Olet täälläEtusivu Eriarvoisuustyöryhmä esittää uudistuksia koskien myös mielenterveys- ja päihdetyötä

Eriarvoisuustyöryhmä esittää uudistuksia koskien myös mielenterveys- ja päihdetyötä

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren johtama työryhmä ryhmitteli ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen: turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet. Lisäksi raportissa esitellään laaja-alaista eriarvoisuuden torjumista poikkileikkaavissa toimissa. Seuraavaan on koottu erityisesti mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyviä keskeisimpiä ehdotuksia.

Ensisijaisesti työikäiseen väestöön kohdentuvina palauttavina toimenpiteinä työryhmä ehdottaa:

  • Varmistetaan yhtenäiset mielenterveys- ja päihdepalveluiden laadun kriteerit. Luodaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden laadulliset vähimmäisvaatimukset palveluiden eri portaille, joissa määritellään mm. ohjauksen, mini-intervention, puheeksioton ja eritasoisten hoitojen integroituminen palveluihin. Palveluiden integraatiota parannetaan yhdistämällä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakastietovarannot osaksi kansallisia tieto- ja mittarivarantoja. (s. 52)

Pelastavina toimenpiteinä, joilla tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien mahdollisuuksia osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan, työryhmä ehdottaa mm.:

  • Kehitetään suonensisäisten huumeiden käyttäjien palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Arvioidaan huumeidenkäyttäjien palveluiden ja korvaushoidon rahoituksen ja ohjauksen keskittämistarve valtakunnallisesti tasa-arvoisen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi. (s. 64)
  • Vahvistetaan sosiaalista kuntoutusta ja elämänlaatua parantavia palveluita. Työelämävalmiuksia edistävällä ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella tavoitellaan parempaa elämänhallintaa, yhteisöissä toimimista ja sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. (s.63)
  • Tehostetaan valvotun koevapauden käyttöä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Tällöin mielenterveys- ja päihdepalvelut otetaan mukaan vankiterveydenhuollon ja rikosseuraamuksen arviointikeskusten tekemiin vangin palvelutarvearvioihin hänen sosiaalisesta sekä terveydentilastaan. (s. 64)

Lisäksi raportti sisältää toimenpide-ehdotuksia liittyen laaja-alaisen eriarvoisuuden torjumisen poikkileikkaaviin toimiin. Näiden tarkoitus on turvata toimeenpanon kokonaisvaltaisen eteneminen. Ohjelmallisen kokonaisuuden tavoitteena on tukea uusien sosiaalisten käytäntöjen luomista ja juurruttamista pitkäjänteisenä ja monialaisena kehittämistoimintana.  Sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjauksen toimeenpanossa keskitytään erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ja toimeenpanon yhteydessä huomioitaviin toimenpiteisiin. Työtyhmä esittää myös, että eriarvoisuuden torjumiseen ja vähentämiseen vaikutettaisiin systemaattisesti jo meneillään olevissa hankkeissa ja muissa kehittämisprosesseissa.

Eriarvoisuutta ehkäisevien ja vähentävien toimien ohjelmallinen kokonaisuus sisältää ohjelmaesityksinä:

  • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustusohjelma. OKM ja STM toteuttavat Veikkaus Oy:n pelituotoilla rahoitettavan avustusohjelman, jonka kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.  (s. 67)
  • Pelihaittojen vähentämisen kehittämisohjelma. Käynnistetään STM:n ja OKM:n yhteisrahoituksella ministeriörajat ylittävä osaamisohjelma pelihaittojen vähentämisen osaajaverkoston luomiseksi. (s. 68)

Eriarvoisuuden torjuminen ja vähentäminen yhteiskuntapoliittisen ohjauksen toimeenpanossa:

  • Sote-ohjaus ja resursointi mielenterveys- ja päihdepalvelujen varmistamiseksi. Määritellään STM:n ohjauksessa valtakunnallisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluiden varmistamiseksi matalan kynnyksen periaate ja vastuu palvelukokonaisuudesta. Ohjauksen mahdollistamiseksi on maakunnallisissa laatu- ja seurantaindikaattoreissa otettava päihde- ja mielenterveystyö huomioon yhtenä laatutekijänä. (s. 69)
  • Sosiaalisen työn käytäntöjen uudistaminen osana Sote- ja maakuntauudistusta. Vahvistetaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä valtion ohjausmekanismeillaan eriarvoisuuteen puuttuvan sosiaalisen työn asemaa, siihen liittyvien yhdyspintojen hallintaa ja ennaltaehkäisyn kannustimia. (s. 69) 
  • Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen mielenterveys- ja päihdeongelmiin (mm. pelastus- ja poliisitoimen varhaisen tunnistamisen osaamisen vahvistaminen, työpaikkojen varhaisen puuttumisen hyvien käytäntöjen juurruttaminen, työterveyshuollon roolin vahvistaminen mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistajana ja varhaisvaiheen hoitajana.) (s.70)

Eriarvoisuuden torjuminen ja vähentäminen meneillään olevissa hankkeissa ja toimenpiteissä pitää sisällään:

  • Hyödynnetään kokeiluja ja uudenlaisia rahoitusmalleja eriarvoisuuden torjunnassa. Eriarvoisuuden torjuminen ja vähentäminen edellyttävät vaikuttavia, poikkihallinnollisia ja pitkäjänteisiä toimia ja panostusta ennaltaehkäisevän työhön. (s. 75)

Edellä koottujen toimenpide-ehdotusten lisäksi raportti sisältää kokonaisuudessaan myös muita kohtia, jotka voivat koskea suoraan tai välillisesti päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä tai liittyä päihde- ja mielenterveystyön toimintaympäristöön. 

Lisätietoa

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti (pdf)

Valtioneuvoston uutinen aiheesta: Eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille 

Tutustu myös Tietopuussa

Tutkimus: Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Huumeita käyttävien naisten "standpoint"
Tiimi-lehden Tutkittua-artikkeli: Kokemus yhdenvertaisuuden puutteesta ja yksinäisyydestä heikentää asiakastyytyväisyyttä
Opinnäytetyö: Tampereen huumehoidon kynnykset ja oikeudenmukaiset laitoskuntoutukseen pääsyn kriteerit

Uutisarkisto »

 

 

Julkaisutyyppi: