittämätön. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja yhteisöille tai säätiöille käytettäväksi lapsi-, nuoriso- tai vanhustyöhön, turvakoti- tai palvelutalotoimintaan sekä muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen kehitys-, tutkimus- tai muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

Hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Ragnar Ekbergin säätiön kotisivulta. Hakuaika on lokakuussa. Päätökset tehdään helmikuussa.

» alkuun

Erkki Poikosen Säätiö

Erkki Poikosen Säätiö myöntää apurahoja terveiden elämäntapojen edistämiseen painopisteenä lapsille ja nuorille suunnattu ennaltaehkäisevä päihdekasvatus. Avustuksia myönnetään erityisesti pienten ja paikallisten toimintojen tueksi. Haku tapahtuu säätiön sivuilla olevan lomakkeen kautta. Haku on jatkuva. Lue lisää Erkki Poikosen Säätiön sivuilta.

» alkuun

SITRA

Sitra käynnistää ja toteuttaa hankkeita yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Hankerahoitusta saavat hankkeet tähtäävät kestävän hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa. Rahoitettavat hankkeet liittyvät Sitran keskeisiin toiminnan teemoihin tai yksittäisiin avainalueisiin. Sitran strategiassa on määritelty vuosien 2021–2024 teemoiksi kestävyysratkaisut, reilu datatalous sekä demokratia ja osallisuus.
 
Sitra ei rahoita opinnäytetöitä tai yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoituksen hakemiseen ei ole erillistä hakuaikaa eikä hakulomaketta. Hankeidean kanssa voi lähestyä suoraan yhteyshenkilöitä, joiden yhteystiedot löytyvät Sitran hankkeiden rahoitus –sivulta.

» alkuun

Koneen Säätiö 

Koneen Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, taiteellista työskentelyä sekä lisäksi monialaista tiedettä ja taidetta yhdistävää tai niihin pohjautuvaa työtä. Apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö.

Apurahojen myöntämisessä painotetaan aloja ja aiheita, jotka ovat monialaisia, uusia, pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä. Koneen säätiö kannustaa monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin, kansainvälisyyteen sekä toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön.

Tarkemmat hakuohjeet löydät Koneen säätiön sivuilta. Seuraava apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2022.

» alkuun

Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahasto

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ja Tiina ja Antti Herlinin säätiön perustaman Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahaston tavoitteena on vahvistaa kehittämistyön ja tutkimuksen integrointia lapsiperheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. 

Rahasto myöntää rahoitusta alueellisista tarpeista nousevaan tutkimukseen sekä uusien, lupaavien arjen työstä nousseiden kokeilujen käynnistämiseen ja innovaatiotoimintaan. Rahoitusta voidaan myöntää myös jo käynnissä olevaan toimintaan, jos tavoitteena on lisätä toiminnan volyymia tai toiminnan suuntaa halutaan muuttaa. 

Rahasto kytkeytyy Itlan alueellisen oppimisverkoston toimintaan ja rahoitettavan kokeilun tulisi toimia oppimisverkon alueilla (Tampere, Oulu, Siun sote, Soite) sekä tukea paikallista yhteisövaikuttavuuteen tähtäävää työtä.

Hakemukselle on eduksi, jos kokeilun idea on noussut esiin paikalliseen kehittämiseen rakennetusta palautejärjestelmästä, toiminnasta vastaa useampi taho yhdessä, paikallinen yhteisvaikuttavuutta edistävä monialainen johtoryhmä puoltaa hakemusta sekä hakemuksessa kuvataan, miten rahoitus pyritään järjestämään kokeiluvaiheen jälkeen. 

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin Itlan verkkosivuilla. Hakuaika on jatkuva ja hakemuksia käsitellään 1 – 2 kertaa kuukaudessa.

» alkuun

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: