Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Säätiöt ja muut rahoittajat

Säätiöt ja muut rahoittajat

Tälle sivulle on koottu säätiöitä ja rahastoja, joista sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat hakea rahoitusta.

Alli Paasikiven säätiö
Business Finland
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenni ja Antti Wihurin säätiö
Kansan Sivistysrahasto
Olvi-säätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Ragnar Ekbergin säätiö
Sitra
Työsuojelurahasto

Alli Paasikiven säätiö 

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen ja kehittämishankkeisiin. Säätiö rahoittaa aloittavia väitöskirjoja enintään kolmen vuoden ajan. Tutkimushankkeissa suositaan post doc -tasoisia hankkeita. 

Säätiö jakaa syksyllä 2020 apurahoja kehittämistoimintaan. Kehittämishankkeiden avustussumma on enintään 8000 €.

Business Finland

Yritykset, tutkimusorganisaatiot, järjestöt ja säätiöt ovat tervetulleita mukaan Business Finlandin ohjelmiin tutkimus- ja kehitysprojekteillaan. Ohjelmien kesto on yleensä 3-6 vuotta. 

Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Tekesiin. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti ja verkkosivuilla on tunnustelupalvelu, jonne voi laittaa esimerkiksi projektisuunnitelman. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan. Julkisen tutkimuksen rahoitusta haetaan tiettyinä hakuaikoina, joita ohjelmissa on yleensä kerran vuodessa.

Business Finlandin teemat:

  •     Biotalous ja cleantech
  •     Digitalisaatio
  •     Terveys ja hyvinvointi
  •     Consumer business
  •     Matkailu

Tietoa rahoituksen hakemisesta Business Finlandin sivuilta.

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea edellä mainittujen alojen tutkimusta. Säätiö tukee myös taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.

Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Säätiön hallitus tekee päätökset, erikseen sovitun kokousaikatulun mukaisesti. Avustushakemus tehdään sähköistä hakujärjestelmää käyttäen. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Jane ja Aatos Erkos säätiön kotisivulta.

» alkuun

Jenni ja Antti Wihurin säätiö

Säätiö jakaa rahastostaan vuosittain apurahoja tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Jenny ja Antti Wihurin rahaston kotisivulta. Hakuaika on vuosittain keväällä.

» alkuun

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, kulttuuria, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Rahasto myöntää avustuksia yhteisöllisyyden lisäämiseen ja yksinäisyyden torjumiseen liittyvään toimintaan. Hakijana voivat olla yksityiset henkilöt, työryhmät ja yhteisöt.

Vuoden 2020 hakuaika on 1.8-30.8. Tänä vuonna painotetaan apurahahakemuksia, joiden toiminnan tarkoituksena on yksinäisyyden torjunta ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Lisätietoja löytyy Kansan Sivistysrahaston sivuilta.

» alkuun

Olvi-säätiö

Yleishyödyllisen OLVI-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiö myöntää harkinnan varaisia avustuksia ja apurahoja lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, vähävaraisten lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön. OLVI-säätiö myöntää apurahoja pääsääntöisesti toimialueelleen Itä-Suomen alueelle sekä mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin hankkeisiin. Tieteen apurahoja myönnetään koko Suomen alueelle.

Vuosittain on kaksi apurahan hakuaikaa: keväthaku 1.1.-31.3. ja syyshaku 1.7.-30.9. Päätökset apurahoista annetaan kesäkuussa ja joulukuussa. Hakemukset tehdään säätiön verkkopalvelussa.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Säätiö rahoittaa lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia tukevia, ongelmia ennaltaehkäiseviä tai ongelmia korjaavia hankkeita, tutkimuksia ja toimintamallien kehittämistä. 

Apurahojen hakuaika on vuosittain elo-syyskuussa. Päätökset apurahasta ilmoitetaan saajille joulukuussa. Apurahojen hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön kotisivulta. 

» alkuun

Ragnar Ekbergin säätiö

Ragnar Ekbergs Stiftelse – Ragnar Ekbergin Säätiö sr on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena puutteessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvitsevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten avustaminen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen yhteiskunnan antama apu on riittämätön. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja yhteisöille tai säätiöille käytettäväksi lapsi-, nuoriso- tai vanhustyöhön, turvakoti- tai palvelutalotoimintaan sekä muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen kehitys-, tutkimus- tai muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

Hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät Ragnar Ekbergin säätiön kotisivulta. Hakuaika on 1.10. - 31.10.2020. Päätökset tehdään helmikuussa.

» alkuun

SITRA

Sitra käynnistää ja toteuttaa hankkeita yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Hankerahoitusta saavat hankkeet tähtäävät kestävän hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa. Rahoitettavat hankkeet liittyvät Sitran keskeisiin toiminnan teemoihin tai yksittäisiin avainalueisiin. Tällä hetkellä toiminta kohdennetaan kolmeen pääteemaan, joista kaksi on yhteydessä sosiaali- ja terveysalaan.
 
Uudistumiskyky-teema-alueella selvitetään, voidaanko erilaisista uudistumisprosesseista löytää yhtenäisiä piirteitä, joiden perustella uudistumista voitaisiin systematisoida. Yksilöiden uudistumisen kannalta olennaista on, millaiseen osallisuuteen, aktiivisuuteen ja yhteiseen kehittämiseen yhteiskunnalliset rakenteet ja toimintatavat kannustavat. Avainalueina, joihin rahoitusta voi hakea tällä hetkellä, ovat hyvinvoinnin palveluoperaattori ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus.
 

Uusi työelämä ja kestävä talous -teema-alueella Sitra edistää kestävää hyvinvointia ja työllisyyttä uusien rahoitus- ja toimintamallien avulla. Avainalueina, johon rahoitusta voi hakea ovat työelämän taitekohdat ja vaikuttavuusinvestoiminen.
 
Sitra ei rahoita opinnäytetöitä tai yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoituksen hakemiseen ei ole erillistä hakuaikaa eikä hakulomaketta. Hankeidean kanssa voi lähestyä suoraan yhteyshenkilöitä, joiden yhteystiedot löytyvät Sitran hankkeiden rahoitus –sivulta.

» alkuun

Työsuojelurahasto

Työyhteisön kehittämisavustus on tarkoitettu Työsuojelurahaston toimialaan kuuluvan tutkimustiedon soveltamiseksi käytäntöön.Tavoitteena on tukea työelämän kehittämistä sellaisen toimivan, tuottavan ja turvallisen työympäristön aikaansaamiseksi, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Hanke voi kohdistua yksittäiseen kohteeseen tai useamman tavoitteen samanaikaiseen toteuttamiseen. Rahasto ei rahoita alkukartoituksia, koulutusta, valmennusta eikä hankkeessa tehtävää tutkimusta. Määräraha sopii hankkeisiin, joissa haetaan jo tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja. Kehittämishankkeet edistävät työyhteisössä myönteistä oppimista, kokemusta ja yhteistyötä.

Kehittämisavustuksissa ei ole erillistä hakuaikaa. Tutustu tutkimus- ja kehittämishankkeiden yleisohjeisiin.

» alkuun