Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus EU-rahoitus Valtakunnalliset hankkeet

Valtakunnalliset hankkeet

JAA SOMESSA

EU4Health 2021–2027

Euroopan parlamentti on hyväksynyt uuden EU:n terveysalan EU4Health-ohjelman vuosiksi 2021-2027. Se vahvistaa EU:n terveysjärjestelmiä, jotta ne kestäisivät paremmin terveysuhat ja pandemiat. EU voi siten vastata paremmin tuleviin epidemioihin sekä pitkän aikavälin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja terveyden eriarvoisuuteen. Tukea myönnetään myös esimerkiksi mielenterveystyöhön. 

EU4Health-ohjelmasta myönnetään rahoitusta EU-maille, terveysjärjestöille ja kansalaisjärjestöille. Rahoitusta voi hakea vuonna 2021. Tarkempaa tietoa rahoitusmuodoista ja niiden hakuajoista on koottu Sosiaali- ja terveysministeriön sivuille.

EU:n rakennerahastot

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittavat EU:n rakennerahastoihin liittyvää valtakunnallista hanketoimintaa. Rakennerahastojen ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on käynnissä ja uusi rakennerahastokausi käynnistyy 1.9.2021. Alla on näkyvissä vielä edellisen ohjelmakauden toimenpidekokonaisuudet siihen asti kunnes uudet on julkaistu.

OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet

Euroopan unionin rakennerahastoista tuettavaa alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan rakennerahasto-ohjelmien kautta. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelma on Euroopan aluekehitys-rahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpanostrategia Manner-Suomessa. Toimien suuntaamiseksi oikeisiin kohteisiin EU:lla on ohjelmallinen kehikko. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliset toimet toteutetaan neljällä hallinnonalan omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. 

Lue lisää toimenpidekokonaisuuden sivulta.

Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

  1.  Kotona Suomessa (poikkihallinnollinen) 
  2.  Osuvaa osaamista 
  3.  Osallistamalla osaamista
  4.  ESR-nuorisotakuu (poikkihallinnollinen)

Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

    5. Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen 
    6. Luovaa osaamista

STM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet

Toimintalinjan 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoitteessa 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (toimenpidekokonaisuus Sukupuolten tasa-arvoa työelämään).  

Haussa toivotaan erityisesti hakemuksia hankkeista, joilla pyritään purkamaan sukupuolistereotypioita työelämässä, koulutuksessa ja mediassa, edistämään sukupuolivähemmistöjen asemaa työelämässä sekä tukemaan maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. 

Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun koskien valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta ”Työ, työkyky ja innovaatiot”. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Haku kohdistuu pääsääntöisesti julkiseen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tukemiseen maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
STM vastaa kolmella toimenpidekokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta. Toimenpidekokonaisuuksina on 1.) heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, 2.) nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki ja 3.) syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra tukee Euroopan sosiaalirahaston sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjan hankkeita. Se jakaa sivustollaan myös ajankohtaista tietoa hakuajoista ja hakua tukevista infotilaisuuksista koskien sekä alueellisia että valtakunnallisia hankkeita.

Hakeminen

Rahoitusta haetaan EURA 2014- järjestelmästä, joka on tarkoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin ohjelmakaudella 2014–2020. STEA:n avustusta voi käyttää kaikkien ESR-hankkeiden omarahoituksessa, mikäli ESR-hankkeen sisältö on riittävän yhdenmukainen STEA:lta haettavan avustuskohteen sisällön kanssa. ESR-hankkeen omarahoitusosuutta voidaan hakea uutena projektina tai osana jatkoavustusta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttumisrahasto (AMF)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perusrahoituksella voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, laillista maahanmuuttoa ja kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta.  Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen uusi rahoitusohjelmakausi on 2021-2027. EU:n sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien toimeenpano alkaa näillä näkymin helmikuussa 2022, jolloin sisäministeriö käynnistää rahastojen ensimmäiset haut. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF) säilyy uudella ohjelmakaudella lähes nykyisen sisältöisenä. 

 

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: