Olet täälläEtusivu 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot

10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot

JAA SOMESSA

Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan?

Julkaisun nimi: 
Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan?
Tekijä: 
Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.
Ingressi: 

Kohtaamispaikoissa erityisesti avun ulkopuolelle jäivät ne, joilla ei ollut tarvittavia välineitä tai osaamista virtuaalipalveluiden käyttöönottoon. Toinen ulkopuolelle jäävä ryhmä olivat ne asiakkaat, joita ei tavoitettu toiminnan anonymiteetistä tai esimerkiksi kaoottisesta elämäntilanteesta johtuen.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran blogi. (19.5.2020)

Lyhyt kuvaus: 

Kuvaamme työntekijöiden pohdintoja mielenterveys- ja päihdejärjestöjen asiakkaiden tilanteesta poikkeustilan aikana ja tulevaisuuden uhkista.

Avain-/asiasana(t): korona, poikkeustila, järjestöt, kohtaamispaikka, jalkautuva työ, päihdejärjestö, mielenterveysjärjestö, matalan kynnyksen toiminta, matala kynnys

avaa linkki tästä

Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

Julkaisun nimi: 
Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan.
Tekijä: 
Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Koronapoikkeustilan aikana verkkoryhmillä ja uusilla yhteydenpidon tavoilla oli pystytty säilyttämään yhteys kävijöihin, lievittämään heidän yksinäisyyttään, tarjoamaan tekemistä ja
pitämään yllä arkirutiineja. Työntekijöiden haastatteluissa korostuivat kuitenkin kasvokkaisen tuen ja fyysisen yhdessäolon tärkeys ihmisille ja sähköisten palvelujen käyttämiseen liittyvät vaikeudet.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

EMY-tiedote 9/2020: 10-11.

Lyhyt kuvaus: 

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteisessä tutkimushankkeessa (MIPA 2.0) kartoitimme loppukeväästä poikkeustilan vaikutuksia järjestöjen toimintaan ja toimintaan osallistuvien tilanteeseen. Haastattelimme
15 työntekijää kymmenessä järjestössä, jotka ylläpitävät kohtaamispaikkoja tai päiväkeskuksia ja/tai tekevät jalkautuvaa työtä esimerkiksi kadulla päihdeongelmaisten keskuudessa.

Avain-/asiasana(t): korona, koronapoikkeustila, järjestöt, kohtaamispaikka, jalkautuva työ, päihdejärjestö, mielenterveysjärjestö, matalan kynnyksen toiminta, verkkopalvelut

avaa linkki tästä

Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut

Julkaisun nimi: 
Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut
Tekijä: 
Kuussaari, K., Tourunen, J., Knuuti, U., Lind, H. & Ämmälä, A-J.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Rikosseuraamuslaitoksen päihdeasiakkaat olivat miehiä, nuorempia, naimattomia, työttömiä ja asunnottomia useammin kuin terveyskeskusten päihdeasiakkaat. Rikosseuraamusyksiköiden
päihdeasiakkailla oli enemmän laittomien huumausaineiden käyttöä, päihteiden sekakäyttöä ja huumeiden pistokäyttöä kuin terveyskeskusten päihdeasiakkailla.

Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2017: 1-19.

Lyhyt kuvaus: 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin tehtyjä päihde-ehtoisia asiointeja ja verrataan niitä terveyskeskusten päihde-ehtoisiin asiointeihin. Lisäksi tutkitaan eroavatko vankiloiden,
vankiterveydenhuollon ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen päihde-ehtoiset asioinnit toisistaan asiakkaiden taustojen, päihteiden käytön ja annettujen palvelujen suhteen.

Avain-/asiasanat: vankila, vankiterveydenhuolto, yhdyskuntaseuraamustoimisto, terveyskeskus, päihteiden väärinkäyttö, palvelujärjestelmä

avaa linkki tästä

Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana

Julkaisun nimi: 
Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana
Tekijä: 
Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Kasvokkaisten palvelujen korvaaminen sähköisillä tukimuodoilla on vaikeaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville asiakkaille.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020: 1-11.

Lyhyt kuvaus: 

Työntekijöiden haastatteluissa korostuivat matalan kynnyksen palvelujen merkitys asiakkaille, jalkautuvan työn suuri merkitys palvelujärjestelmän muutoksissa sekä asiakkaiden digitaaliseen osattomuuteen liittyvät vaikeudet. Palvelujen kehittämisessä tulee huomioida asiakkaiden erityistarpeet, palvelujen jatkuvuus sekä lähipalvelujen välttämättömyys asiakaskunnan perustarpeiden tyydyttämisessä.

Avain-/asiasanat: koronapoikkeustila, lähipalvelut, etäpalvelut, digitaalinen osattomuus, päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijät

avaa linkki tästä

”Narkomaaninkin silmissä kun sä oot asunnoton, sä oot jo tosi huono” : asunnottomuus naiserityisestä näkökulmasta

Julkaisun nimi: 
”Narkomaaninkin silmissä kun sä oot asunnoton, sä oot jo tosi huono” : asunnottomuus naiserityisestä näkökulmasta
Tekijä: 
Lehtovaara, J.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Asunnottomuutta kokeneiden naisten kertomusten perusteella naisten asunnottomuus eroaa miesten asunnottomuudesta. Naisten asunnottomuus on näkymättömämpää, naiset ovat
jo fyysisesti heikommassa asemassa miehiin nähden eikä palveluissa tällä hetkellä tunnisteta naisten erityistarpeita. Opinnäytetyön tulokset vahvistavat osaltaan, että naiserityistä työotetta tarvitaan ja sitä olisi kehitettävä.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosionomin tutkinto-ohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyö käsittelee asunnottomuutta naiserityisestä näkökulmasta. Työ kertoo neljän haastatellun naisen kokemuksista asunnottomuuteen johtaneista syistä, heidän tulevaisuuden näkymistään sekä kokemuksistaan naisina asunnottomuuden poluilla. 

Opinnäytetetyön tutkimus on toteutettu laadullisena teema-haastatteluna. Haastattelut toteutettiin Tampereella A-klinikkasäätiön Völjyn tarjoamissa tiloissa syksyllä 2019. 

Tulosten mukaan jokaisen naisen kohdalla päihteiden ongelmakäytöllä on ollut suurta osuutta asunnottomuuteen päädyttäessä. Päihteidenkäyttö osaltaan on johtanut elämänhallinnallisiin ongelmiin, jotka ovat edesauttaneet asunnottomaksi päätymistä. 

Asia-/ Avainsanat: asunnottomuus, kodittomuus, naiserityisyys, päihdeongelmat

avaa linkki tästä

Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella

Julkaisun nimi: 
Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella
Tekijä: 
Kuvasto, K. & Lentonen, C.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Kyselytutkimukseen osallistuneet päihdepalveluiden ammattilaiset ovat avoimia mutta skeptisiä sen suhteen, että Tampereella saataisiin käyttöhuone seuraavan viiden vuoden aikana. Ammattilaiset näkevät käyttöhuoneen kuitenkin tarpeellisena. Käyttöhuoneen tärkeimmiksi palveluiksi nimettiin sosiaaliohjaus, terveysneuvonta ja sairaanhoitajan vastaanotto. 

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosionomin tutkinto-ohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyö tuo esille Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia valvotusta huumeiden käyttöhuoneesta ja sen mahdollisuuksista Tampereella.

Kyselyaineiston tuloksista käy ilmi, että ammattilaiset pitävät käyttöhuonetta tarpeellisena. He pitävät kuitenkin epätodennäköisenä, että Tampereelle saataisiin käyttöhuone seuraavan viiden vuoden aikana.

Päihdetyön ammattilaiset nimesivät käyttöhuoneen tärkeimmiksi palveluiksi sosiaaliohjauksen, terveysneuvonnan ja sairaanhoitajan vastaanoton. Käyttöhuoneen tulisi tuloksien perusteella sijaita keskustassa tai sen läheisyydessä. Suuri osa ammattilaisista ajatteli käyttöhuoneen toiminnan palvelevan käyttäjiä parhaiten ympärivuorokautisena palveluna. 

Käyttöhuoneen hyötyinä nähtiin laajalti terveydelliset, ympäristön ja käyttäjien turvallisuuteen sekä käyttäjien tavoittamiseen liittyvät seikat. Haittoina sen sijaan nähtiin ulkopuolisten yleinen vastustus, rikollisuuden lisääntyminen ja haitat ympäristölle sekä muille ihmisille.

Asia-/Avainsanat: huume, käyttöhuone, huumepolitiikka, päihdetyö, haittoja vähentävä

... mikä: 
huumeiden käyttöhuone
avaa linkki tästä

Kokemuksia huumeiden käytöstä kertomisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asioinneissa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Kokemuksia huumeiden käytöstä kertomisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asioinneissa
Tiivistelmä: 

Tiivistelmä
Tutkimussuunnitelma, maisterintyö

Työnimi:
Kokemuksia huumeiden käytöstä kertomisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asioinneissa

Elli Kurkikangas, sosiaalityö, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Miten huumeita käyttävät kokevat, että kirjallinen tieto siitä, että on käyttänyt tai käyttää huumeita vaikuttaa henkilön asiointeihin sosiaali- ja terveyspalveluissa tai muihin elämän osa-alueisiin. Mitä vaikutuksia asiakas on kokenut huumeiden käytöstä kertomisella olevan tai arvioi, että kertomisella voisi olla.
Kokemusperäinen näkemys huumeiden käytöstä kertovan tiedon vaikutuksista ja kertomiseen liittyvistä peloista ja odotuksista auttaa hahmottamaan millaisia asioita tulee ottaa huomioon, kun eletään huumausainepolitiikan maailmanlaajuista murrosvaihetta. Keskusteltaessa huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisesta, on hyvä saada tietoa tosiasiallisen, muun kuin rankaisuun perustuvan toiminnan vaikutuksista yksilön elämään. Huumeita käyttäneet kokevat käytännössä, millaisia muita kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia voi koitua kun huumeiden käyttöä käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Heillä on myös mahdollisuus havainnollistaa toiveita ja pelkoja, mitä asiaan liittyy, ja hahmotella kehittämisajatuksia.
Kokemuksen ymmärtämiseen pyrkivä ote on hermeneuttis-fenomenologinen. Maisterintyö asettuu rakenteellisen sosiaalityön alaan ja radikaalin tutkimuksen perinteeseen, joihin nojautumalla tulee näkyväksi asettuminen heikossa asemassa olevan henkilön asemaan. Näin saatu tieto asettuu yhteiskunnallisen muutoksen luomisessa tarvittavaksi tietopohjaksi.
Vastaajia tavoitellaan internetissä huumeiden käyttöön liittyviä asioita sivuavilla foorumeilla julkaistavan kyselylinkin avulla. Linkki johtaa Webropol-kyselyyn. Vastaajat pysyvät anonyymeinä eikä vastauksia voida yhdistää vastaajiin.

Vastauksia käydään läpi luokitellen ja teemoitellen. Pientä kvantitatiivista yhteenvetoa voidaan tehdä, mutta pääpainon saa avointen vastausten antaman tiedon läpikäyminen. Tarkoitus on etsiä teemoitellen ja luokitellen erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä huumeita käyttäneiden kirjoituksista.

Kyseessä on maisterintutkielma, joka julkaistaan Helsingin yliopiston alustalla.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Elli Kurkikangas

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Helsingin yliopisto
Ylläpidon osio

Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation

Julkaisun nimi: 
Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation
Tekijä: 
Hanninen, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Diaconal concepts of conviviality and child theology served as useful Christian concepts for the description of the secular project, whereas the concepts of original blessing and the sins may assist in depicting addiction from a complementary angle.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diaconia University of Applied Sciences Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services (UAP) & Qualification for the office of diaconal work in the Church of Finland.

Lyhyt kuvaus: 

Purpose of the thesis report is to translate the research process carried through in a secular setting into a diaconal context and language. Thesis report discusses and draws together three different pieces of work from the context of Project OK. Purpose of the research conducted within Project OK was to evaluate a development project funded by the European Social Fund, from the service-user perspective. Evaluation was conducted by the method of co-research.

Diaconal concepts of conviviality and child theology described perfectly the secular Project OK. The thesis report informs that the convivial approach to research may be useful in developing health and social care services, in this example the service of opioid substitution treatment. Such a conclusion indicates more general further possibilities of structural deacon work.

Keywords: Secular, Conviviality, Participation, Methodology, Research Methods

Asia-/Avainsanat: sekulaari, maallinen, konvivialiteetti, osallisuus, metodologia, tutkimusmenetelmät

avaa linkki tästä

Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Julkaisun nimi: 
Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä
Tekijä: 
Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tiedolla johtamisessa korostuu toimintaan liittyvän tiedon tuottaminen, käyttäminen ja tietoon vetoaminen. Tutkimuksen mukaan tietoa tarvittiin järjestön tominnan vaikuttavuuden todentamiseksi ja kehittämiseksi yhteiskuntaa edistäväksi, rahoituksen turvaamiseksi sekä järjestökentän yhteistyön lisäämiseksi.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja/sosionomi (ylempi AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tiedolla johtamisen valmiuksia ja haasteista päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Opinnäytetyö on osa MIPA 2.0-järjestötutkimushanketta. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mikä on järjestöissä tutkitun tiedon hyödyntämisen nykytila johtamisessa. 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoiduin ryhmäteemahaastatteluin kymmenessä päihde- ja mielenterveysjärjestössä. Haastateltavia oli yhteensä 28. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

Tulosten perusteella tutkitulla tiedolla johtaminen ei ole yleistä tai tiedostettua johtamista päihde- ja mielenterveysjärjestöissä, mutta siihen oli olemassa olevaa kiinnostusta ja osaamista. 

Asia-/Avainsanat: järjestötoiminta, tiedolla johtaminen, tutkimustieto

avaa linkki tästä

K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa

Julkaisun nimi: 
K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa
Tekijä: 
Riipi, J.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakasryhmän kohtaamisen parantamiseen ja ihmislähtöisen hoitotyön toteutumisen kehittämiseen. 

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Lapin ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hoitajan ja asiakkaan välisistä kohtaamistilanteista akuuttihoidon tilanteissa. Tutkimuskysymyksinä tarkasteltiin, millaisia kokemuksia korvaushoidon asiakkailla on ollut kohtaamisesta hoitajan kanssa päivystyksessä, millaisena korvaushoitoklinikan asiakkaat tuntevat asemansa yhteispäivystyksessä ja miten hoitajan tulisi kohdata korvaushoitoa saava potilas. Tutkimus toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin viittä korvaushoidon asiakasta.

Opinnäytetyön haastatteluista selvisi, että suurin osa haastateltavista olivat kokeneet heidän tarpeidensa ja toiveidensa jäävän huomioimatta yhteispäivystyksessä. Luottamus henkilökunnan ammattitaitoon näyttäytyi haastatteluissa hyvänä. Haastateltavat pitivät hoitajien hoidollista osaamista hyvänä, yhteispäivystystä turvallisena paikkana ja apua olevan saatavilla, jos terveydentila huononee. Haastateltavilta nousseet kehitysehdotukset akuuttiterveydenhuollolle liittyivät yksityisyyden suojaan, ennakkoluulottomaan kohtaamiseen, hoitajien asenteiden parantamiseen ja korvaushoidon tietouden lisäämiseen.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, kohtaaminen, päivystys, huumeet, päihteet, sairaanhoitaja, asenteet, terveydenhuolto

avaa linkki tästä

Sivut