Olet täälläEtusivu 11. toimintaympäristöt

11. toimintaympäristöt

JAA SOMESSA

Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen

Julkaisun nimi: 
Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen
Tekijä: 
Seppälä, T., Grönlund, H. & Mukkila, S.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Taloudellinen niukkuus koskettaa erityisesti yksinasuvia, työttömiä ja lapsiperheitä. Tämän päivän kaupunkiköyhyys Helsingissä kytkeytyy elinkustannusten ja erityisesti asumisen kalleuteen.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2020:1-18.

Lyhyt kuvaus: 

Tässä katsauksessa tarkastelemme kaupunkiköyhyyttä Helsingissä viimeaikaisten tilastotietojen sekä muuhun taloudellista niukkuutta käsittelevään tutkimukseen kohdistuvan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsaus kattaa 47 julkaisua, jotka olemme luokitelleet köyhyyden syitä, seurauksia ja selviytymistä tarkasteleviin julkaisuihin. Tutkimustulosten esittelyn ohella erittelemme tutkimuksissa käytettyjä menetelmällisiä valintoja, tutkimuksen kohteeksi valittuja ihmisryhmiä sekä tutkittuja taloudelliseen niukkuuteen liittyviä ilmiöitä.

Avain-/ asiasanat: kaupunkiköyhyys, Helsinki, taloudellinen niukkuus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Julkaisun nimi: 
Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä
Tekijä: 
Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tiedolla johtamisessa korostuu toimintaan liittyvän tiedon tuottaminen, käyttäminen ja tietoon vetoaminen. Tutkimuksen mukaan tietoa tarvittiin järjestön tominnan vaikuttavuuden todentamiseksi ja kehittämiseksi yhteiskuntaa edistäväksi, rahoituksen turvaamiseksi sekä järjestökentän yhteistyön lisäämiseksi.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja/sosionomi (ylempi AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tiedolla johtamisen valmiuksia ja haasteista päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Opinnäytetyö on osa MIPA 2.0-järjestötutkimushanketta. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mikä on järjestöissä tutkitun tiedon hyödyntämisen nykytila johtamisessa. 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoiduin ryhmäteemahaastatteluin kymmenessä päihde- ja mielenterveysjärjestössä. Haastateltavia oli yhteensä 28. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

Tulosten perusteella tutkitulla tiedolla johtaminen ei ole yleistä tai tiedostettua johtamista päihde- ja mielenterveysjärjestöissä, mutta siihen oli olemassa olevaa kiinnostusta ja osaamista. 

Asia-/Avainsanat: järjestötoiminta, tiedolla johtaminen, tutkimustieto

avaa linkki tästä

Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä
Tiivistelmä: 

Tutkimus toteutetaan osana Turun Ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja (YAMK) koulutusta.
Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköiden käyttöön palveluohjauksen prosessikuvaus, joka voidaan sen valmistuttua yhdistää koko vieroitushoidon aikaiseen prosessikuvaukseen. Palveluohjauksen nykytilannetta ei ole nykyisessä prosessikaaviossa mitenkään kirjoitettu auki, jonka vuoksi Vieroitushoitoyksiköiden tarjoama palveluohjaus voi erota yksiköittäin suurestikin.
Palveluohjauksen prosessia on syytä yhdenmukaistaa myös siksi, että hyvät käytännöt nousisivat esiin ja niitä pystyttäisiin hyödyntämään valtakunnallisesti. Yhteneväisellä prosessikuvauksella taataan riittävä palveluohjaus jokaiseen A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksikköön ja samalla voidaan varmistua siitä, että organisaation laatuvaatimukset täyttyvät. Muodostettavan palveluohjauksen prosessin tulee kuitenkin sallia perusteltavat erot yksiköiden välillä, kuten esimerkiksi työryhmän koosta tai rakenteesta johtuvat eroavaisuudet.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä palveluohjausta antaville työntekijöille Google Forms'ia käyttäen strukturoitu kysely, jonka tarkoituksena on selvittää Vieroitushoitoyksiköiden tämänhetkisen palveluohjauksen taso. Tämän jälkeen toteutetaan noin kolmelle Vieroitushoitoyksikön asiakkaalle teemahaastattelu, jonka tarkoituksena on selvittää asiakkaiden ajatuksia palveluohjauksesta ja sen tarpeesta ja saatavuudesta vieroitushoitojakson aikana.
Työntekijöiden vastaukset puretaan teemoittelemalla. Vastauksista haetaan selvyyttä siitä mitä palveluohjaus tällä hetkellä A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä on: kuinka paljon palveluohjausta Vieroitushoitoyksiköissä tehdään, miten palveluohjausta toteutetaan, kuinka paljon palveluohjaukselle annetaan työaikaa viikkotasolla ja millaisia mahdollisia eroavaisuuksia palveluohjauksen suhteen yksiköissä esiintyy. Oletettavissa on, että yksiköiden välisessä palveluohjauksen prosessissa on eroja, joilla ei ole selkeitä syitä.
Asiakkaiden teemahaastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Litteroidut haastattelut puretaan teemoittain, haastatteluista etsitään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia palveluohjausta työssään tekevien A-klinikka Oy:n työntekijöiden kyselyyn. Nauhoitetut haastattelut tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa keskitetysti Salon Vieroitushoitoyksikössä.
Kyselyn ja haastatteluiden perusteella muodostetaan palveluohjauksen uusi prosessikuvaus, joka vielä lopuksi lähetetään kyselyyn osallistuneille palveluohjausta työssään tekeville työntekijöille kommentointikierrokselle. Kommentoinnin jälkeen, voidaan prosessikuvaukseen tehdä vielä tarvittaessa muutoksia, jonka jälkeen prosessikuvaus olisi valmis yhdistettäväksi vieroitushoidon uuteen prosessikuvaukseen.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Kerttu Sjöberg

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Turun Ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikka Oy

Tarkasteltava teema: 
Ylläpidon osio

K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa

Julkaisun nimi: 
K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa
Tekijä: 
Riipi, J.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakasryhmän kohtaamisen parantamiseen ja ihmislähtöisen hoitotyön toteutumisen kehittämiseen. 

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Lapin ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hoitajan ja asiakkaan välisistä kohtaamistilanteista akuuttihoidon tilanteissa. Tutkimuskysymyksinä tarkasteltiin, millaisia kokemuksia korvaushoidon asiakkailla on ollut kohtaamisesta hoitajan kanssa päivystyksessä, millaisena korvaushoitoklinikan asiakkaat tuntevat asemansa yhteispäivystyksessä ja miten hoitajan tulisi kohdata korvaushoitoa saava potilas. Tutkimus toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin viittä korvaushoidon asiakasta.

Opinnäytetyön haastatteluista selvisi, että suurin osa haastateltavista olivat kokeneet heidän tarpeidensa ja toiveidensa jäävän huomioimatta yhteispäivystyksessä. Luottamus henkilökunnan ammattitaitoon näyttäytyi haastatteluissa hyvänä. Haastateltavat pitivät hoitajien hoidollista osaamista hyvänä, yhteispäivystystä turvallisena paikkana ja apua olevan saatavilla, jos terveydentila huononee. Haastateltavilta nousseet kehitysehdotukset akuuttiterveydenhuollolle liittyivät yksityisyyden suojaan, ennakkoluulottomaan kohtaamiseen, hoitajien asenteiden parantamiseen ja korvaushoidon tietouden lisäämiseen.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, kohtaaminen, päivystys, huumeet, päihteet, sairaanhoitaja, asenteet, terveydenhuolto

avaa linkki tästä

Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta

Julkaisun nimi: 
Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta
Tekijä: 
Toikka, T. & Manninen, M-T.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Ainetunnistuksen kaltaisella palvelulla voidaan todennäköisemmin tavoittaa niitä käyttäjiä, jotka eivät ole käyttäneet muita päihdepalveluja.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogi (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista ainetunnistuspalvelua huumausaineiden käyttäjät Suomessa voisivat hyödyntää. Suomessa ei ole toistaiseksi ainetunnistusta. Ainetunnistus on osa haittoja vähentävää päihdetyötä. Tutkimus toteutettiin kyselynä, jota levitettiin sähköisillä alustoilla sekä paperisena versiona kahdella terveysneuvontapisteellä. Kyselyyn vastasi 306 henkilöä, joista suurin osa miehiä. 

Vastaajista suurin osa ei ollut hyödyntänyt päihdepalveluja, mutta olisi valmis hyödyntämään ainetunnistusta. Hieman yli puolet vastaajista oli kokenut, että huumeiden käytöstä on koitunut heille ongelmia. Vastaajista 74 % epäili saaneensa joskus huumausainetta, joka ei ollutkaan sitä mitä sen piti olla.  Voidaan siis todeta, että ainetunnistuksen kaltaisella palvelulla voisimme todennäköisemmin tavoittaa niitä käyttäjiä, jotka ovat tähän asti pysyneet piilossa.

Asia-/Avainsanat: huumeet, huumevalistus, ehkäisevä päihdetyö, testaus, ainetunnistus

 

avaa linkki tästä

Alkoholia ongelmallisesti käyttävien puolisoiden selviytymiskeinot arjessa - selontekoja selviytymiskeinoista

Julkaisun nimi: 
Alkoholia ongelmallisesti käyttävien puolisoiden selviytymiskeinot arjessa - selontekoja selviytymiskeinoista
Tekijä: 
Hakkarainen, M.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Alkoholiongelmaisen henkilön puolisolla on useita selviytymiskeinoja. Resilienssi näyttäytyy tulosten valossa vahvistuvan silloin, kun puolison selviytymiskeinot ovat itsenäisyyteen pyrkiviä.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa käsitellään alkoholiongelmaiseksi katsottujen henkilöiden puolisoiden selviytymiskeinoja haastavassa arjessa alkoholiongelmaisen kanssa eläessä sekä sitä, miten resilienssi näyttäytyy verkkokeskusteluissa. 

Tutkimusaineistona toimi A-klinikkasäätiön Päihdelinkin ylläpitämä keskustelufoorumi. Aineisto koostuu 46 eri viestiketjusta ja 213 viestistä. Tutkimuksessa selviää, että alkoholiongelmaisen henkilön puolisolla on useita selviytymiskeinoja. Tutkimuksessa löydettiin neljä erilaista selviytymisen selontekoa: läheisyyden ja etäisyyden säätely, emootiot, sosiaalinen tuki sekä oman elämän hallinta. Resilienssi näyttäytyy tulosten valossa vahvistuvan silloin, kun puolison selviytymiskeinot ovat itsenäisyyteen pyrkiviä. 

Asia-/Avainsanat: alkoholiongelma, alkoholiongelmaisen puoliso, selviytyminen, selviytymiskeino, resilienssi, diskurssianalyysi, selonteko

avaa linkki tästä

Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Julkaisun nimi: 
Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä
Tekijä: 
Kapanen, K. & Uusimäki, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Opinnäytetyössä kehitettyjä toiminnallisia menetelmiä voidaan hyödyntää päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisessa perhekuntoutuksessa.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Laurea-ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä. Opinnäytetyön toteutustapa oli toiminnallinen. Toiminnassa yhdistyivät liikunta, musiikki kuvallinen ilmaisu ja draama. Toiminnallisia osuuksia havainnoitiin osallistuvan havainnoinnin kautta. Asiakkaat kokivat saaneensa toiminnoista positiivisia hetkiä arkeen sekä ideoita yhdessä lasten kanssa toimimiseen. Toiminnalliset osuudet tukivat sairaalan menetelmiä ja toivat niihin uuden lisän. Opinnäytetyön toimintamallia voidaan hyödyntää vanhempien ja lasten parissa työskenneltäessä.

Asia-/Avainsanat: päihdesairaala, vanhemmuus päihderiippuvaisena, vuorovaikutus, kiintymyssuhde,toiminnalliset menetelmät, perhekuntoutus

avaa linkki tästä

Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Julkaisun nimi: 
Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön
Tekijä: 
Mäenpää, I.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Psykoaktiiviset aineet eli muuntohuumeet ovat haittoja vähentävässä työssä yleinen ja näkyvä ilmiö. Haittoja vähentävän työn ammattilaisten mukaan muuntohuumeiden käyttö on heikentänyt asiakkaiden toimintakykyä sekä lisännyt yleistä levottomuutta.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten uusien psykoaktiivisten aineiden (ns. muuntohuumeet) lisääntynyt käyttö vaikuttaa haittoja vähentävään päihdetyöhön ja miten ilmiö näyttäytyy ammattilaisten silmin. Tutkimuksessa selvisi, että päihdetyön ammattilaisten työssä psykoaktiiviset aineet on näkyvä ilmiö ja sekakäyttö on nykyään yleistä. Ammattilaisten mukaan asiakkaiden toimintakyky ja psyykkinen hyvinvointi oli heikentynyt. Asiakastyössä psykoaktiiviset aineet vaikuttivat levottomuuden ja arvaamattomuuden lisääntymisenä. Ammattilaiset saivat eniten tietoa muuntohuumeista ja muista ilmiöistä asiakkailtaan ja verkostoiltaan. Viranomaistiedotusta ei pidetty tehokkaana.

Nykyinen palvelujärjestelmä ja kontrollipolitiikka eivät tunnu vastaavan tämänhetkisiin yksilön ja yhteiskunnan tarpeisiin, vaan tarvittaisiin enemmän uudenlaisia haittoja vähentäviä toimia kuten ainetunnistusta, huumeidenkäytön dekriminalisointia ja valvottuja käyttöhuoneita. Rankaisemisen sijaan päihderiippuvaiset voitaisiin ohjata hoitoon. Palvelujärjestelmä ei vastaa huumeriippuvaisten ongelmiin. Asiakkaat eivät saa apua psyykeongelmiin huumeiden käytön takia ja päihdehoidossa ollaa siirrytty avopalveluihin. Asiakkailta odotetaan nopeaa kuntoon tulemista, mikä ei yleensä toimi huumeriippuvuudesta kärsivien asiakkaiden kanssa.

Asia-/Avainsanat: uudet psykoaktiiviset aineet, muuntohuumeet, haittoja vähentävä työ, päihdetyö

avaa linkki tästä

Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Julkaisun nimi: 
Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille
Tekijä: 
Lappalainen, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Lääkäreille suunnattu kuntodoping-verkkokurssi soveltuu myös sairaanhoitajaopiskelijoille.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin, sopiiko A-klinikkasäätiön Dopinglinkin lääkäreille suunnattu kuntodoping-verkkokurssi sairaanhoitajaopiskelijoille sellaisenaan. Tutkimuksessa tuodaan esille, minkälaisia muutoksia verkkokurssiin voisi tehdä. Tutkimukseen osallistui 30 sairaanhoitajaopiskelijaa, jotka suorittivat kuntodoping-verkkokurssin. Kurssin jälkeen sairaanhoitajaopiskelijat antoivat palautetta kurssista kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin 15 opiskelijalta.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista aikoi suuntautua muuhun, kuin päihde- ja mielenterveystyöhön. Kurssi koettiin hyödylliseksi oman työn kannalta. Kaikki osallistujat pitivät kurssia myös sopivana sairaanhoitajaopiskelijoille. Kurssin pituus ja laajuus oli osan mielestä kurssin vahvuus, osa toivoi, että kurssin luvut jaettaisiin lyhyempiin kappaleisiin. Kurssi kiinnostaa yleisesti sairaanhoitajaopiskelijoita syventävän vaiheen opintoihin katsomatta.

... mikä: 
doping
avaa linkki tästä

A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

Julkaisun nimi: 
A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen
Tekijä: 
Angervo, K.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Toimintatutkimuksesta saatiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

LAB-ammattikorkeakoulu, sosionomi, YAMK

Lyhyt kuvaus: 

Suomessa tavoitteena on, että kansalaiset asioivat sähköisesti. Sähköiset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänhallintaa tukemaan, terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja palveluntarpeen itsearviointiin. Sähköiset palvelut mahdollistavat aiempaa yksilöllisempää ja kustannustehokkaampaa hoitoa. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy edelleen stigmaa ja alkuvaiheessa hoitoon hakeutumista voidaan helpottaa esimerkiksi sähköisin palveluin. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on merkittävä rooli. Ammattilaiset ovat avainasemassa motivoimassa asiakkaitaan sähköisten palveluiden käyttöön.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää asiakkaiden ohjautumista A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin. Kyselyn ja aivoriihen perusteella luotiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi. Ehdotukset ovat: 1. Palveluiden hyödyistä ja hyödynnettävyydestä viestiminen ammattilais- ja asiakasnäkökulmasta. On tärkeää tuoda esille konkreettisia esimerkkejä, milloin palveluja voidaan käyttää ja millaista hyötyä niistä on. 2. Tietoisuuden lisääminen sähköisistä palveluista. Tietoisuutta voidaan lisätä koulutuksilla, videoilla sekä osallistamalla ammattilaisia kehittämiseen. 3. Sähköisten palveluiden helppokäyttöisyyden varmistaminen. Palvelut ovat käytettäviä eri laitteilta ja palvelut löytyvät yhdestä paikasta

avaa linkki tästä

Sivut