Olet täälläEtusivu 02. huumeet

02. huumeet

JAA SOMESSA

No Coming Back to Sick Society: The Emergence of New Drug User Segment in the Järvenpää Social Hospital in Finland, 1965–1975

Julkaisun nimi: 
No Coming Back to Sick Society: The Emergence of New Drug User Segment in the Järvenpää Social Hospital in Finland, 1965–1975
Tekijä: 
Parhi, K.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Tutkimus käsittelee “uuden” huumeidenkäyttäjäsegmentin esiintymistä tarkastelemalla Järvenpään sosiaalisairaalassa vuosina 1965–1975 huumeidenkäytön vuoksi hoidettuja. Käytetyssä arkistoaineistossa yhdistyvät lääketieteelliset, sosiaalityöhön liittyvät sekä potilaiden oma näkökulmat.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2021, jrab038, s. 1-24.

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimus käsittelee “uuden” huumeidenkäyttäjäsegmentin esiintymistä tarkastelemalla Järvenpään sosiaalisairaalassa vuosina 1965–1975 huumeidenkäytön vuoksi hoidettuja. Sairaala keskittyi sosiaaliseen ja psykiatriseen hoitoon. Osa potilaista kutsui itseään ”klassisiksi narkomaaneiksi” ja erottautui tietoisesti uusista käyttäjistä, mikä viittaa uuden käyttäjäsegmentin ilmaantumiseen. Sairaalahenkilökunta kuvasi ”uusien” potilaiden persoonallisuutta lyhytjännitteiseksi ja toisista riippuvaiseksi, mutta vältti yleistyksiä ja oppisuuntauksiin sitoutuneita psykiatrisia tulkintoja. Sekä potilaat että henkilökunta viittasivat ”huumefilosofiaan” ja ”huumeideologiaan”, mitkä liittyivät työtä välttelevän elämäntapaan.

Järvenpään sosiaalisairaalan eli nykyisen Päihdesairaalan arkistoaineisto on Suomen ensimmäisen huumeaallon tutkimuksen kannalta arvokas, ja siinä yhdistyvät lääketieteelliset, sosiaalityöhön liittyvät sekä potilaiden oma näkökulmat. Huumeidenkäyttö nähtiin sosiaalisena ongelmana, jonka ei missään yhteydessä yksinkertaistettu johtuvan yksittäisistä tekijöistä, toisin kuin kiihkeässä julkisessa keskustelussa.

Avain-/asiasanat: huumeet, psykiatria, lääketieteen historia, sosiaalityö, Suomi

Keywords: drugs, psychiatry, history of medicine, social work, Finland
 

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
lääketieteen historia

Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes

Julkaisun nimi: 
Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes
Tekijä: 
Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Muu julkaisu
Ingressi: 

Katkaisuhoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuoriin opioideja tai monia eri päihteitä käyttäviin potilaisiin sekä potilaisiin, joilla on kognitiivisia vaikeuksia.

... mikä: 
Tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs. First Published June 21, 2021 Research Article
https://doi.org/10.1177/14550725211021263

Lyhyt kuvaus: 

80 % tutkituista katkaisuhoitojaksoista toteutui suunnitellusti. Alle 35-vuoden ikä, vähäinen koulutus (alle 9 vuotta), työttömyys, opioidien käyttö, monien eri päihteiden käyttö ja vaikea riippuvuus olivat yhteydessä katkaisuhoidon keskeytymiseen. Vakavat kognitiiviset vaikeudet olivat yhteydessä katkaisuhoidon keskeytymiseen, vakavat arkielämän vaikeudet taas hoidon toteutumiseen suunnitellusti.

Avain-/asiasana(t): Alkoholi, katkaisuhoito, opioidit, psykososiaaliset vaikeudet, hoidossa pysyminen

... mikä: 
opioidit
avaa linkki tästä

Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up

Julkaisun nimi: 
Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up
Tekijä: 
Kaskela, T. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Suomalaisessa tutkimuksessa päihdehoidon laitosjakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin. Keskeytynyt päihdehoidon laitosjakso oli yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos 5 vuoden seurannan aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin.

...mikä: 
vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Criminal Behaviour and Mental Health 2021;1–12. Published Online 5.5.2021. DOI: 10.1002/cbm.2198

Lyhyt kuvaus: 

Suomalaiseen aineistoon perustuva rekisteritutkimus päihdehoidon laitosjakson keskeytymisen yhteydestä vankeuteen johtavaan rikollisuuteen. Aineistona oli käytetty 2893 Järvenpään Sosiaalisairaalassa päättynyttä laitoshoitojaksoa vuosina 2002-2009. Pääanalyysimenetelmänä käytettiin Coxin regressioanalyysia.

Tutkimuksessa todettiin keskeytyneen päihdehoidon laitosjakson olleen yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos hoitojaksoa seuranneiden 5 vuoden aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin. Hoitojakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin.

Avain-/asiasana(t): päihdehoito, laitoshoito, rikollisuus, mielenterveys

avaa linkki tästä

Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin

Julkaisun nimi: 
Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin
Tekijä: 
Laine, R.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Rikosseuraamus kasvattaa kuolemanriskiä sekä rikosseuraamusten aikana että välittömästi vapautumisen jälkeen. Kuolemanriski liittyi huumeita käyttävillä vapautumisen jälkeen kasvaneeseen yliannostusriskiin. Itse rikosseuraamusaikana kasvanut kuolleisuus havaittiin liittyvän mm. luonnollisiin kuolinsyihin sekä itsemurhiin.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin rikosseuraamusten yhteyttä päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin Suomessa. Aineistona käytettiin Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuvaa seurantatutkimusta päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE, n = 10 887). Potilaat olivat olleet A-klinikkasäätiön asiakkaita vuosina 1990-2009.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko asiakkaiden kuolleisuus seuraamuksien aikana ja niiden jälkeen suurempaa kuin ennen niitä, sekä kohoaako kuolemanriski seuraamusten päättymisen yhteydessä. Lisäksi tutkittiin, onko rikosseuraamusasiakkailla erilaiset kuolinsyyt kuin muilla asiakkailla ja minkälainen ajallinen yhteys seuraamuksilla on eri kuolinsyihin.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että rikosseuraamuksilla on sekä välittömiä että pitkän ajan kuluessa ilmeneviä vaikutuksia rikosseuraamusasiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolemansyihin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää korkeassa kuolemanvaarassa olevien vankien tunnistamisessa ja näin kohdistaa heille tarvittavat jälkihoidon resurssit kuolemanriskin madaltamiseksi, erityisesti huumekuolemien osalta.

Avain-/asiasanat: kuolleisuus, päihteet, alkoholi, huumeet, kuolinsyyt, vankilat

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
kuolleisuus
avaa linkki tästä

Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa

Julkaisun nimi: 
Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa
Tekijä: 
Järvelin, R., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Gunnar, T., Kajos, M. & Kaskela, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Pilottitutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että kadulla liikkuu myös aineita, joiden sisältö on jotain muuta kuin minä se on myyty. Tutkimus myös osoitti, että hyvin erilaisia aineita eri tavoin käyttävät ihmiset ovat
kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä ja ovat myös halukkaita keskustelemaan aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista sekä niiden vähentämisestä.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2019: 1-19.

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimukseen tuotiin 98 jätteeksi luokiteltavaa huumejäämän sisältävää näytettä. Eniten tuotiin näytteitä, jotka oli myyty amfetamiinina, alpratsolaamina tai MDMA:na/ekstaasina. Näytteistä 52:n sisältö vastasi myyntihetkellä kerrottua sisältöä, 21:stä löytyi myydyn aineen lisäksi muutakin ainetta, 17 oli vain jotain muuta ainetta ja 8 näytteestä ei löytynyt mitään psykoaktiivista ainetta.

Asia-/Avainsanat: haittojen vähentäminen, huumausaineet, huumetilanteen seuranta, terveysneuvonta, laboratorioanalyysi.

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella

Julkaisun nimi: 
Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella
Tekijä: 
Kuvasto, K. & Lentonen, C.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Kyselytutkimukseen osallistuneet päihdepalveluiden ammattilaiset ovat avoimia mutta skeptisiä sen suhteen, että Tampereella saataisiin käyttöhuone seuraavan viiden vuoden aikana. Ammattilaiset näkevät käyttöhuoneen kuitenkin tarpeellisena. Käyttöhuoneen tärkeimmiksi palveluiksi nimettiin sosiaaliohjaus, terveysneuvonta ja sairaanhoitajan vastaanotto. 

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosionomin tutkinto-ohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyö tuo esille Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia valvotusta huumeiden käyttöhuoneesta ja sen mahdollisuuksista Tampereella.

Kyselyaineiston tuloksista käy ilmi, että ammattilaiset pitävät käyttöhuonetta tarpeellisena. He pitävät kuitenkin epätodennäköisenä, että Tampereelle saataisiin käyttöhuone seuraavan viiden vuoden aikana.

Päihdetyön ammattilaiset nimesivät käyttöhuoneen tärkeimmiksi palveluiksi sosiaaliohjauksen, terveysneuvonnan ja sairaanhoitajan vastaanoton. Käyttöhuoneen tulisi tuloksien perusteella sijaita keskustassa tai sen läheisyydessä. Suuri osa ammattilaisista ajatteli käyttöhuoneen toiminnan palvelevan käyttäjiä parhaiten ympärivuorokautisena palveluna. 

Käyttöhuoneen hyötyinä nähtiin laajalti terveydelliset, ympäristön ja käyttäjien turvallisuuteen sekä käyttäjien tavoittamiseen liittyvät seikat. Haittoina sen sijaan nähtiin ulkopuolisten yleinen vastustus, rikollisuuden lisääntyminen ja haitat ympäristölle sekä muille ihmisille.

Asia-/Avainsanat: huume, käyttöhuone, huumepolitiikka, päihdetyö, haittoja vähentävä

... mikä: 
huumeiden käyttöhuone
avaa linkki tästä

Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin
Tiivistelmä: 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää
1. rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen
- Onko asiakkaiden kuolleisuus vankilassa tai yhdyskuntaseuraamuksien aikana suurempaa kuin vankilan ulkopuolella?
- Havaitaanko kohonnut kuolemanriski välittömästi rangaistuksen päättymisen yhteydessä?

2. rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolinsyihin.
- Onko vankeutta tai yhdyskuntaseuraamuksia suorittaneilla erilaiset kuolinsyyt kuin muilla asiakkailla?
- Minkälainen ajallinen yhteys seuraamuksilla on kuolinsyihin?
Tutkimus toteutetaan rekisteriperustaisena analyysinä hyödyntäen A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalan sekä Kettutien ja A-poliklinikan asiakaskunnan hoito-, kuolleisuus- ja koulutus- ja vankeustietoja, eli nk. RIPE-aineistoa. Elinaika-analyysi toteutetaan kvantitatiivisesti nk. diskreettiaikaista logit-mallia hyödyntäen. Tutkimushypoteesina on, että päihdehoitoon hakeutuneilla kuolleisuus kasvaa rikosseuraamusten jälkeen ja että rikoshistoria kasvattaisi ei-luonnollisten kuolinsyiden osuutta. Kuolleisuuden ja kuolinsyiden riskitekijöiden selvittämisen tavoitteena on tunnistaa mahdollisia riskiryhmiä potilaiden joukosta ja parantaa heidän hoitoaan.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

VTK Riku Laine

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
... mikä: 
Valtiotieteet
tilastotiede
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntadatatieteen keskus

Tarkasteltava teema: 
Ylläpidon osio

Kokemuksia huumeiden käytöstä kertomisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asioinneissa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Kokemuksia huumeiden käytöstä kertomisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asioinneissa
Tiivistelmä: 

Tiivistelmä
Tutkimussuunnitelma, maisterintyö

Työnimi:
Kokemuksia huumeiden käytöstä kertomisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asioinneissa

Elli Kurkikangas, sosiaalityö, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Miten huumeita käyttävät kokevat, että kirjallinen tieto siitä, että on käyttänyt tai käyttää huumeita vaikuttaa henkilön asiointeihin sosiaali- ja terveyspalveluissa tai muihin elämän osa-alueisiin. Mitä vaikutuksia asiakas on kokenut huumeiden käytöstä kertomisella olevan tai arvioi, että kertomisella voisi olla.
Kokemusperäinen näkemys huumeiden käytöstä kertovan tiedon vaikutuksista ja kertomiseen liittyvistä peloista ja odotuksista auttaa hahmottamaan millaisia asioita tulee ottaa huomioon, kun eletään huumausainepolitiikan maailmanlaajuista murrosvaihetta. Keskusteltaessa huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisesta, on hyvä saada tietoa tosiasiallisen, muun kuin rankaisuun perustuvan toiminnan vaikutuksista yksilön elämään. Huumeita käyttäneet kokevat käytännössä, millaisia muita kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia voi koitua kun huumeiden käyttöä käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Heillä on myös mahdollisuus havainnollistaa toiveita ja pelkoja, mitä asiaan liittyy, ja hahmotella kehittämisajatuksia.
Kokemuksen ymmärtämiseen pyrkivä ote on hermeneuttis-fenomenologinen. Maisterintyö asettuu rakenteellisen sosiaalityön alaan ja radikaalin tutkimuksen perinteeseen, joihin nojautumalla tulee näkyväksi asettuminen heikossa asemassa olevan henkilön asemaan. Näin saatu tieto asettuu yhteiskunnallisen muutoksen luomisessa tarvittavaksi tietopohjaksi.
Vastaajia tavoitellaan internetissä huumeiden käyttöön liittyviä asioita sivuavilla foorumeilla julkaistavan kyselylinkin avulla. Linkki johtaa Webropol-kyselyyn. Vastaajat pysyvät anonyymeinä eikä vastauksia voida yhdistää vastaajiin.

Vastauksia käydään läpi luokitellen ja teemoitellen. Pientä kvantitatiivista yhteenvetoa voidaan tehdä, mutta pääpainon saa avointen vastausten antaman tiedon läpikäyminen. Tarkoitus on etsiä teemoitellen ja luokitellen erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä huumeita käyttäneiden kirjoituksista.

Kyseessä on maisterintutkielma, joka julkaistaan Helsingin yliopiston alustalla.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Elli Kurkikangas

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Helsingin yliopisto
Ylläpidon osio

Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation

Julkaisun nimi: 
Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation
Tekijä: 
Hanninen, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Diaconal concepts of conviviality and child theology served as useful Christian concepts for the description of the secular project, whereas the concepts of original blessing and the sins may assist in depicting addiction from a complementary angle.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diaconia University of Applied Sciences Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services (UAP) & Qualification for the office of diaconal work in the Church of Finland.

Lyhyt kuvaus: 

Purpose of the thesis report is to translate the research process carried through in a secular setting into a diaconal context and language. Thesis report discusses and draws together three different pieces of work from the context of Project OK. Purpose of the research conducted within Project OK was to evaluate a development project funded by the European Social Fund, from the service-user perspective. Evaluation was conducted by the method of co-research.

Diaconal concepts of conviviality and child theology described perfectly the secular Project OK. The thesis report informs that the convivial approach to research may be useful in developing health and social care services, in this example the service of opioid substitution treatment. Such a conclusion indicates more general further possibilities of structural deacon work.

Keywords: Secular, Conviviality, Participation, Methodology, Research Methods

Asia-/Avainsanat: sekulaari, maallinen, konvivialiteetti, osallisuus, metodologia, tutkimusmenetelmät

avaa linkki tästä

Päihteiden varjostamien perhekokemusten tuottamat merkitykset läheissuhteisiin

Julkaisun nimi: 
Päihteiden varjostamien perhekokemusten tuottamat merkitykset läheissuhteisiin
Tekijä: 
Markkula, M.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Läheissuhdekokemukset näyttäytyivät aineistossa pääasiassa vaikeina kokemuksina, jotka vaikeuttivat elämää sekä lapsena että myös myöhemmin aikuisuudessa. Negatiivisten vaikutusten lisäksi vanhemman päihdeongelma on monisyisempi ja syvempi ilmiö: lapsen rakkaudenkaipuu ja lojaalius omaa vanhemaa kohtaan ovat tekijöitä, jotka lopulta estävät lasta vihaamasta vanhempaansa huolimatta siitä, kuinka huonosti tämä lasta kohtelee.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, sosiaalipsykologia

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimus tarkastelee yksilön läheissuhdekokemuksia ja sitä, millaisia merkityksiä yksilön läheissuhteet saavat silloin, kun lapsuus on eletty perheessä, jonka jäsenellä on ollut päihdeongelma. Tutkimus käsittelee sekä lapsuus- että aikuisajan läheissuhteita.

Aineisto koostuu 10 anonyymistä tutkimusvastauksesta. Ne ovat tutkittavien omaan kokemuksen perustuvia tekstejä. Tutkimuskysymyksissä vastaajaa pyydettiin kertomaan läheissuhteistaan lapsuudessa ja aikuisuudessa, kokee vastaaja näiden vaikuttaneen toisiinsa sekä mitä hyvää ja huonoa vastaaja kokee saaneensa lapsuuden perheen kokemuksistaan.

Tulosten mukaan kokemukset päihteiden varjostamasta lapsuudenperheestä tuottivat enimmäkseen negatiivisia merkityksiä läheissuhteisiin. Aikuisuuden läheissuhteet saivat merkityksiä lapsuusajasta. 

Kuvausten mukaan aikuisuuden läheissuhteet saivat merkityksiä lapsuusajasta: tunnetason ongelmat ja ulkopuolisuuden tunne sekä ristiriitaiset merkitykset läheissuhteissa tuntuivat seuraavan päihdeongelmaisen perheen lapsia. Tuloksista löytyi myös positiivisa ja voimaannuttavia kokemuksia aikuisuuden läheissuhteista. Negatiivisia merkityksiä läheissuhteissa on voitu kääntää myös voimavaraksi. 

Asia-/Avainsanat: läheissuhde, perhe, kokemus, päihdeongelma, kiintymyssuhdeteoria, fenomenologia, hermeneutiikka, selviytymisstrategia, perheresilienssi

avaa linkki tästä

Sivut