Olet täälläEtusivu 08. hoito ja kuntoutus

08. hoito ja kuntoutus

JAA SOMESSA

Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes

Julkaisun nimi: 
Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes
Tekijä: 
Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Muu julkaisu
Ingressi: 

Katkaisuhoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuoriin opioideja tai monia eri päihteitä käyttäviin potilaisiin sekä potilaisiin, joilla on kognitiivisia vaikeuksia.

... mikä: 
Tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs. First Published June 21, 2021 Research Article
https://doi.org/10.1177/14550725211021263

Lyhyt kuvaus: 

80 % tutkituista katkaisuhoitojaksoista toteutui suunnitellusti. Alle 35-vuoden ikä, vähäinen koulutus (alle 9 vuotta), työttömyys, opioidien käyttö, monien eri päihteiden käyttö ja vaikea riippuvuus olivat yhteydessä katkaisuhoidon keskeytymiseen. Vakavat kognitiiviset vaikeudet olivat yhteydessä katkaisuhoidon keskeytymiseen, vakavat arkielämän vaikeudet taas hoidon toteutumiseen suunnitellusti.

Avain-/asiasana(t): Alkoholi, katkaisuhoito, opioidit, psykososiaaliset vaikeudet, hoidossa pysyminen

... mikä: 
opioidit
avaa linkki tästä

Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up

Julkaisun nimi: 
Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up
Tekijä: 
Kaskela, T. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Suomalaisessa tutkimuksessa päihdehoidon laitosjakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin. Keskeytynyt päihdehoidon laitosjakso oli yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos 5 vuoden seurannan aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin.

...mikä: 
vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Criminal Behaviour and Mental Health 2021;1–12. Published Online 5.5.2021. DOI: 10.1002/cbm.2198

Lyhyt kuvaus: 

Suomalaiseen aineistoon perustuva rekisteritutkimus päihdehoidon laitosjakson keskeytymisen yhteydestä vankeuteen johtavaan rikollisuuteen. Aineistona oli käytetty 2893 Järvenpään Sosiaalisairaalassa päättynyttä laitoshoitojaksoa vuosina 2002-2009. Pääanalyysimenetelmänä käytettiin Coxin regressioanalyysia.

Tutkimuksessa todettiin keskeytyneen päihdehoidon laitosjakson olleen yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos hoitojaksoa seuranneiden 5 vuoden aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin. Hoitojakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin.

Avain-/asiasana(t): päihdehoito, laitoshoito, rikollisuus, mielenterveys

avaa linkki tästä

Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation

Julkaisun nimi: 
Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation
Tekijä: 
Hanninen, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Diaconal concepts of conviviality and child theology served as useful Christian concepts for the description of the secular project, whereas the concepts of original blessing and the sins may assist in depicting addiction from a complementary angle.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diaconia University of Applied Sciences Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services (UAP) & Qualification for the office of diaconal work in the Church of Finland.

Lyhyt kuvaus: 

Purpose of the thesis report is to translate the research process carried through in a secular setting into a diaconal context and language. Thesis report discusses and draws together three different pieces of work from the context of Project OK. Purpose of the research conducted within Project OK was to evaluate a development project funded by the European Social Fund, from the service-user perspective. Evaluation was conducted by the method of co-research.

Diaconal concepts of conviviality and child theology described perfectly the secular Project OK. The thesis report informs that the convivial approach to research may be useful in developing health and social care services, in this example the service of opioid substitution treatment. Such a conclusion indicates more general further possibilities of structural deacon work.

Keywords: Secular, Conviviality, Participation, Methodology, Research Methods

Asia-/Avainsanat: sekulaari, maallinen, konvivialiteetti, osallisuus, metodologia, tutkimusmenetelmät

avaa linkki tästä

K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa

Julkaisun nimi: 
K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa
Tekijä: 
Riipi, J.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakasryhmän kohtaamisen parantamiseen ja ihmislähtöisen hoitotyön toteutumisen kehittämiseen. 

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Lapin ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hoitajan ja asiakkaan välisistä kohtaamistilanteista akuuttihoidon tilanteissa. Tutkimuskysymyksinä tarkasteltiin, millaisia kokemuksia korvaushoidon asiakkailla on ollut kohtaamisesta hoitajan kanssa päivystyksessä, millaisena korvaushoitoklinikan asiakkaat tuntevat asemansa yhteispäivystyksessä ja miten hoitajan tulisi kohdata korvaushoitoa saava potilas. Tutkimus toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin viittä korvaushoidon asiakasta.

Opinnäytetyön haastatteluista selvisi, että suurin osa haastateltavista olivat kokeneet heidän tarpeidensa ja toiveidensa jäävän huomioimatta yhteispäivystyksessä. Luottamus henkilökunnan ammattitaitoon näyttäytyi haastatteluissa hyvänä. Haastateltavat pitivät hoitajien hoidollista osaamista hyvänä, yhteispäivystystä turvallisena paikkana ja apua olevan saatavilla, jos terveydentila huononee. Haastateltavilta nousseet kehitysehdotukset akuuttiterveydenhuollolle liittyivät yksityisyyden suojaan, ennakkoluulottomaan kohtaamiseen, hoitajien asenteiden parantamiseen ja korvaushoidon tietouden lisäämiseen.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, kohtaaminen, päivystys, huumeet, päihteet, sairaanhoitaja, asenteet, terveydenhuolto

avaa linkki tästä

Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Julkaisun nimi: 
Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä
Tekijä: 
Kapanen, K. & Uusimäki, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Opinnäytetyössä kehitettyjä toiminnallisia menetelmiä voidaan hyödyntää päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisessa perhekuntoutuksessa.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Laurea-ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä. Opinnäytetyön toteutustapa oli toiminnallinen. Toiminnassa yhdistyivät liikunta, musiikki kuvallinen ilmaisu ja draama. Toiminnallisia osuuksia havainnoitiin osallistuvan havainnoinnin kautta. Asiakkaat kokivat saaneensa toiminnoista positiivisia hetkiä arkeen sekä ideoita yhdessä lasten kanssa toimimiseen. Toiminnalliset osuudet tukivat sairaalan menetelmiä ja toivat niihin uuden lisän. Opinnäytetyön toimintamallia voidaan hyödyntää vanhempien ja lasten parissa työskenneltäessä.

Asia-/Avainsanat: päihdesairaala, vanhemmuus päihderiippuvaisena, vuorovaikutus, kiintymyssuhde,toiminnalliset menetelmät, perhekuntoutus

avaa linkki tästä

Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Julkaisun nimi: 
Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön
Tekijä: 
Mäenpää, I.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Psykoaktiiviset aineet eli muuntohuumeet ovat haittoja vähentävässä työssä yleinen ja näkyvä ilmiö. Haittoja vähentävän työn ammattilaisten mukaan muuntohuumeiden käyttö on heikentänyt asiakkaiden toimintakykyä sekä lisännyt yleistä levottomuutta.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten uusien psykoaktiivisten aineiden (ns. muuntohuumeet) lisääntynyt käyttö vaikuttaa haittoja vähentävään päihdetyöhön ja miten ilmiö näyttäytyy ammattilaisten silmin. Tutkimuksessa selvisi, että päihdetyön ammattilaisten työssä psykoaktiiviset aineet on näkyvä ilmiö ja sekakäyttö on nykyään yleistä. Ammattilaisten mukaan asiakkaiden toimintakyky ja psyykkinen hyvinvointi oli heikentynyt. Asiakastyössä psykoaktiiviset aineet vaikuttivat levottomuuden ja arvaamattomuuden lisääntymisenä. Ammattilaiset saivat eniten tietoa muuntohuumeista ja muista ilmiöistä asiakkailtaan ja verkostoiltaan. Viranomaistiedotusta ei pidetty tehokkaana.

Nykyinen palvelujärjestelmä ja kontrollipolitiikka eivät tunnu vastaavan tämänhetkisiin yksilön ja yhteiskunnan tarpeisiin, vaan tarvittaisiin enemmän uudenlaisia haittoja vähentäviä toimia kuten ainetunnistusta, huumeidenkäytön dekriminalisointia ja valvottuja käyttöhuoneita. Rankaisemisen sijaan päihderiippuvaiset voitaisiin ohjata hoitoon. Palvelujärjestelmä ei vastaa huumeriippuvaisten ongelmiin. Asiakkaat eivät saa apua psyykeongelmiin huumeiden käytön takia ja päihdehoidossa ollaa siirrytty avopalveluihin. Asiakkailta odotetaan nopeaa kuntoon tulemista, mikä ei yleensä toimi huumeriippuvuudesta kärsivien asiakkaiden kanssa.

Asia-/Avainsanat: uudet psykoaktiiviset aineet, muuntohuumeet, haittoja vähentävä työ, päihdetyö

avaa linkki tästä

Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Julkaisun nimi: 
Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille
Tekijä: 
Lappalainen, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Lääkäreille suunnattu kuntodoping-verkkokurssi soveltuu myös sairaanhoitajaopiskelijoille.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin, sopiiko A-klinikkasäätiön Dopinglinkin lääkäreille suunnattu kuntodoping-verkkokurssi sairaanhoitajaopiskelijoille sellaisenaan. Tutkimuksessa tuodaan esille, minkälaisia muutoksia verkkokurssiin voisi tehdä. Tutkimukseen osallistui 30 sairaanhoitajaopiskelijaa, jotka suorittivat kuntodoping-verkkokurssin. Kurssin jälkeen sairaanhoitajaopiskelijat antoivat palautetta kurssista kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin 15 opiskelijalta.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista aikoi suuntautua muuhun, kuin päihde- ja mielenterveystyöhön. Kurssi koettiin hyödylliseksi oman työn kannalta. Kaikki osallistujat pitivät kurssia myös sopivana sairaanhoitajaopiskelijoille. Kurssin pituus ja laajuus oli osan mielestä kurssin vahvuus, osa toivoi, että kurssin luvut jaettaisiin lyhyempiin kappaleisiin. Kurssi kiinnostaa yleisesti sairaanhoitajaopiskelijoita syventävän vaiheen opintoihin katsomatta.

... mikä: 
doping
avaa linkki tästä

A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

Julkaisun nimi: 
A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen
Tekijä: 
Angervo, K.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Toimintatutkimuksesta saatiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

LAB-ammattikorkeakoulu, sosionomi, YAMK

Lyhyt kuvaus: 

Suomessa tavoitteena on, että kansalaiset asioivat sähköisesti. Sähköiset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänhallintaa tukemaan, terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja palveluntarpeen itsearviointiin. Sähköiset palvelut mahdollistavat aiempaa yksilöllisempää ja kustannustehokkaampaa hoitoa. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy edelleen stigmaa ja alkuvaiheessa hoitoon hakeutumista voidaan helpottaa esimerkiksi sähköisin palveluin. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on merkittävä rooli. Ammattilaiset ovat avainasemassa motivoimassa asiakkaitaan sähköisten palveluiden käyttöön.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää asiakkaiden ohjautumista A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin. Kyselyn ja aivoriihen perusteella luotiin kehittämisehdotukset sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi. Ehdotukset ovat: 1. Palveluiden hyödyistä ja hyödynnettävyydestä viestiminen ammattilais- ja asiakasnäkökulmasta. On tärkeää tuoda esille konkreettisia esimerkkejä, milloin palveluja voidaan käyttää ja millaista hyötyä niistä on. 2. Tietoisuuden lisääminen sähköisistä palveluista. Tietoisuutta voidaan lisätä koulutuksilla, videoilla sekä osallistamalla ammattilaisia kehittämiseen. 3. Sähköisten palveluiden helppokäyttöisyyden varmistaminen. Palvelut ovat käytettäviä eri laitteilta ja palvelut löytyvät yhdestä paikasta

avaa linkki tästä

Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta

Julkaisun nimi: 
Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta
Tekijä: 
Köntti, I.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tutkimuksessa selvitetään, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaushoidossa. Tulokset ovat siirrettävissä mihin tahansa vuorovaikutuspohjaiseen työhön kohdetyhmästä riippumatta.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosionomi, YAMK

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaudoissa. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä 11 työntekijää. 

Osallisuutta voidaan lisätä vaikuttamalla arvostamiseen ja ihmisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä tahtotilaan. Näistä teemoista nousi erilaisia asioita: arvostamisessa tuotiin esiin mm. ryhmätoimintojen suunnittelu etukäteen. Työntekijän menemistä ryhmään valmistelematta sitä, pidettiin epäkunnioittavana. Vuorovaikutus on tasa-arvoista ja hankkeen toimintaa suunnitellaan asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyönä. Yhdessä tekeminen tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät ole ammattiroolin takana vaan tekevät yhdessä asiakkaiden kanssa asioita ihmisinä. Yhdessä tekemisen kautta voi tulla osaksi yhteisöä. Kolmantena osallisuutta lisäävänä tekijänä on tahtotila. Osallisuuden lisääminen on oltava koko organisaation tahtotila. Siten osallisuus voi tulla osaksi toiminnan rakenteita. Päivittäisessä työssä se tarkoittaa esim. kokouskäytäntöjä tai työntekijöiden ja asiakkaiden yhteisiä wc-tiloja.
 

avaa linkki tästä

Päihdetoipuminen ja hoidon onnistuminen

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Päihdetoipuminen ja hoidon onnistuminen
Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sitä, että mitkä seikat tukevat päihdetoipujilla jatkuvuutta, mikä vaatii kehittämistä ja onko kasvavaa tarvetta tulevaisuudessa päihdetoipumisen tueksi.

Tutkimuksen yhteistyökumppanina toimii A-klinikkasäätiön Osis. Osis on ryhmätoimintatila, joka on tarkoitettu ihmisille, jotka elävät tai ovat eläneet päihdemaailmassa, ja missä ihmisille tarjotaan muun muassa vertaistukea, yhteisötoimintaa, asiointitukea ja muuta vastaavaa. Tarkoituksena olisi myös käyttää Osiksen kävijöitä tiedonkeruumateriaalina heitä haastattelemalla heidän mielipiteistään. Haastattelut äänitetään, ja äänitykset poistetaan tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Osiksen kävijät ovat henkilökunnan mukaan pääsääntöisesti vielä päihteitä käyttäviä ihmisiä, mutta toivomme, että saisimme heiltä kuitenkin uudenlaisia mielipiteitä tutkimuksemme aihepiiriin. Oletuksena on, että koska haastatteluryhmänä toimii enemmistönä päihteiden käyttäjät eivätkä kuntoutujat, on siis mahdollisuus, että se voi hankaloittaa tutkimustiedon keräämistä. Esimerkiksi kysymys siitä, mikä tukee jatkuvuutta päihdetoipujilla, voi olla hankala kysymys vastata monelle päihteiden käyttäjälle, mutta heiltä voi mahdollisesti saada myös hyvin uudenlaisia näkemyksiä aiheeseen liittyen. Haastatteluissa otamme huomioon siis haastateltavan tämänhetkisen elämäntilanteen, ja että vastaukset tulevat olemaan anonyymejä. Pyrimme saamaan mahdollisen monta haastattelua käytyä, jotta saamme paremman kokonaiskuvan aihepiiristä. Lisäksi on vielä mahdollisuus, että tulemme hyödyntämään myös kokemusasiantuntijan kantaa aiheeseen liittyen, jos vaikuttaa siltä, että materiaali jää liian niukaksi.

Aineistomateriaalina käytämme työssämme myös aikaisempaa tutkimusmateriaalia ja kirjallisuutta.

Ajatuksena oli myös pitää lyhyt esitys Osiksen ryhmätoimintatiloissa, jossa kertoisimme asiakaskunnalle tutkimushankkeestamme ja olisimme vuorovaikutuksessa kävijöiden kanssa.

Suoritamme tutkimuksen, koska on hyvä tietää, mitä käyttäjäkunta ajattelee tämänhetkisistä kuntoutuspalveluista ja siitä, että miten päihteiden käyttäjäkunta kokee kuntoutumisen mahdollisuutena. Lisäksi se, että miten helppoa tai vaikeaa se voi olla päästä näiden palveluiden piiriin, on tärkeää tietoa, jotta kuntoutuspalveluita voitaisiin kehittää. Tutkimustuloksia voisi mahdollisesti näin ollen soveltaa kuntoutuspalveluissa helpottamaan niin sanotun "ensimmäisen askeleen" ottoa päihteidenkäyttäjillä kohti päihteetöntä elämää.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Anh Hao Huynh, Jesse Joutsimäki & Samuli Lehtiniemi

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Diakonia-Ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiön Osis.

Ylläpidon osio

Sivut