Olet täälläEtusivu 09. päihdetyön menetelmät

09. päihdetyön menetelmät

JAA SOMESSA

Päihdemaailmasta yhteyteen: Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas asunnottomuutta kokeneiden nuorten naisten toipumisen tukena

Julkaisun nimi: 
Päihdemaailmasta yhteyteen: Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas asunnottomuutta kokeneiden nuorten naisten toipumisen tukena
Tekijä: 
Elovirta, K., Lehtinen, I., Manninen, J. & Sulonen, N.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas, joka huomioi monipuolisesti asunnottomuutta ja päihderiippuvuutta kokeneiden naisten tyypillisimmät tarpeet sekä vastaa naiserityisen työskentelyn kehittämiskohteisiin.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, Sosionomi (AMK), diakoniatyö, Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja kirkon alan ammattilaisten taitoja kohdata asunnottomuutta ja asunnottomuuteen liittyviä päihdeongelmia kokeneita nuoria naisia. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämispainotteisena ja siinä oli tavoitteena luoda ryhmänohjaajan opas naiserityisestä vertaistoiminnasta kiinnostuneille ja sitä tekeville ammattilaisille.

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas. Oppaan sisällöiksi valikoitui teoreettisen viitekehyksen, asiantuntijahaastattelujen sekä asiakastyön havainnoinnin pohjalta seuraavia teemoja: 1) tutustuminen, 2) identiteetti ja itsetunto, 3) tunteet, 4) kehollisuus ja hemmottelu, 5) suostumus ja omat rajat, 6) voimavarat sekä vapaavalintainen teema 7) hengellisyys. Toiminnallisten harjoitusten lisäksi opas sisältää kattavan teoriaosuuden, verkostokartan sekä linkkejä muihin materiaaleihin.

Kanssasisaret-ryhmänohjaajan oppaan sisältö on muodostunut niistä tarpeista ja haasteista käsin, jotka ovat käyneet ilmi sekä teoria-aineistoissa että työelämäyhteistyökumppaneiden ammatillisissa ja kokemuksellisissa näkemyksissä. Valmis opas huomioi monipuolisesti asunnottomuutta ja päihderiippuvuutta kokeneiden naisten tyypillisimmät tarpeet sekä vastaa naiserityisen työskentelyn kehittämiskohteisiin.

Avain-/asiasanat: naiserityisyys, nuoret naiset, asunnottomuus, päihdeongelma, vertaistoiminta, naiserityinen työote

... mikä: 
asunnottomuus
avaa linkki tästä

Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä

Julkaisun nimi: 
Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä
Tekijä: 
Sjöberg, K.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Vieroitushoitoyksiköiden palveluohjauksen prosessikuvaus voi jatkossa helpottaa opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytystä sekä palveluohjauksen prosessin kuvauksen esittelyä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Turun ammattikorkeakoulu, sosiaaliala, sairaanhoitaja (YAMK).

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi palveluohjauksen prosessikuvaus osaksi A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköiden päivittäistä työtä. Kehittämisprojektin osana suoritettiin kyselytutkimus 12 palveluohjausta työssään käyttävälle työntekijälle ja teemahaastattelut viidelle Vieroitushoitoyksiköiden palveluita käyttäneelle asiakkaalle.

Tutkimuksen mukaan työntekijöiden ja asiakkaiden näkemykset palveluohjauksen sisällöstä olivat hieman eriäviä toisistaan. Asiakkaat käsittivät palveluohjauksen pääasiallisesti työntekijän tekeminä yksittäisinä työtehtävinä, eivätkä he nähneet palveluohjausta samanlaisena jatkuvana työmetodina, kuin työntekijät. Asiakkaille ei ollut varsinaisesti selvää, mitä kaikkea palveluohjaus
voi hoitojaksojen aikana sisältää.

Työntekijät kokivat palveluohjauksen parhaimmillaan vaikuttavan asiakkaiden elämäntilanteeseen positiivisesti monellakin tapaa. Myös lähes kaikki asiakkaat kokivat saadun palveluohjauksen tai ohjauksen kaikkinensa hyvänä ja riittävänä. Asiakkaiden vastauksissa nousi esille myös läheisten ihmisten tärkeys asiakkaan vieroitushoitoprosessissa.

Työntekijöiden vastauksissa kehittämisideoina nousi esille erityisesti koulutuksen tarve. Lisäksi kaivattiin ohjeistuksia palveluohjauksen antamiseen vieroitushoitojaksojen aikana.

Palveluohjauksen prosessikuvauksesta tuli kolmiportainen kokonaisuus, jossa on johdanto-, työ- ja saattovaiheet.

Avain-/asiasanat: Palveluohjaus, päihdetyö, vieroitushoito, sosiaaliohjaus, prosessikuvaus

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up

Julkaisun nimi: 
Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up
Tekijä: 
Kaskela, T. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Suomalaisessa tutkimuksessa päihdehoidon laitosjakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin. Keskeytynyt päihdehoidon laitosjakso oli yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos 5 vuoden seurannan aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin.

...mikä: 
vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Criminal Behaviour and Mental Health 2021;1–12. Published Online 5.5.2021. DOI: 10.1002/cbm.2198

Lyhyt kuvaus: 

Suomalaiseen aineistoon perustuva rekisteritutkimus päihdehoidon laitosjakson keskeytymisen yhteydestä vankeuteen johtavaan rikollisuuteen. Aineistona oli käytetty 2893 Järvenpään Sosiaalisairaalassa päättynyttä laitoshoitojaksoa vuosina 2002-2009. Pääanalyysimenetelmänä käytettiin Coxin regressioanalyysia.

Tutkimuksessa todettiin keskeytyneen päihdehoidon laitosjakson olleen yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos hoitojaksoa seuranneiden 5 vuoden aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin. Hoitojakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin.

Avain-/asiasana(t): päihdehoito, laitoshoito, rikollisuus, mielenterveys

avaa linkki tästä

Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin

Julkaisun nimi: 
Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin
Tekijä: 
Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kohtaamispaikkojen työntekijöiden ja jalkautuvaa työtä tekevien haastatteluissa nousi esiin neljä vinkkiä etäkohtaamisiin: Käytä tuttuja välineitä. Näytä, että juuri sinä välität. Luovuudella toiminnallisuutta. Virtuaalinen toimettomuus kunniaan.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

EHYT-blogi (6.8.2020)

Lyhyt kuvaus: 

Haastattelimme keväällä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kohtaamispaikkojen työntekijöitä ja jalkautuvaa työtä tekeviä siitä, miten koronan aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat työhön ja työn kohderyhmään. Haastatteluissa nousi esiin muutamia hyviä käytäntöjä, joita voi soveltaa kasvottomaan kohtaamiseen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Avain- /asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, järjestöt, etäkohtaaminen, päihdetyö, mielenterveystyö

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin

Julkaisun nimi: 
Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin
Tekijä: 
Järvelin, R.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Yhteydenottajat kaipasivat paitsi palvelujärjestelmää ja avun hakemista koskevia neuvoja myös tukea oman elämäntilanteen solmujen avaamiseen. Keskeisiä teemoja olivat myös läheisen avun saamiseen ja
puheeksi ottamiseen liittyvät haasteet.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 6/2019: 1-17.

Lyhyt kuvaus: 

Tässä katsauksessa tarkastellaan kokemusasiantuntijoiden tekemää verkkoauttamistyötä KokeNet -neuvontapalvelun kautta lähetettyjen viestien valossa. Analysoitavaksi valikoitui yhteensä 36 viestiketjua.

Avain-/asiasanat: Kokemusasiantuntijuus, verkkopalvelut, virtuaalinen vuorovaikutus, kohtaaminen

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Yhteisöhoito osana nuorten avopäihdekuntoutusta - päihteettömyyttä tukevan ryhmätoiminnan kehittäminen (A-klinikalla)

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Yhteisöhoito osana nuorten avopäihdekuntoutusta - päihteettömyyttä tukevan ryhmätoiminnan kehittäminen (A-klinikalla)
Tiivistelmä: 

Toiminnallisen kehittämistyöni tavoittena on kehittää nuorille suunnatun päihteettömyyttä tukevan ryhmän sisältöä ja vaikuttavuutta. Kehittämisen kohteena on esim. nykyistä laajemman näkökulman huomioiminen ryhmän teemassa, kokoontumiskertojen ja teemojen lisääminen aiemmasta kuudesta kokoontumiskerrasta kahteentoista, kokoontumiskertojen yksityiskohtainen sisällön suunnittelu, asiakkaiden motivointi ryhmätoimintaan ja ryhmätoiminnan näkyvyyden lisääminen asiakkaille. Kehittämistyöni kohteena on Turun A-klinikan nuorten palveluiden ryhmätoiminta, joka kulkee tällä hetkellä nimellä Retkahduksen ehkäisyn ryhmä. Kehittämistyön toteutuspaikka tulee olemaan A-klinikka Turku. Toiminnallisen kehittämistyöni viitekehys tulee pohjautumaan jo olemassa olevaan tietoon. Aineistona käytän alan kirjallisuutta, tutkimuksia ja artikkeleita. Kehittämistyöni tuloksena syntyy kehittämisraportti eli opinnäytetyö sekä konkreettinen tuotos, joka on strukturoitu ohje Retkahduksen ehkäisyn ryhmän pitämiseen. Turun A-klinikan nuorten palveluissa huomattiin tarve edellämainitun ryhmätoiminnan kehittämiseen. Osaltaan kehittämistarpeeseen vaikutti kilpailutuksen myötä tulleet uudet palvelukuvaukset. Kehittämisen tarvetta oli jo aiemmin huomattu ryhmätoiminnan näkyvyyden lisäämisessä sekä ryhmän sisällön ja teemojen aiempaa tarkemmassa määrittelyssä, jotta kokonaisuudesta muodostuisi entistä informatiivisempi ja vaikuttavampi.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Noora Suomi

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Turun Ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikka Turku ja nuorten palveluiden tiimi.

Tarkasteltava teema: 
Ylläpidon osio

Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta

Julkaisun nimi: 
Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta
Tekijä: 
Toikka, T. & Manninen, M-T.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Ainetunnistuksen kaltaisella palvelulla voidaan todennäköisemmin tavoittaa niitä käyttäjiä, jotka eivät ole käyttäneet muita päihdepalveluja.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogi (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista ainetunnistuspalvelua huumausaineiden käyttäjät Suomessa voisivat hyödyntää. Suomessa ei ole toistaiseksi ainetunnistusta. Ainetunnistus on osa haittoja vähentävää päihdetyötä. Tutkimus toteutettiin kyselynä, jota levitettiin sähköisillä alustoilla sekä paperisena versiona kahdella terveysneuvontapisteellä. Kyselyyn vastasi 306 henkilöä, joista suurin osa miehiä. 

Vastaajista suurin osa ei ollut hyödyntänyt päihdepalveluja, mutta olisi valmis hyödyntämään ainetunnistusta. Hieman yli puolet vastaajista oli kokenut, että huumeiden käytöstä on koitunut heille ongelmia. Vastaajista 74 % epäili saaneensa joskus huumausainetta, joka ei ollutkaan sitä mitä sen piti olla.  Voidaan siis todeta, että ainetunnistuksen kaltaisella palvelulla voisimme todennäköisemmin tavoittaa niitä käyttäjiä, jotka ovat tähän asti pysyneet piilossa.

Asia-/Avainsanat: huumeet, huumevalistus, ehkäisevä päihdetyö, testaus, ainetunnistus

 

avaa linkki tästä

Requirements for a behaviour change application for alcohol intervention and reduction

Julkaisun nimi: 
Requirements for a behaviour change application for alcohol intervention and reduction
Tekijä: 
Riekki, J.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Tutkimuksessa määriteltiin alkoholin käytön vähentämiseen tarkoitetulle mobiilisovellukselle vaatimukset.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Oulun yliopisto, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli määritellä vaatimukset mobiilisovellukselle, joka auttaa käyttäjää vähentämään alkoholinkäyttöään. Tutkimuksen aineisto kerättiin osittain strukturoiduilla haastatteluilla ja keskusteluilla Päihdelinkin keskustelufoorumilta. Mobiilisovelluksessa tulisi hyödyntää erilaisia käyttäytymisen muutokseen vaikuttavia ominaisuuksia kuten itsetarkkailua, sosiaalista tukea ja selviytymiskeinoja. Sovelluksessa tulisi olla esteettinen ulkoasu, sitä pitäisi olla helppo käyttää ja käyttäjällä pitäisi olla mahdollisuus antaa palautetta sovelluksen käytöstä. Sovelluksen tulisi antaa käyttäjälle tieteelliseen tietoon perustuvaa palautetta käyttäjän mahdollisesta käyttäytymisen muutoksesta. 

Asia-/Avainsanat: alkoholinkäyttö, mobiilisovellus, käyttäytymisen muutos

avaa linkki tästä

Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Julkaisun nimi: 
Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä
Tekijä: 
Kapanen, K. & Uusimäki, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Opinnäytetyössä kehitettyjä toiminnallisia menetelmiä voidaan hyödyntää päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisessa perhekuntoutuksessa.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Laurea-ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä. Opinnäytetyön toteutustapa oli toiminnallinen. Toiminnassa yhdistyivät liikunta, musiikki kuvallinen ilmaisu ja draama. Toiminnallisia osuuksia havainnoitiin osallistuvan havainnoinnin kautta. Asiakkaat kokivat saaneensa toiminnoista positiivisia hetkiä arkeen sekä ideoita yhdessä lasten kanssa toimimiseen. Toiminnalliset osuudet tukivat sairaalan menetelmiä ja toivat niihin uuden lisän. Opinnäytetyön toimintamallia voidaan hyödyntää vanhempien ja lasten parissa työskenneltäessä.

Asia-/Avainsanat: päihdesairaala, vanhemmuus päihderiippuvaisena, vuorovaikutus, kiintymyssuhde,toiminnalliset menetelmät, perhekuntoutus

avaa linkki tästä

A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

Julkaisun nimi: 
A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen
Tekijä: 
Angervo, K.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Toimintatutkimuksesta saatiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

LAB-ammattikorkeakoulu, sosionomi, YAMK

Lyhyt kuvaus: 

Suomessa tavoitteena on, että kansalaiset asioivat sähköisesti. Sähköiset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänhallintaa tukemaan, terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja palveluntarpeen itsearviointiin. Sähköiset palvelut mahdollistavat aiempaa yksilöllisempää ja kustannustehokkaampaa hoitoa. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy edelleen stigmaa ja alkuvaiheessa hoitoon hakeutumista voidaan helpottaa esimerkiksi sähköisin palveluin. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on merkittävä rooli. Ammattilaiset ovat avainasemassa motivoimassa asiakkaitaan sähköisten palveluiden käyttöön.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää asiakkaiden ohjautumista A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin. Kyselyn ja aivoriihen perusteella luotiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi. Ehdotukset ovat: 1. Palveluiden hyödyistä ja hyödynnettävyydestä viestiminen ammattilais- ja asiakasnäkökulmasta. On tärkeää tuoda esille konkreettisia esimerkkejä, milloin palveluja voidaan käyttää ja millaista hyötyä niistä on. 2. Tietoisuuden lisääminen sähköisistä palveluista. Tietoisuutta voidaan lisätä koulutuksilla, videoilla sekä osallistamalla ammattilaisia kehittämiseen. 3. Sähköisten palveluiden helppokäyttöisyyden varmistaminen. Palvelut ovat käytettäviä eri laitteilta ja palvelut löytyvät yhdestä paikasta

avaa linkki tästä

Sivut