Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Keskeiset käsitteet Ikääntyneet - Toimijuus ja haavoittuvuus

Ikääntyneet - Toimijuus ja haavoittuvuus

PÄIHTEET JA MIELEN HYVINVOINTI TOIMIJUUDEN JA HAAVOITTUVUUDEN NÄKÖKULMASTA

Ihmisen psykososiaalista elämäntilannetta, päihde- ja mielenterveysongelmaa ja toipumista voi jäsentää ja ymmärtää toimijuus-haavoittuvuus teorian avulla, joka konkretisoi ihmisen ajattelua, tunteita ja toimintaa hänen omassa toimintaympäristössään. Päihde- ja mielenterveysongelman tarkasteleminen toimijuuden ja haavoittuvuuden kautta valaisee niiden moniulotteisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta sosiaalisena ilmiönä.

Toimijuus tarkoittaa ihmisen käytössä olevaa toimintakykyä elämänkulun aikana tapahtuvana rakenteellisena sosiokulttuurisena moniulotteisena ilmiönä. Toimijuus käsitteenä sisältää ihmisnäkemyksen oman elämänsä omistajana ja tekijänä, mikä ei ole samaa kuin aktiivinen toiminta saatikka tuottaminen ja suorittaminen. Toimijuus voi ilmetä hyvinkin hiljaisena olemisena, ristiriitaisena, haavoittuneena ja murentuneena. Vanhenemista voi katsoa ihmisen elämän merkityksien, mahdollisuuksien ja voimavarojen kautta, nähdä vanha ihminen kokevana, tuntevana, toimijuutensa omistavana vaikka hauraana, hiipuvana ja kenties haavoittuneenakin. Avun ja tuen tarve lisääntyy ja elämän syvä murhe todentuu vanhetessa, mutta ihmisen tarve itsensä toteuttamiseen ei vähene. Ikä ei ole este tarkastella ja työstää mielenmaailmaa, sillä ihmiselle on luontaista katsoa tulevaisuuteen jopa vielä silloinkin kun elämän loppu on jo käsillä.

Erityisesti iäkkäät eivät yleensä ole kovin hyvin perillä järkevän alkoholin käytön rajoista saatikka suosituksista! Vanha ihminen hyötyy motivoivasta ikäerityisestä päihdeneuvonnasta, rajoittavista keinoista ja hoidosta siinä missä muutkin.

Toimijuus- haavoittuvuusnäkökulma on tärkeä, sillä päihde- ja mielenterveystyöhön liittyy aina myös eettinen ulottuvuus ja moraalisia arvostuksia. Ihmistä tulee tarkastella elämäntilanteen mahdollisuuksien ja esteiden kautta: miksi juuri tämä ihminen toimii niin kuin toimii? Kokonaisvaltaisessa toimijuudessa on läsnä ihmisen elämänhistoria, nykytilanne ja ennakoitu tulevaisuus.

Artikkeli jäsentää toimijuuden ulottuvuuksia elämänkulun, rakenteiden, modaliteettien (ulottuvuuksien) ja haavoittuvuuden kautta.

 
kuva Misia Rytkönen. Varjoliitäjä meren yllä.

SELVIÄÄKÖ SURUSTA - sureminen toimijuuden ja haavoittuvuuden näkökulmasta

Essee tarkastelee läheisen menetyksen aiheuttamaa surua kokonaisvaltaisena kokemuksena, elämäntapahtumana, toimijuuden ja haavoittuvuuden kautta, koska ne syvästi inhimillisinä kokemuksina yhdistävät meitä ihmisinä. Samoin nämä näkökulmat valaisevat surun moniulotteisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta ruumiillisena, psyykkisenä, sosiaalisena ja spirituaalisena ilmiönä. Lopuksi pohdin surevan kohtaamista auttamistyössä. » Lue lisää
kuva Misia Rytkönenkuva Misia Rytkönen