Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Tutkimus ja kehittäminen Ikääntyneet - Kirjallisuutta

Ikääntyneet - Kirjallisuutta

Osio esittelee vanhenemiseen liittyvää kirjallisuutta ja lähteitä, joista saa koko tekstin. Osasta löytyy linkin kautta kirja-esittely.

GERONTOLOGIA

PÄIHDETYÖ

MIELENTERVEYS

SOSIAALITYÖ

MUISTISAIRAUDET

VANHUUS JA VANHENEMINEN ILMIÖNÄ

LEHTIÄ

GERONTOLOGIA

Grönlund R. 2010. Pitkään kotona - kuntoutuksen avullako? Tutkimus ryhmämuotoisesta vanhuskuntoutuksesta. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

Erkijuntti, T & Remes, A. & Rinne, J. & Soininen, H. (toim.) 2015 Muistisairaudet.

Hallikainen,M. & Mönkäre,R. & Nukari,T. & Forder, M. (toim.) 2014. Muistisairaan kuntouttava hoito. Helsinki: Duodecim. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Harriet Finne-Soveri, H. 2012. Vanhenemiseen varautuva kaupunki. Esimerkkinä Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 31/2012.

Hartikainen S. & Lönnroos, E. (toim.) 2008. Geriatria: arvioinnista kuntoutukseen. Helsinki: Edita.

Hautala, E. 2012. Senioriopas: hyvinvointi, terveys ja palvelut ikääntyville. Rusko: Aplodi.

Hohenthal-Antin, L. 2013. Muistellaan Luovat menetelmät muistisairaiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Hohenthal-Antin, L. 2006. Kutkuttavaa taidetta. Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Heikkinen, E. & Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. Helsinki: Duodecim.

Heikkinen, E. & Marin, M. (toim.) 2002. Vanhuuden voimavarat. Helsinki: Tammi.

Ikonen, R. 2013. Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Julkaisuja 2008:3. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ikähoiva -työryhmän muistio. STM selvityksiä 2011:28 

Kan, S. 2012. Erikoistu vanhustyöhön: osaamista hyvään arkeen. Helsinki: Sanoma Pro.

Kelo, S. & Launiemi, H. & Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Kivelä, S-L. 2012. Hyviä vuosia: arvokas ja turvallinen ikääntyminen. Helsinki: Kirjapaja.

Kivelä, S-L. 2007. Voimavaroja unesta. Hyvä uni iäkkäänä. Helsinki: Kirjapaja.

Kauhanen-Simanainen, A. 2009. Valmentaudu vanhuuteen viisaasti – opas omaehtoiseen ikääntymiseen. Helsinki: CIM kustannus.

Karhinen, P. 2009. MATKALLA PALVELUTALOON Ikääntyneiden käsityksiä merkityksellisestä toiminnasta ja odotuksia siinä tapahtuvista muutoksista palvelutaloon muutettaessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos, Toimintaterapian Pro Gradu –tutkielma. 

Kohti parempaa vanhuutta. Suomen akatemian ja Duodecimin konsensuslausuma 8.2.2012 

Leinonen, A. & Syrjälä, J. (toim.) 2011. Kosketuksen kaipuu: kypsän iän seksuaalisuus. Helsinki Väestöliitto.

Lyyra, T-M & Pikkarainen, A. & Tiikkainen, P. (toim.) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Näslindh-Ylispangar, A. 2012 Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Helsinki: Edita Publishing Oy. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Ojala, H. & Pietilä, I. (toim.) 2013. Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere: Tampere University Press. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Partanen, H. 2013. Vireyttä vuosiin viisailla valinnoilla. Helsinki: Nutrifilia. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Pikkarainen, A. 2013. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja Osa I. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 159 (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Pikkarainen, A. 2016. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja. Osa II. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Pirhonen, J. 2012. Resursseista toimintamahdollisuuksiin. Tutkimus suomalaisen vanhustenhuollon oikeudenmukaisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Pro gradu- tutkielma, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Pohjavirta, H. (toim.) 2012. Onko tänään eilen TunteVa® -opas muistisairaita hoitaville. Tampere: Tampereen kaupunkilähetys ry.

Saranpää, K. 2011. ELÄINTEN MERKITYS VANHUSTYÖSSÄ – Tapaustutkimus Teppo-kissan merkityksestä palvelutalo Vuoroparin arjessa. Pro gradu Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Sarvimäki, A. & Heimonen, S. & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. 2010 Vanhuus ja haavoittuvuus. Helsinki: Edita. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Semi, T.2015 Mieleen tatuoitu minuus – Ihmislähtöinen elämäntapa muistityössä. Espoo: T&J SemiOy/ GeroArtist. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Syvänen, S. & Kokkonen, A. 2011. Hyvinvointia vanhuksille & työn iloa henkilöstölle: Ytyä länteen -hankkeen tulokset ja opetukset yhteistoiminnallisesta työyhteisöjen kehittämisestä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, 2011. - 97 s. Oppaita ja työkirjoja 1796-5470; 2011:2.

Tamminen, N. & Solin, P. (toim.) 2013. Mielenterveyden edistäminen ikääntyneiden asumis- ja hoivapalveluissa. Helsinki: THL, opas 27/2013. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Tilvis, R.& Pitkälä, K. & Stranberg, T.& Sulkava R. & Viitanen, M. (toim.) 2010. Geriatria. Helsinki: Duodecim.

Topo, P. & Sormunen, S. & Saarikalle, K. & Räikkönen, O. & Eloniemi-Sulkava, U. 2007. Kohtaamisia dementiahoidon arjessa: havainnointitutkimus hoidon laadusta asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksia 162. Helsinki: Stakes.

Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene.

Virkola, E. 2014. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Voutilainen, P & Tiikkainen, P. 2009. (toim.). Gerontologinen hoitotyö. Helsinki: WSOY.

» alkuun

kuva Misia Rytkönen. Portin takana isoja shakkinappuloita.

PÄIHDETYÖ

Alanko, A. & Haarni, I. (toim.) 2007. Ikääntyminen ja alkoholi. Helsinki: Sininauhaliitto.

Alho, L. & Öfverström-Anttila, H. & Savolainen, M. 2010. Arjen hyvät käytännöt ehkäisevässä päihde- ja mielenterveystyössä: esimerkkejä terveysasemalta, sosiaaliasemalta, A-klinikalta ja psykiatrian poliklinikalta. Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto.

Anthony, M.M. & Ledley, D.R. & Heimberg, R,G. 2008. Pysyvä muutos. Helsinki: Edita.

Haarni, I. & Hautamäki, L. 2008. Ikääntyvät juomatavat. Elämänkokemus ja muuttuva suhde alkoholiin. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Holmberg, J. 2010. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Helsinki: Edita. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Holmberg, N. 2008. Addiktiot. Päihderiippuvuus ja kognitiivinen näkökulma. Teoksessa Kähkönen, S & Karila, I. & Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 293 – 308.

Järvikoski, A. & Lindh, J. & Suikkanen, A. (toim.) 2011. Kuntoutus muutoksessa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Kaipio, K & Ruisniemi, A. 2009 (toim.). Ihan oikea ihme. Kirjoituksia päihdetyöstä. Jyväskylä: Gummerus.

Kaskiharju, E. & Kemppainen, A-K. 2012. Päihdepelisäännöt palvelutaloihin - yhteinen asia, yhdessä oivaltaen. Opas yhteisten pelisääntöjen kehittämiseen.Helsinki: Ikäinstituutti, raportteja 1/2012.

Komu, I. & Pöllänen, S. (toim.) 2014. Kynnykset sileiksi − tavoitteena esteettömät mielenterveys- ja päihdepalvelut. Helsinki: Sininauhaliitto. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Koski-Jännes, A & Ehrling, L. & Sarpavaara, H. & Rakkolainen, M. & Tolonen, K. 2009. Ratkaiseva kohtaaminen. Motivoiva haastattelu, päihdehoitoon sitoutuminen ja muutos. Teoksessa Kaipio, K & Ruisniemi, A (toim.). Ihan oikea ihme. Kirjoituksia päihdetyöstä. Jyväskylä: Gummerus. 141-158.

Koski-Jännes, A. & Riittinen, L. & Saarnio, S. 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

Käypä hoito –suositus: Alkoholiongelmaisen hoito. Duodecim 2015

Käypä hoito –suositus: Huumeongelmaisen hoito. Duodecim 2018.

Laapio, M-L. 2009. Osattomuudesta osallisuuteen. Helsinki: Sininauhaliitto. Tilattavissa

Lappalainen-Lehto, R. & Romu, M-L & Taskinen, M. 2008. Haasteena Päihteet - ammatillisen päihdetyön perusteita. Helsinki: WSOY.

Levo, T. 2008. Ikääntyvän ääntä kuunnellen. Taustamateriaalia ikääntymiseen ja alkoholiin. Helsinki: Sininauhaliitto.

Lund, p. 2010. Rahapeliongelma. Yksilölle jätetty taakka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Mattila-Aalto, M. & Johansson, J. 2011. Kuntoutuskansalaisuutta rakentamassa. Sosiaalisen kansalaisuuden ja osallisuuden näkökulma päihdekuntoutuksessa. Kuntoutus 4/2011, 5- 17. 

Mäkelä, P. & Mustonen, H. & Tigerstedt, C. (toim.) 2010. Suomi juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Nykky, T. & Heino, T. & Myllymäki, E. & Rinne, T. 2010. Ikääntyminen ja päihteet. Helsinki: Kirjapaja. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. Jyväskylä: PS-kustannus. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:6. 

Partanen, A. & Holmberg,J. & Inkinen, M. & Kurki, M. & Salo-Chydenius, S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: SanomaPro.

kuva Sami Juhani Henttonenkuva Sami Juhani Henttonenkuva Sami Juhani Henttonen

Paulig, O. & Salovaara, K & ja Anttila, O. 2010. Ikäihmisten päihdepalveluiden kehittäminen. Työryhmäraportti Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2010:5.

Peksiev, T. 2015. ”Yks ryyppy on liikaa ja tuhat liian vähän”. Tutkimus ikääntyvien päihdekuntoutujien toimijuudesta ja palvelutarpeista. Pro gradu Sosiaalipolitiikka, Helsingin yliopisto. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Rollnick, S. & Miller, W. & Butler, C. 2008. Motivational Interviewing in Health Care. New York: The Guilford Press.

Suhonen, H. 2018. Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot.

Salo-Chydenius, S. 2011. Ikään katsomatta – saavatko vanhukset mielenterveys- ja päihdepalveluita? ProTerveys 2/2011,30-31.

Salo-Chydenius, S. 2008. Toimimalla toipuminen – ihminen oman kuntoutumisensa tekijänä. Teoksessa Havio, M. & Inkinen, M. & Partanen, A. (toim). Päihdehoitotyö, 136 – 139. Helsinki: Tammi.

Seppä, K. & Alho, H. & Kiianmaa, K. (toim.) 2010. Alkoholiriippuvuus.Helsinki: Duodecim.

Tammi, T. & Aalto, M. & Koski-Jännes, A. (toim.) 2009. Irti päihdeongelmista. Helsinki: Edita

Vakkuri, J. 2010. Pilkahduksia Pilkkeestä – tutkimus ikääntyvien päihteidenkäyttäjien päivätoimintaryhmistä Helsingin Diakonissalaitos. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Viljanen, M 2008. Ikääntyneiden päihdeongelmat. Teoksessa Havio, M & Inkinen, M. & Partanen, A (toim.) Päihdehoitotyö. Helsinki: Tammi, 194-199.

Viljanen, M & Levo, T. 2010. Yhdessä jaettu on kevyempi kantaa: kokemuksia ikääntyneiden ja moniammatillisten verkostojen kanssa tehdystä päihdetyöstä. Helsinki: Sininauhaliitto.

Virokannas, E. & Väyrynen, S. (toim.) 2013. Varjoja naiseudessa. Kuopio: Oy UNIpress.

» alkuun
 

kuva Sisko Salo-Chydenius. Vigeland patsas äiti, jolla lapset ratsastavat; poika kiivennyt patsaan päälle.

MIELENTERVEYS

Gilbert, P. 2015. Myötätuntoinen mieli – uusi näkökulma arjen haasteisiin. Helsinki: Basam Books. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Grandell, R. 2015. Itsemyötätunto. Helsinki: Tammi. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Haarakangas, K. 2011. Voimistava läsnäolo: mielen tiet lapsuudesta vanhuuteen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Heimonen, S. & Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita Publishing Oy. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Huttunen, M O. & Kalska, H. (toim.) 2012. Psykoterapiat. Helsinki: Duodecim.

Kajaste, S. & Markkula, J. 2011. Hyvää yötä. Apua univaikeuksiin. Helsinki: Kirjapaja. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Kivelä, S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. Helsinki: Kirjapaja.

Kopakkala, A. 2009. Masennus. Helsinki: Edita Publishing Oy. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.) 2008. Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Laakso, J. 2009. Mielen taito. Helsinki: Kirjapaja.

Laitinen, M. & Hurtig, J. 2002. Pahan kosketus. Ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä. Keuruu: Otava.

Mönkkönen, K 2007. Vuorovaikutus – dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita Publishing.

Pietilä, M & Saarenheimo, M. 2010. Ikäihmisten mielenterveys: Julkiset käsitykset, tavoitteet ja käytännöt. MielenMuutos –tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 1. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto.

Raitanen, T. & Hänninen, T. Pajunen, H. & Suutama, T. (toim.) 2004. Geropsykologia. Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia. Helsinki: WSOY.

Saarenheimo, M. & Pietilä M. (toim.) 2011. MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien ihmisten psykososiaalinen tukeminen. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Saarenheimo, M. 2003. Vanhuus ja mielenterveys. Arkielämän näkökulma. Helsinki: WSOY.

» alkuun
 

kuva Sisko Salo-Chydenius. Mies istuu kahden kirjailijan patsaan välissä.

SOSIAALITYÖ

Engeström, Y. & Niemelä, A-L. & Nummijoki, J. & Nyman, J. (toim.) 2009. Lupaava kotihoito – uusia toimintamalleja vanhustyöhön. Jyväskylä: PS-kustannus. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Eräsaari, L. 2011. Sosiaalipalvelut käännöksen jälkeen. Teoksessa Karjalainen, V. & Palola, E. (toim.) Sosiaalipolitiikka: hukassa vai uuden jäljillä? Helsinki: THL 181-203.

Eräsaari & Niittymäki, L. & Myllykoski, P. (toim.), 2009. Vanhusten arjen tukena. Tampere: Tampereen yliopisto.

Hoppania H-K, Karsto O, Näre, L, Olakivi A, Sointu L, Vaittinen T & Zecher M. 2016. Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus. (Aila Pikkaraisen kirja-esittely)

Hirvilammi, T. & Laatu, M. 2008. Toinen vääryyskirja. Lähikuvia sosiaalisista epäkohdista. Helsinki: Kela.

Hänninen, S. & Karjalainen, J. & Lehtelä, K-M. 2007. Pääsy kielletty: poiskäännyttämisen politiikka ja sosiaaliturva. Helsinki: Stakes.

Hänninen, S. & Karjalainen, J. & Lahti, T. (toim.) 2005. Toinen tieto. Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Helsinki: Stakes.

Koivusalo, M & Ollila, E. & Alanko, A. (toim.) 2009. Kansalaisesta kuluttajaksi – Markkinat ja muutos terveydenhuollossa. Helsinki: Gaudeamus.

Luoma, K. ym. 2003. Seniori-Suomi. Ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset. Helsinki: Sitra

Metteri, A. & Valokivi, H. & Ylinen, S. (toim.) 2014. Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä PS-kustannus (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Mäki-Petäjä-Leinonen, A. & Nieminen, L. (toim.) 2014. Vanhuus ja oikeus. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Pehkonen, A. & Väänänen-Fomin, M. (toim.) 2011. Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Pohjola, A. & Laitinen, M. & Seppänen, M. (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Kuopio: Unipress.

Ruuskanen, P & Savolainen, K & Suonio, M. (toim.) 2011. Toivo sosiaalisessa - Toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä. Kuopio: Unipress.

Seppänen, M. & Karisto, A. & Kröger,T. (toim.) 2007.Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Jyväskylä: PS – kustannus.

Seppänen, M. 2006. Gerontologinen sosiaalityö. Helsinki: Yliopistopaino.

Suomi, A. & Hakonen, S. 2008. Kuluerästä voimavaraksi – sosiokulttuurinen puheenvuoro ikääntymiskysymyksiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Tie hyvään vanhuuteen – vanhusten hoidon ja palvelujen linjat vuoteen 2015. Selvityksiä 2007:8. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Ylinen, S. 2008. Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Kuopio: Kuopion Yliopisto yhteiskuntatieteet 155.

» alkuun
 

kuva Misia Rytkönen. Veräjä avoinna puutarhaan.

MUISTISAIRAUDET

Eloniemi-Sulkava, U. & Savikko, N. (toim.) 2011. MielenMuutos muistisairaiden ihmisten hoidossa. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto.

Erkinjuntti, T. 2011. Muistioireet, lievä kognitiivinen heikentymä ja dementia. Duodecim 201; 127:85-86.

Härmä, H & Granö, S. 2011 (toim.) Työikäisen muisti ja muistisairaudet. Helsinki: WSOYpro. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Juva, K. 2007. Dementia ja depressio. Dudecim 2007;123:1231-7.
 

» alkuun
 

kuva Misia Rytkönen. Auringonlasku järvellä.

VANHUUS JA VANHENEMINEN ILMIÖNÄ

Claes Andersson 2011. Oton elämä. Helsinki WSOY

Aaltonen, T. 2010. Taiteilija ei vanhene": haastattelututkimus kuvataiteilijoiden ikääntymiskokemuksista taidemaailmassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Airaksinen, T. 2002. Vanhuuden ylistys. Helsinki: Otava.

Beauvoir, S. 1992. Vanhuus. (suom. Mirja Bolgar). Helsinki: Art House.

Einhorn, S. 2007. Aidosti kiltti. Helsinki: Otava.

Genova, L. 2011. Edelleen Alice. Helsinki: WSOY.

Harju, T. 2009. Kastelimme heitä runsaasti kahvilla. Helsinki: Ntamo

Hyyppä. M.T. 2013. Kulttuuri pidentää ikää. Helsinki: Duodecim. (Aila Pikkaraisen kirja-esittely)

Karisto, A. 2008. Satumaa. Helsinki SKS.

Kilpi, E. 2012. Kuolinsiivous. Helsinki: WSOY.

Kivelä, S-L. (toim.) 2005. Vuoroin minussa vanhuus, nuoruus: suomalaisia runoja vanhenemisesta.
Helsinki: Tammi.

Koivunen, H. 2001. Elämänviisaus: kokemustietoa uusille sukupolville. Helsinki: Otava 2001.

Korolainen, T. & Tulusto, R. (toim.) 2008. Pää tallella. Runoja ikääntyville. Helsinki: LK-kirjat.

Korolainen, T. & Tulusto, R. (toim.) 2012. Täyttä päätä. Helsinki: LK-kirjat.

Lauerma, H. 2009. Pahuuden anatomia. Helsinki: Duodecim.

Liikanen H-L. 2011.Ikääntyminen ja kulttuuri: kohti seniorikulttuuria. Helsinki: Ikäinstituutti.

Lindgren, M. 2013. Kuolema ehtoolehdossa. Helsinki: Teos.

Mazzarella, M. 2010. Matkalla puoleen hintaan. Eläkkeellä olemisen taidosta. (Resa med rabatt: om konsten att vara pensionär.) Suomentanut Raija Rintamäki. Helsinki: Tammi. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Mazzarella, M. 2005. Hyvä kosketus. Ihmisen kehosta, terveydestä, hoitamisesta ja kirjallisuudesta. Helsinki: Tammi.

Mazzarella, M. 2001. Kun kesä kääntyy: vanhenemisen taidosta. Helsinki: Tammi.

Meriluoto, A. 2011. Tämä täyteys, tämä paino: Helsinki: WSOY.

Kabat-Zinn, J. 2008. Kehon ja mielen viisaus: tietoisen läsnäolon parantava voima. Helsinki: Basam Books.

Saarenheimo M. 2012. Muistamisen vimma. Tampere: Osuuskunta Vastapaino. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Taipale, V. 2002. Isoäitikirja. Helsinki: WSOY.

Taipale, V. 2011. Vanha ja vireä. Virkistyskirja vanhoille naisille. Helsinki: WSOY

Taskinen, S. 2016. Hyvillä mielin eläkkeelle. Opas työelämän jälkeiseen aikaan. Helsinki: Aula & Co. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

 

» alkuun
 

kuva Sisko Salo-Chydenius. Kissa.

LEHTIÄ

Gerontologia. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti.
Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti.
Psykologia
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti
Yhteiskuntapolitiikka
Suomen lääkärilehti
Vanhustyö

» alkuun