Ikääntyneet - Artikkelit

Osio esittelee ajankohtaisia artikkeleita, sinisellä merkityistä saat koko tekstin.

Ajankohtaisia ja mielenkiintoisia artikkeleita

Aalto, M. & Holopainen, A. 2008. Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito. Helsinki: Duodecim,124; 1492-1498.

Ahlström, S. 2007. Iäkkäiden naisten päihteiden käyttö. Kirjallisuuskatsaus. Yhteiskuntapolitiikka 72 (2007):5, 562-567.

Ahlström, S. & Mäkelä, P. 2009. Alkoholi ja iäkkäät Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 74 (2009):6, 674-678.

Aira, M & Haarni, I.2010. Iäkkäiden suhtautuminen alkoholin käytöstä kysymiseen "Niitten kuuluu kysyä myös siitä viinasta, jos on aihetta" Suomen lääkärilehti 7/2010, 576-585

Jyrkämä, J. 2008. Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä – hahmottelua teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4/2008, 190-203.

Kontkanen, J. & Purhonen, M. 2011. Ahdistunut vanhus. Duodecim 2011; 127: 383 – 389.

Mattila-Aalto, M. & Johansson, J. 2011. Kuntoutuskansalaisuutta rakentamassa. Sosiaalisen kansalaisuuden ja osallisuuden näkökulma päihdekuntoutuksessa. Kuntoutus 4/2007, 5-17.

Mäkelä, M. & Teinilä E. 2009. Päihdeongelmainen ikääntynyt hoitotyön asiakkaana. Teoksessa Voutilainen, P & Tiikkainen, P. 2009 (toim.). Gerontologinen hoitotyö. Helsinki: WSOY, 208 – 218.

Nikander, P & Zechner, M. 2006. Ikäetiikka – elämänkulun ääripäät, haavoittuvuus ja eettiset kysymykset. Yhteiskuntapolitiikka 71 (2006):5, 515-526.

Numminen, Ava 2012. Musiikki, tanssi, runot ja mopon rassaus – kulttuuriaktiviteetit päihteiden torjunnassa. Yhteiskuntapolitiikka 77(2012):2, 204 – 208.

Ollikainen, M. & Pohjankoski, O. 2011. Sadutuksen erityispiirteet ja hyödyt dementoituneen henkilön hoitotyössä. Gerontologia 3/2011, 193 – 196.

Palomäki, S-L. & Teeri, S. 2011. Ikäihmisten palvelujen kehittämisen etiikka. Gerontologia 1/2011, 49 – 53.

Pekkala, S. 2011. Normaaliin ikääntymiseen liittyvät kielelliset muutokset ja niiden syyt. Gerontologia 1/2011, 35 – 43.

Pietilä, M. & Heimonen, S. & Eloniemi-Sulkava, U. & Savikko, N. & Köykkä, T. & Sillanpää-Nisula, H. & Frosti, S. & Saarenheimo, M. 2010. Kohtaamisia vai ohituksia? Gerontologia 3/2010, 261 – 266.

Pietilä, M. & Saarenheimo, M. 2011. Iäkkäiden ihmisten masennus perusterveydenhuollossa. Gerontologia 25(3)2011, 165 – 175.

Pikkarainen, A. 2013 Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Kuntoutus 1/2013

Pirhonen, J. 2013. Toimintamahdollisuudet vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa. Martha C. Nussbaumin teoria etnografisen tutkimuksen valossa. Gerontologia 2/2013, 58 – 72.

Pitkälä, K. & Routasalo, P. 2012. Ryhmästä apua vanhusten yksinäisyyteen. Duodecim 2012; 128:1215 – 1216.

Ruoppila, I. 2012. Kognitiivisten toimintojen vanhenemismuutoksista. Gerontologia 3/2011, 198 – 206.

Saarenheimo, M. & Arinen, S. 2009. Ikäihmisten masennuksen psykososiaalinen hoito. Gerontologia 4/2009, 209 – 2019.

Saarnio, R. & Isola, A. 2010. Hoitajien kokemuksia haasteellisesti käyttäytyvän dementoi- tuvan vanhuksen onnistuneesta kohtaamisesta. Gerontologia 4/2010, 323-334.

Salo-Chydenius, S.2011. Ikään katsomatta – saavatko vanhukset mielenterveys- ja päihdepalveluita? Pro terveys 2/2011, 30-31.

Salo-Chydenius, S. 2011. Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Tiimi 4/2011, 14- 15.

Stranberg, T. & Viitanen, M. & Rantanen, T. & Pitkälä, K. 2006. Vanhuksen hauraus-raihnausoireyhtymä. Duodecim 2006;122 (12):1495-1502.

Sulander, T. & Karisto, A. & Haarni, I. & Viljanen, M. 2009. Alkoholinkäytön ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Gerontologia 1/2009, 23-29.

Uotila, H. 2011. Vanhuus ja yksinäisyys. Gerontologia 4/2011, 253 – 256.

Viljanen, M. 2011. Mitä ikääntyneiden kanssa tehtävässä päihdetyössä tulisi ottaa huomioon? Gerontologia 1/2011, 54-59.

Virkki, T & Vartiainen, A. & Hänninen, R. 2012. Talouden ja hoivan ristipaineissa. Vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista. Yhteiskuntapolitiikka 77(2012):3, 253 – 264.