Olet täälläEtusivu 08. hoito ja kuntoutus 8.02 korvaushoito

8.02 korvaushoito

JAA SOMESSA

Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up

Julkaisun nimi: 
Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up
Tekijä: 
Kaskela, T. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Suomalaisessa tutkimuksessa päihdehoidon laitosjakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin. Keskeytynyt päihdehoidon laitosjakso oli yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos 5 vuoden seurannan aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin.

...mikä: 
vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Criminal Behaviour and Mental Health 2021;1–12. Published Online 5.5.2021. DOI: 10.1002/cbm.2198

Lyhyt kuvaus: 

Suomalaiseen aineistoon perustuva rekisteritutkimus päihdehoidon laitosjakson keskeytymisen yhteydestä vankeuteen johtavaan rikollisuuteen. Aineistona oli käytetty 2893 Järvenpään Sosiaalisairaalassa päättynyttä laitoshoitojaksoa vuosina 2002-2009. Pääanalyysimenetelmänä käytettiin Coxin regressioanalyysia.

Tutkimuksessa todettiin keskeytyneen päihdehoidon laitosjakson olleen yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos hoitojaksoa seuranneiden 5 vuoden aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin. Hoitojakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin.

Avain-/asiasana(t): päihdehoito, laitoshoito, rikollisuus, mielenterveys

avaa linkki tästä

Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation

Julkaisun nimi: 
Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation
Tekijä: 
Hanninen, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Diaconal concepts of conviviality and child theology served as useful Christian concepts for the description of the secular project, whereas the concepts of original blessing and the sins may assist in depicting addiction from a complementary angle.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diaconia University of Applied Sciences Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services (UAP) & Qualification for the office of diaconal work in the Church of Finland.

Lyhyt kuvaus: 

Purpose of the thesis report is to translate the research process carried through in a secular setting into a diaconal context and language. Thesis report discusses and draws together three different pieces of work from the context of Project OK. Purpose of the research conducted within Project OK was to evaluate a development project funded by the European Social Fund, from the service-user perspective. Evaluation was conducted by the method of co-research.

Diaconal concepts of conviviality and child theology described perfectly the secular Project OK. The thesis report informs that the convivial approach to research may be useful in developing health and social care services, in this example the service of opioid substitution treatment. Such a conclusion indicates more general further possibilities of structural deacon work.

Keywords: Secular, Conviviality, Participation, Methodology, Research Methods

Asia-/Avainsanat: sekulaari, maallinen, konvivialiteetti, osallisuus, metodologia, tutkimusmenetelmät

avaa linkki tästä

Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kuvaus toivosta

Julkaisun nimi: 
Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kuvaus toivosta
Tekijä: 
Kurki, H.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Toivolla on keskeinen merkitys opioidikorvaushoidossa oleville ja sitä edistämällä voidaan mahdollistaa potilaiden parempaa sitoutumista korvaushoitoon. Toivo antaa positiivista voimaa ja luo myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Toivoa edistäviä tekijöitä korvaushoidossa ovat mm. yhteys toisiin, positiiviset ihmissuhteet ja tukea antava henkilökunta. Lisäksi toivoa tuo se, että korvaushoito mahdollistaa elämän monipuolisuuden.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimus kuvasi toivoa opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden näkökulmasta. Tavoitteena oli ymmärryksen laajentaminen opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden toivosta sekä mahdollistaa tutkimustiedon avulla potilaiden toivon edistämistä ja kehittämistä opioidikorvaushoitotyössä. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla opioidikorvaushoidossa olevia potilailta (n= 24) sekä potilaiden kirjoitelmien avulla (n= 3).

Tutkimuksen tulokset kuvaavat toivoa tärkeänä positiivisen voiman antajana elämässä ja myönteisenä suhtautumisena tulevaisuuteen. Toivon määritteleminen on kuitenkin moninaista ja hankalaa: se on tunteita, toimintoja sekä yhteyttä toisiin ihmisiin.

Asia-/ Avainsanat: toivo, opioidikorvaushoito, potilas, teemahaastattelu, laadullinen tutkimus

Julkaisu: 
Julkaisun teema-alue: 

K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa

Julkaisun nimi: 
K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa
Tekijä: 
Riipi, J.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakasryhmän kohtaamisen parantamiseen ja ihmislähtöisen hoitotyön toteutumisen kehittämiseen. 

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Lapin ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hoitajan ja asiakkaan välisistä kohtaamistilanteista akuuttihoidon tilanteissa. Tutkimuskysymyksinä tarkasteltiin, millaisia kokemuksia korvaushoidon asiakkailla on ollut kohtaamisesta hoitajan kanssa päivystyksessä, millaisena korvaushoitoklinikan asiakkaat tuntevat asemansa yhteispäivystyksessä ja miten hoitajan tulisi kohdata korvaushoitoa saava potilas. Tutkimus toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin viittä korvaushoidon asiakasta.

Opinnäytetyön haastatteluista selvisi, että suurin osa haastateltavista olivat kokeneet heidän tarpeidensa ja toiveidensa jäävän huomioimatta yhteispäivystyksessä. Luottamus henkilökunnan ammattitaitoon näyttäytyi haastatteluissa hyvänä. Haastateltavat pitivät hoitajien hoidollista osaamista hyvänä, yhteispäivystystä turvallisena paikkana ja apua olevan saatavilla, jos terveydentila huononee. Haastateltavilta nousseet kehitysehdotukset akuuttiterveydenhuollolle liittyivät yksityisyyden suojaan, ennakkoluulottomaan kohtaamiseen, hoitajien asenteiden parantamiseen ja korvaushoidon tietouden lisäämiseen.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, kohtaaminen, päivystys, huumeet, päihteet, sairaanhoitaja, asenteet, terveydenhuolto

avaa linkki tästä

Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta

Julkaisun nimi: 
Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta
Tekijä: 
Köntti, I.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tutkimuksessa selvitetään, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaushoidossa. Tulokset ovat siirrettävissä mihin tahansa vuorovaikutuspohjaiseen työhön kohdetyhmästä riippumatta.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosionomi, YAMK

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaudoissa. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä 11 työntekijää. 

Osallisuutta voidaan lisätä vaikuttamalla arvostamiseen ja ihmisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä tahtotilaan. Näistä teemoista nousi erilaisia asioita: arvostamisessa tuotiin esiin mm. ryhmätoimintojen suunnittelu etukäteen. Työntekijän menemistä ryhmään valmistelematta sitä, pidettiin epäkunnioittavana. Vuorovaikutus on tasa-arvoista ja hankkeen toimintaa suunnitellaan asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyönä. Yhdessä tekeminen tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät ole ammattiroolin takana vaan tekevät yhdessä asiakkaiden kanssa asioita ihmisinä. Yhdessä tekemisen kautta voi tulla osaksi yhteisöä. Kolmantena osallisuutta lisäävänä tekijänä on tahtotila. Osallisuuden lisääminen on oltava koko organisaation tahtotila. Siten osallisuus voi tulla osaksi toiminnan rakenteita. Päivittäisessä työssä se tarkoittaa esim. kokouskäytäntöjä tai työntekijöiden ja asiakkaiden yhteisiä wc-tiloja.
 

avaa linkki tästä

Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakasta palveleville tahoille

Julkaisun nimi: 
Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakasta palveleville tahoille
Tekijä: 
Elgland, E. & Halonen, S.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Korvaushoidossa olevat asiakkaat kokevat saavansa alempiarvoista kohtelua kuin muut ihmiset erityisesti terveydenhuollossa.

Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, sairaanhoitajakoulutus

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää millaisia ennakkoasenteita korvaushoitoasiakkaisiin kohdistuu, sekä mitä ulkopuolisen ihmisen tulisi tietää korvaushoidossa olevan asioimiseen liittyvistä tuntemuksista. Opinnäytetyöstä syntyi kirjallinen ohjeistus korvaushoidossa olevan asiakkaan kohtaamisesta. Ohjeistus on tarkoitettu eri viranomaistahojen käyttöön. Ohjeistuksen tarkoituksena on tukea korvaushoitoasiakkaan ja virkailijan välistä kommunikaatiota niin, että asiakas tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä korvaushoidossa olevaa asiakasta teemahaastatteluiden avulla. Tuloksista ilmeni, että korvaushoidossa olevat asiakkaat  kokivat saaneensa alempiarvoista kohtelua kuin neihmiset, jotka eivät ole korvaushoidossa. Asiakaspalvelu koettiin epäammattimaisena. Haastateltavista korvaushoitoasiakkaista enemmistö koki tiedon korvaushoidosta ihmisten keskuudessa olevan puutteellista ja ennakkoluulojen johtuvan tietämättömyydestä. On tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta korvaushoidosta, sillä tieto vähentää ennakkoluuloja.

avaa linkki tästä

Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon

Julkaisun nimi: 
Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon
Tekijä: 
Kiistala, M.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Opioidiriippuvuuden korvaushoidon tavoitteena vuonna 2008 voimaan tulleen asetuksen mukaanon joko kuntoutuminen ja päihteettömyys tai haittojen vähentäminen ja potilaan elämänlaadun parantaminen. Korvaushoidon toteuttamista säätelevä sosiaali- ja terveysministeriön asetus jättää kunnille tilaa kunta- ja hoitopaikkakohtaisille ratkaisuille.

Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia käsityksiä korvaushoidon työntekijöillä on korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavan ja haittoja vähentävän korvaushoidon hoitomuotoihin.

Tutkimuksen mukaan työntekijöiden käsitykset korvaushoidon hoitomuodosta voivat joko tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista auttamista tai tukea korvaushoidon järjestämiseen liittyviä taloudellisia ratkaisuja. Kun korvaushoidon hoitomuodot tukevat asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista ne luovat rajoja, joiden avulla asiakkaalle asetetaan tavoitteita ja joiden avulla häntä voidaan vastuuttaa sekä sitouttaa hoitoon. Hoitomuodot toimivat tällöin työvälineenä sekä työntekijöille että asiakkaille hoidossa edistymisen seuraamiseksi.

Kun korvaushoidon hoitomuodot tukevat työntekijöiden käsitysten mukaan korvaushoidon järjestämisen taloudellisia ratkaisuja, merkitsee se etenkin haittoja vähentävässä korvaushoidossa olevien asiakkaiden psykososiaalisen tuen heikentymistä ja hoitomuotojen ollessa joustamattomia, yksilöllisen korvaushoidon toteuttamisen mahdollisuuksien vähenemistä.

Korvaushoitojen järjestämisen taloudellisia ratkaisuja tukeva kategoria mukailee Partasen ym. (2014, 485) havaintoa siitä, että opiodiriippuvuuden korvaushoidon rajautuminen kahteen hoitomuotoon vaikuttaisi hyödyttävän kilpailuttamista suurissa kunnissa, jolloin haittoja vähentävä korvaushoito voidaan hinnoitella kuntouttavaa korvaushoitoa edullisemmaksi hoitomuodoksi.

Työntekijöiden käsitysten mukaan opiodiirippuvuuden korvaushoidon käytännöt vaativat yhtenäistämistä ja ohjeistamista. Tämä estäisi korvaushoidon hoitomuotojen eriäviä käytäntöjä ja siten edesauttaisi asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

"Se tekee oikeesti niin hyvää päälle" : Asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusta Tampereen kuntoutumiskeskuksessa

Julkaisun nimi: 
"Se tekee oikeesti niin hyvää päälle" : Asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusta Tampereen kuntoutumiskeskuksessa
Tekijä: 
Parkkinen, V.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä asiakkaat ja työntekijät ajattelevat liikunnasta osana katkaisuhoitoa. Asiakkaiden haastatteluissa liikunnan merkityksestä hoitojaksolla esiin nousevat liikunnan yhteisöllisyyttä edistävä merkitys, liikunta hoitojaksoa helpottavana tekijänä sekä liikunnan positiivinen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. 

Työntekijöiden mielipiteet liikunnan tärkeydestä katkaisuhoidon aikana vaihtelivat. Lisäksi työntekijöiden oma liikuntatausta vaikutti toiminnan suunnitteluun. Liikunnan tuomista hyödyistä ja haitoista työntekijät olivat samaa mieltä. Kaikki tutkittavat olivat yhtä mieltä siitä, että liikunta lievittää ahdistusta, helpottavan hoitojakson toteutumista sekä fyysisiä vieroitusoireita yhdessä muun hoidon kanssa.

Julkaisuvuosi: 
2015
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössä tutkittiin katkaisuhoidossa olevien asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusjaksoa. Haastateltavien henkilöiden kokemusten ja mielipiteiden lisäksi selvitettiin hoitojakson aikaiseen liikuntaan liittyviä kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia. Aineisto kerättiin Tampereen kuntoutusmiskeskuksen katkaisuhoito-osaston asiakkailta ja työntekijöiltä. Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää työntekijää ja yhdeksää asiakasta.

avaa linkki tästä

Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland.

Julkaisun nimi: 
Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland.
Tekijä: 
Tourunen, J., Häkkinen, M., Pitkänen, T. & Simojoki, K.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

C-hepatiitin hoito onnistuu korvaushoidon yhteydessä.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

A-klinikkasäätiön raporttisarja 67/2019.

Lyhyt kuvaus: 

A-klinikka Oy pilotoi C-hepatiitin hoitoa korvaushoitoa saaville potilailleen Espoossa ja Helsingissä vuonna 2018. Kolmen kuukauden hoidon laboratoriokokeet, lääkehoito ja psykososiaalinen tuki toteutettiin potilaiden omalla klinikalla.

Hepatiittilääkkeen antaminen onnistui osana korvaushoitoa sujuvasti ilman merkittävää lisätyötä. Pilottiin valittiin 20 potilasta laboratoriokokeiden perusteella. Oheiskäytöllä tai korvaushoidon muodolla ei ollut merkitystä. Poissulkevia tekijöitä olivat raskaus sekä vakava maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Pilotin osallistujat vastasivat hyvin korvaushoitopotilaiden profiilia Suomessa.

C-hepatiitin pilottihoito tuki potilaiden korvaushoidon tavoitteita. Hoito motivoi omasta terveydestä huolehtimiseen, hoitoon sitoutumiseen ja kuntoutumiseen. Potilaat arvioivat hoidon jälkeen elämäntilanteensa hieman paremmaksi. 

avaa linkki tästä

Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa

Julkaisun nimi: 
Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa
Tekijä: 
Tapola, A.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Opinnäytetyössä tarkastellaan yhteisöllisyyden yleistä merkitystä haittoja vähentävän korvaushoidon kävijöille sekä miten he kokevat yhteisöllisyyden Malmin K-klinikalla, mitkä asiat estävät yhteisöllisyyttä ja millaisia kehitysideoita heillä on yhteisöllisyyteen liittyen.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak, Helsingin toimipiste. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyö, 2019

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää yhteisöllisyyden merkitystä haittoja vähentävän korvaushoidon kävijöille. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä A-klinikka Oy:n omistaman korvaushoitoa tarjoavan toimipisteen kanssa. Kyseisessä toimipisteessä kävijöillä on mahdollisuus lääkejaon tapahtuessa jäädä yhteiseen tilaan lukemaan lehtiä, juomaan kahvia, keskustelemaan työntekijöiden ja muiden kävijöiden kanssa.

Tavoitteena opinnäytetyössä oli tuottaa A-klinikka Oy:lle tutkittua tietoa siitä:mitä yhteisöllisyys merkitsee kävijöille, millainen kokemus heillä on yhteisöllisyydestä toimipisteellä, sekä olisiko heillä kehitysideoita yhteisöllisyyttä koskien. Asian selvittämiseksi toteutin teemahaastatteluja kesällä 2018. Haastattelin 13 kävijää ja analysoin haastattelut käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Teemahaastatteluista kävi ilmi seuraavia ajatuksia:yhteisöllisyyttä yleisesti pidettiin tärkeänä asiana siihen liittyvien sosiaalisten suhteiden ja tuen takia. Haastateltavat kokivat yhteisöllisyyden hyväksi toimipisteessä ja tähän vaikuttavia tekijöita olivat suhteellisen pieni ja tiivis kävijäporukka, rauhallinen ilmapiiri ja kohteliaisuus. Haastatteluista selvisi myös, että yhteisöllisyyttä estää epäkohtelias käytös, liiallinen kontrolli, riitely, päihteiden hehkutus ja niiden kauppa.
Kehitysideoina haastateltavat toivat esiin toiminnalliseen aktiviteettiin liittyviä asioita yhteisöllisyyden parantamiseksi, esimerkiksi lippuja jääkiekko-otteluihin ja yhdessä urheilua.

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Sivut