Olet täälläEtusivu Arviointi Hankearvioinnin prosessi

Hankearvioinnin prosessi

Hankearvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää hahmottaa arvioinnin kokonaisuus ja sen merkitys hankkeen eri vaiheissa. Kehittäminen ja arviointi liittyvät läheisesti toisiinsa ja kulkevat rinnakkain hankkeen tarpeen arvioinnista aina hankkeen päättämis- ja juurruttamisvaiheeseen asti.

Hankearvioinnin prosessikuvauksessa on tuotu esille arvioinnin tehtäviä, lähestymistapoja ja menetelmiä liittyen keskeisiin hanketyön vaiheisiin. Sen tarkoituksena on tehdä näkyväksi hankearvioinnin käytäntöjä ja tukea hankkeiden työntekijöitä arvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Prosessikuvaus on tuotettu yhteistyössä A-klinikkasäätiön hankkeissa toimivien työntekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisätietoa: Hankearvioinnin kehittämisen lähtökohdat, viitekehys ja toimintamalli. Hankearvioinnin kehittäminen A-klinikkasäätiössä.

» Takaisin arvioinnin sivulle
Hankkeen tarpeen arviointi

Tarve- ja toimintaympäristöanalyysitTarveanalyysi on lähtökohtana hankkeen suunnittelulle ja siinä tulee huomioida laajasti toimintaympäristöstä nousevat tarpeet sekä hankkeen toteuttavien tahojen käsitykset ja tiedot hankkeen tarpeellisuudesta. Tarveanalyysin menetelmänä voidaan käyttää kysely- ja haastattelututkimuksia, fokus- ja kehittämisryhmä-työskentelyä, sekä hyödyntää olemassa olevia tilastoja ja analyysejä toimintaympäristön tilanteesta ja tarpeista.

Toimintaympäristö-analyysi kuvaa laajasti ilmiöitä ja asioita, jotka ovat merkityksellisiä hankkeen tai muun toiminnan suunnittelussa. Niihin kuuluvat muun muassa sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja ekologiset muutostekijät yhteiskunnassa, sekä olemassa olevat kansalliset ja alueelliset kehittämistarpeet ja -suunnitelmat.

- kysely- ja haastattelututkimukset, ryhmätekniikat, olemassa olevan tiedon ja tietolähteiden hyödyntäminen
- kartoitetaan perustelut sille miksi hanke tulisi toteuttaa ja mitä seurauksia voi olla jos hanketta ei toteuteta
Hankkeen suunnittelu

Hankesuunnitelma kuvaa ohjelmateorianOhjelmateoria on keskeinen hanketoiminnan ja arvioinnin lähtökohta, joka kuvaa mitä hankkeessa on tarkoitus saada aikaan ja millä keinoin. Huolella laadittu hankesuunnitelma on kuvaus hankkeen ohjelmateoriasta ja toimii sellaisenaan arvioinnin suunnittelun pohjana. toiminnan ja arvioinnin taustalla eli mitä hanketoiminnalla on tarkoitus saada aikaan ja miten:
- mitä ongelmia tulisi lievittää tai ratkaista hanketoiminnan avulla
- minkälaisilla interventioilla voidaan vaikuttaa muutosta edistäviin/estäviin tekijöihin
- interventioiden kuvaus ja toiminnan järjestämissuunnitelma
- millaisia tuloksia ja vaikutuksia on mahdollista saada aikaan hanketoiminnan myötä
- hankkeen kohderyhmät
- toimeenpanevat organisaatiot ja toimeenpanijat
- yhteistyötahot ja kumppanit

Hankesuunnittelun tukena Suunta-työkaluSUUNTA-työkalu on hyödyllinen hankkeen ja prosessien suunnitteluvaiheessa ja sen avulla voidaan rakentaa johdonmukainen hankkeen toimintasuunnitelma vaihe vaiheelta.

Klikkaa ylläolevaa Suunta-työkalu linkkiä lisätietojen saamiseksi.
, LaatutähtiLaatutähti-työkalu on suunniteltu ehkäisevään päihdetyöhön suunnittelun ja arvioinnin tueksi, mutta se soveltuu hyvin myös erilaisiin hankkeisiin toiminnan suunnittelun välineeksi.

Klikkaa ylläolevaa Laatutähti linkkiä lisätietojen saamiseksi.
sekä SWOT-analyysiSWOT-analyysiä voidaan hyödyntää hankkeen eri vaiheissa toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tukena. Sen avulla kartoitetaan toiminnan sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia, sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Tehdyn analyysin pohjalta voidaan arvioida toimintaa kokonaisvaltaisesti ja laatia kehittämissuunnitelmia.

Klikkaa ylläolevaa SWOT-analyysi linkkiä lisätietojen saamiseksi.

Laaditaan hankkeen arviointisuunnitelmaArviointisuunnitelma tehdään hankkeen suunnittelu- tai aloitusvaiheessa ja sen tarkoitus on kuvata arvioinnin kokonaisstrategia hankkeessa. Se toimii hankkeen työntekijöille arviointia tukevana ja ohjaavana materiaalina ja tekee näkyväksi hankkeen arviointikäytännöt hankkeen kohderyhmille, yhteistyötahoille ja rahoittajalle.

Klikkaa ylläolevaa Arviointisuunnitelma-linkkiä lisätietojen saamiseksi.
Hankkeen toteutus

Prosessiarviointi Prosessiarviointi
Kehittävässä arvioinnissa eli prosessiarvioinnissa keskeistä on prosessien tehokas toteuttaminen, toiminnan hallinnointi ja seuraaminen. Prosessiarvioinnissa voidaan tehdä myös tulosmittauksia, mutta niiden rinnalla arvioidaan tapahtumaketjuja joilla tuloksiin pyritään. Syy-seuraussuhteiden kuvaaminen on keskeistä, sekä miten hankkeen tulokset ja vaikutukset syntyvät hankeprosessien myötä. Hankearviointia toteutetaan yleisesti prosessiarvioinnin näkökulmasta ja se täydentää tulosten ja vaikutusten arvioinnin avulla saatua tietoa hanketoiminnan vaikutuksista.
hankeprosesseissa kehittämisen työkaluna toiminnan suuntaamisessa ja parantamisessa

Jatkuva tulosten ja vaikutusten arviointi hankeprosessien edetessä

Tiedonkeruun kohteina
- hanketoiminnan sisältö ja toteutustavat
- tuloksetTulos tarkoittaa hanketyön seurauksena syntynyttä välitöntä muutosta kohderyhmässä tai toimintaympäristössä. Sitä ei voida siirtää paikasta toiseen, mutta siitä voidaan oppia ja käyttää tietoa hyödyksi muualla. ja vaikutuksetVaikutus tarkoittaa hanketyön seurauksena syntyneitä laajoja ja pysyviä muutoksia toimintaympäristössä, jotka seuraavat hankkeen toiminnan tuloksista.
- kehittämistarpeet
- hanketoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ikäluokittain sekä sukupuolen ja työelämästatuksen mukaan

Osallistava arviointiOsallistava arviointi
Konstruktiivisessä eli osallistavassa arvioinnissa sen suunnitteluun ja toteutukseen otetaan mukaan kaikki osapuolet, joita koskevia asioita arvioitavassa toiminnassa tutkitaan ja kehitetään (yhteistyötahot, osallistujat, vapaaehtoiset). Konstruktiivisen arvioinnin tarkoituksena on saada monikerroksisesti ja laajasti tietoa hanketoiminnan vaikutuksista, sekä osallistaa kaikki hankkeen sidosryhmät toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen arvioinnin avulla.
, seurantatietoa kootaan neljästä näkökulmasta
- hankkeen työntekijöiltä
- hankkeen vapaaehtoistoimijoilta
- hankkeen toimintaan osallistuneilta ja kohderyhmän edustajilta
- hankkeen yhteistyökumppaneilta

Hankkeen sisäinen arviointitiedonkeruuSisäinen arviointitiedonkeruu tapahtuu hankkeessa työntekijöiden tuottaessa tietoa omasta toiminnastaan suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja tiedonkeruun välineinä voidaan käyttää hankepäiväkirjoja, tavoitearviointeja ja arviointityöpajoja. ja itsearviointiItsearviointi on hankkeen sisäistä omana tuomintanaan tuottamaa arviointia ja se pohjautuu määriteltyihin arviointikriteereihin. : hankekortit, hankepäiväkirjat, tavoitearvioinnit ja arviointityöpajat

Hankkeen ulkoinen arviointitiedonkeruuUlkoinen arviointitiedonkeruu tapahtuu hankkeen kerätessä tietoa kohderyhmien, osallistujien ja yhteistyötahojen näkemyksistä liittyen toimintansa tuloksiin ja vaikutuksiin.: koulutus- ja osallistujapalautteet, prosessien alku- ja loppukyselyt, arviointikeskustelut, fokuskyselyt, havainnointi ja muut dokumentit

Hankkeen päättäminen ja tulosten juurruttaminen

Tulosten ja vaikutusten arviointiTulosten ja vaikutusten arviointi
Kokeellisessa eli tulosten ja vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään kuinka hyvin hanke vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin ja päämääriin. Jotta tulosten ja vaikutusten arviointia voidaan tehdä, tulee hankkeen tavoitteet olla selkeästi määritellyt ja niiden toteutumista on mitattava säännöllisesti. Hanketoiminnan alkaessa voidaan tehdä alkumittaus ja intervention jälkeen loppumittaus (esim. osaamiskartoitus), jonka avulla voidaan saada mitattavissa olevaa tietoa hanketoiminnan tuloksista ja vaikutuksista.
arviointi hankeprosessien ja hankkeen päättyessä

Prosessiarvioinnin tulosten näkyväksi tekeminen eli miten hankkeen tulokset ja vaikutukset on saatu aikaan

Kerätyn ja analysoidun arviointitiedon perusteella laaditaan raportti siitä miten hanke on vastannut sille asetettuihin päämääriin ja tavoitteisiin sekä minkälaisia jatkokehittämistarpeita on havaittu