Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Ikääntyneet - Tutkimus ja kehittäminen

Ikääntyneet - Tutkimus ja kehittäminen

Peksiev, T. 2015. ”Yks ryyppy on liikaa ja tuhat liian vähän”. Tutkimus ikääntyvien päihdekuntoutujien toimijuudesta ja palvelutarpeista. Pro gradu Sosiaalipolitiikka, Helsingin yliopisto

Suhonen, H. 2018. Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot. Heikki Suhosen (VTL, Turun yliopisto) ajankohtainen artikkelikokoelma esittelee ikääntyneiden alkoholinkäyttöä ja sen aiheuttamia haittoja tutkimuksien ja eri näkökulmien valossa. Keskeisiä teemoja ovat ikääntyneiden päihteidenkäytön haitat, hoitointerventiot, päihteidenkäytön yhteys itsemurhiin, kognitiiviset muutokset ja dementia. Artikkelikokoelma on ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 2012 Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen gerontologia-opintoihin liittyvänä aineistona. Tämä viimeisin versiota on päivitetty, täydennetty ja uudistettu laajasti uusimman tutkimustiedon pohjalta.

Virkola, E. 2014. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Tämä sosiaaligerontologian väitöstutkimus selostaa viiden yksinasuvan muistisairaan naisen elämäää heidän itsensä kertomana ja tarkastelee vanhenemista, muistisairautta ja toimijuutta sosiaalisena konstruktiona. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Pikkarainen, A. 2013. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja Osa I. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 159. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja perustuu Kelan IKKU-hankkeen loppuraporttiin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintatutkimukseen, joita se täydentää. Oppaan tavoitteena on herättää lukija tarkastelemaan omaa asiantuntijuuttaan ja toimintatapojaan suhteessa iäkkään ihmisen tarpeisiin ja toiveisiin. Lukija löytää käytännöllisesti ja eettisesti harkittuja perusteita toteuttaa asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja suorittajalle merkityksellistä kuntoutustyötä. (Sisko Salo-Chydeniuksen kirja-esittely)

Krista Pyykönen: Musiikista vanhustenhoidon työskentelytapana

Ajantasaista tutkimustietoa löydät esim. Gerocenterin www.gerocenter.fi tai Vanhustyön keskusliiton www.vanhustyonkeskusliitto.fi sivuilta. Gerec gerontologian tutkimuskeskus www.gerec.fi. Kuntoutusportti on laaja-alainen kuntoutuksen, kuntoutuksen tutkimuksen ja kehittämistyön verkkopalvelu www.kuntoutusportti.fi

 

kuva  Krista Pyykönen.  Vanhus ja rummut.