Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Säätiöt ja muut rahoittajat

Säätiöt ja muut rahoittajat

Tälle sivulle on koottu rahastoja ja säätiöitä, joista sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat hakea rahoitusta.

Alli Paasikiven säätiö
Business Finland
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenni ja Antti Wihurin säätiö
Me-säätiö
Olvi-säätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Ragnar Ekbergin säätiö
Sitra
Työsuojelurahasto

ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ 

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Säätiö jakaa keväällä 2019 apurahoja toimialueelleen sijoittuviin väitöskirjaan tähtääviin tutkimuksiin sekä tutkimushankkeisiin. Säätiö rahoittaa aloittavia väitöskirjoja enintään kolmen vuoden ajan. Tutkimushankkeissa suositaan post doc -tasoisia hankkeita.

BUSINESS FINLAND (ent. Tekes)

Yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat tervetulleita mukaan Business Finlandin ohjelmiin tutkimus- ja kehitysprojekteillaan. Ohjelmien kesto on yleensä 3-6 vuotta. Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti.

Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Tekesiin. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan. Julkisen tutkimuksen rahoitusta haetaan tiettyinä hakuaikoina, joita ohjelmissa on yleensä kerran vuodessa.

Ohjelmat edistävät Tekesin strategiaa ja sen sisällöllisiä painotuksia:

  •     Luonnonvarat ja resurssitehokkuus
  •     Digitaalisuus elinkeinojen uudistajana
  •     Hyvinvointi ja terveys
  •     Uudet liiketoimintaekosysteemit
  •     Markkinoille vienti
  •     Aineettomuus ja arvonluonti

Tietoa Business Finland-rahoituksen hakemisesta

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea edellä mainittujen alojen tutkimusta. Säätiö tukee myös taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.

Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Säätiön hallitus tekee päätökset, erikseen sovitun kokousaikatulun mukaisesti. Avustushakemus tehdään sähköistä hakujärjestelmää käyttäen. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Jane ja Aatos Erkos säätiön kotisivulta.

» alkuun

JENNI JA ANTTI WIHURIN SÄÄTIÖ

Säätiö jakaa rahastostaan vuosittain apurahoja tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen. Esimerkiksi vuonna 2015 rahoitusta saaneiden joukossa oli Aseman lapset ry, Irti huumeista ry ja Helsingin kouluraittiuspiiri. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Jenny ja Antti Wihurin rahaston kotisivulta.

Hakuaika on vuosittain 1.5.-31.5
 

ME-SÄÄTIÖ 

ME-säätiön tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Tuettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi: palveluntarjoamiseen, tutkimukseen, opetukseen ja teknisiin ratkaisuihin. Rahoitusta saaneiden joukossa on esimerkiksi Helsingin Nuorisoasiainkeskus, MLL:n Uuudenmaan piiri ja Helsingin Diakonissalaitos. Me-säätiöllä ei ole erillisiä hakulomakkeita tai hakuaikoja. Vapaat hakemukset voi osoittaa säätiölle osoitteeseen [email protected]

» alkuun

OLVI-SÄÄTIÖ

Yleishyödyllisen OLVI-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiö myöntää harkinnan varaisia avustuksia ja apurahoja lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, vähävaraisten lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

Vuosittain on kaksi apurahan hakuaikaa: keväthaku 1.1.-31.3. ja syyshaku 1.7.-30.9. Päätökset apurahoista annetaan kesäkuussa ja joulukuussa. Hakemukset tehdään verkkopalvelussa.

PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ

Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti säätiö tukee lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä tarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa. 

Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille joulukuun alussa ja ne maksetaan seuraavan tammikuun puolivälissä. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön kotisivulta. Apurahojen hakuaika päättyy yleensä 15. syyskuuta.
 

RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ

Ragnar Ekbergs Stiftelse – Ragnar Ekbergin Säätiö sr on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan puutteessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvitsevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten avustaminen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen yhteiskunnan antama apu on riittämätön. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tai tukee muuten taloudellisesti mainittuja tahoja, sekä myöntää avustuksia ja apurahoja muille yhteisöille tai säätiöille käytettäväksi lapsi-, nuoriso- tai vanhustyöhön, turvakoti- tai palvelutalotoimintaan sekä muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen kehitys-, tutkimus- tai muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

Avustukset myönnetään kirjallisten hakemusten perusteella kerran vuodessa. Hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Ragnar Ekbergin säätiön kotisivulta. Hakuaika on ajoittunut aiempina vuosina loka-marraskuulle.

» alkuun

SITRA

Sitra käynnistää ja toteuttaa hankkeita yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Hankerahoitusta saavat hankkeet tähtäävät kestävän hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa. Rahoitettavat hankkeet liittyvät Sitran keskeisiin toiminnan teemoihin tai yksittäisiin avainalueisiin. Tällä hetkellä toiminta kohdennetaan kolmeen pääteemaan, joista kaksi on yhteydessä sosiaali- ja terveysalaan.
 
Uudistumiskyky-teema-alueella selvitetään, voidaanko erilaisista uudistumisprosesseista löytää yhtenäisiä piirteitä, joiden perustella uudistumista voitaisiin systematisoida. Yksilöiden uudistumisen kannalta olennaista on, millaiseen osallisuuteen, aktiivisuuteen ja yhteiseen kehittämiseen yhteiskunnalliset rakenteet ja toimintatavat kannustavat. Avainalueina, joihin rahoitusta voi hakea tällä hetkellä, ovat hyvinvoinnin palveluoperaattori ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus.
 

Uusi työelämä ja kestävä talous -teema-alueella Sitra edistää kestävää hyvinvointia ja työllisyyttä uusien rahoitus- ja toimintamallien avulla. Avainalueina, johon rahoitusta voi hakea ovat työelämän taitekohdat ja vaikuttavuusinvestoiminen.
 
Sitra ei rahoita opinnäytetöitä tai yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoituksen hakemiseen ei ole erillistä hakuaikaa eikä hakulomaketta. Hankeidean kanssa voi lähestyä suoraan yhteyshenkilöitä, joiden yhteystiedot löytyvät Sitran hankkeiden rahoitus –sivulta.

» alkuun

TYÖSUOJELURAHASTO

Työyhteisön kehittämisavustus on tarkoitettu Työsuojelurahaston toimialaan kuuluvan tutkimustiedon soveltamiseksi käytäntöön.Tavoitteena on tukea työelämän kehittämistä sellaisen toimivan, tuottavan ja turvallisen työympäristön aikaansaamiseksi, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Hanke voi kohdistua yksittäiseen kohteeseen tai useamman tavoitteen samanaikaiseen toteuttamiseen. Rahasto ei rahoita alkukartoituksia, koulutusta, valmennusta eikä hankkeessa tehtävää tutkimusta.
Määräraha sopii hankkeisiin, joissa haetaan jo tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja. Kehittämishankkeet edistävät työyhteisössä myönteistä oppimista, kokemusta ja yhteistyötä.

Rahasto suosittelee yhteydenottoa ennen kehittämisavustushakemuksen tekemistä puhelimitse 09 6803 3311. Kehittämisavustuksissa ei ole erillistä hakuaikaa. Tutustu tutkimus- ja kehittämishankkeiden yleisohjeisiin.

» alkuun