Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus EU-rahoitus Valtakunnalliset hankkeet

Valtakunnalliset hankkeet

EU:n rakennerahastot

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittavat EU:n rakennerahastoihin liittyvää valtakunnallista hanketoimintaa.

OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet

Euroopan unionin rakennerahastoista tuettavaa alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan rakennerahasto-ohjelmien kautta. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelma on Euroopan aluekehitys-rahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpanostrategia Manner-Suomessa. Toimien suuntaamiseksi oikeisiin kohteisiin EU:lla on ohjelmallinen kehikko. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliset toimet toteutetaan neljällä hallinnonalan omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. 

Lue lisää toimenpidekokonaisuuden sivulta.

Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

  1.  Kotona Suomessa (poikkihallinnollinen) 
  2.  Osuvaa osaamista 
  3.  Osallistamalla osaamista
  4.  ESR-nuorisotakuu (poikkihallinnollinen)

Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

    5. Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen 
    6. Luovaa osaamista
 

STM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet

Toimintalinjan 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoitteessa 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (toimenpidekokonaisuus Sukupuolten tasa-arvoa työelämään).  

Haussa toivotaan erityisesti hakemuksia hankkeista, joilla pyritään purkamaan sukupuolistereotypioita työelämässä, koulutuksessa ja mediassa, edistämään sukupuolivähemmistöjen asemaa työelämässä sekä tukemaan maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. 

Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun koskien valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta ”Työ, työkyky ja innovaatiot”. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Haku kohdistuu pääsääntöisesti julkiseen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tukemiseen maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
STM vastaa kolmella toimenpidekokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta. Toimenpidekokonaisuuksina on 1.) heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, 2.) nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki ja 3.) syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra tukee Euroopan sosiaalirahaston sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjan hankkeita. Se jakaa sivustollaan myös ajankohtaista tietoa hakuajoista ja hakua tukevista infotilaisuuksista koskien sekä alueellisia että valtakunnallisia hankkeita.

Hakeminen

Rahoitusta haetaan EURA 2014- järjestelmästä, joka on tarkoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin ohjelmakaudella 2014–2020. STEA:n avustusta voi käyttää kaikkien ESR-hankkeiden omarahoituksessa, mikäli ESR-hankkeen sisältö on riittävän yhdenmukainen STEA:lta haettavan avustuskohteen sisällön kanssa. ESR-hankkeen omarahoitusosuutta voidaan hakea uutena projektina tai osana jatkoavustusta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttumisrahasto (AMIF)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perusrahoituksella voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta. Tässä haussa rahastosta myönnetään tukea hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja kansallisia tavoitteita, jotka ilmenevät sisäministeriön julkaisemassa hakuilmoituksessa.

EU:n terveysalan toimintaohjelman hankerahoitus

EU:n III terveysalan toimintaohjelman (Terveysohjelman) tavoitteet vuosille 2014-2020 ovat: edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveitä elämäntapoja tukevaa ympäristöä, suojella kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta, edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä ja edistää paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta. Vuosittaiset hakukierrokset käynnistyvät keväällä, ja hakuaika kestää noin kolme kuukautta. Tarkempaa tietoa ohjelman hankerahoituksesta löytyy STM sivuilta.