Olet täälläEtusivu Pelaaminen

Pelaaminen

JAA SOMESSA

Mari Pajula: Oliko Vegasin joukkoampujalla peliongelma ja miksi media vaikeni siitä?

Mari Pajula avaa blogissaan Las Vegasin joukkoampumisen kautta rahapelaamiseen liittyviä uskomuksia. Tragediasta uutisoinnissa kävi Pajulan mielestä selväksi, että media ja suuri yleisö ei tunne rahapeli- ja pelihaittailmiötä riittävästi. Rahapelaamiseen liittyy niin haitallisesti kuin haitattomasti pelaavilla suuri määrä vääriä uskomuksia, jopa taikauskoista käytöstä.

Sosped on julkaissut tutkimuskatsauksen ongelmallisesta digipelaamisesta

Sosiaalipedagogiikan säätiön tutkijoiden tuottama tutkimuskatsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä ja ongelmalliseen digipelaamiseen kohdennettuja hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Tutkimuskatsaus on jaettu kahteen osaan: Osa I: Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin ja Osa II: Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen?

Korvaushoitopotilaiden pelaaminen viimeksi kuluneen vuoden aikana

Tutkimuksen nimi: 
Korvaushoitopotilaiden pelaaminen viimeksi kuluneen vuoden aikana
Past-year gambling behavior among patients receiving opioid substitution treatment
Tekijä: 
Castren, Sari, Salonen Anne H, Alho, Hannu, Lahti, Tuuli & Simojoki, Kaarlo
Viitetiedot: 

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2015, 10:4. doi:10.1186/1747-597X-10-4

Julkaisuvuosi: 
2015
Ingressi: 

Rahapelien pelaaminen on korvaushoitopotilaiden keskuudessa yhtä yleistä, mutta pelaamisesta aiheutuvia ongelmia esiintyy enemmän kuin väestössä keskimäärin.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sukupuolen, iän, korvaushoitolääkkeen ja hoito-ohjelman yhteyttä korvaushoitopotilaiden rahapelien pelaamiseen.

Tutkimuksen toteutus
Kolmen avohoitoyksikön potilaista (n=244) 64 % (n=144) osallistui tutkimukseen, jonka tiedonkeruu toteutettiin osana yksiköiden hoitotyötä maalis-huhtikuussa 2014. Hoito-ohjelmia oli kaksi: kuntouttava ja haittoja vähentävä korvaushoito. Korvaushoitolääkkeenä käytettiin joko metadonia tai buprenorfiini-naloksonia. Viimeksi kuluneen vuoden pelaamisen ongelmallisuutta arvioitiin Brief Biosocial Gambling Screen (BBGS) -mittarin kolmella kysymyksellä pelaamisen aiheuttamista seurauksista: onko kokenut vieroitusoireita pelaamisen lopettamisesta, onko salannut pelaamista läheisiltään ja onko pelaaminen aiheuttanut taloudellisia ongelmia.

Keskeiset tulokset
70 % vastaajista oli pelannut rahapelejä viimeksi kuluneen vuoden aikana ja 12,5 % heistä voitiin arvioida ongelmapelaajiksi. Miesten pelaaminen (79,8 %) oli yleisempää kuin naisten pelaaminen (53,7 %). Kuntouttavan korvaushoidon potilaat (75,9 %) pelasivat enemmän kuin haittoja vähentävän korvaushoidon potilaat (50 %). Ongelmallista pelaamista esiintyi 14,8 %:lla miehistä ja 11,2 %:lla naisista sekä 11,4 %:lla alle 35-vuotiaista ja 13,5 %:lla yli 35-vuotiaista potilaista. Sukupuoli, ikä, käytettävä korvaushoitolääkitys tai hoito-ohjelma eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä ongelmapelaamiseen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Johtopäätökset
Korvaushoitopotilaiden pelaamisen yleisyys vaikuttaa olevan samalla tasolla kuin suomalaisessa väestössä keskimäärin, mutta pelaamiseen liittyviä ongelmia esiintyy korvaushoitopotilailla enemmän. Sukupuoli ja ikä eivät vaikuta vahvoilta ongelmapelaamisen indikaattoreilta korvaushoitopotilaiden keskuudessa.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Korvaushoitopotilaiden pelaaminen on yleistä ja heillä esiintyy pelaamisesta aiheutuvia ongelmia. Tämän vuoksi osana korvaushoitoa olisi suositeltavaa ottaa käyttöön pelaamisen arviointikäytäntö ja peliongelmista kärsiville potilaille hoidollisia interventioita kuten pelaamisen seulontajärjestelmä, lyhytinterventio tai lähete muuhun hoitoon. On olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että samanaikaisista peliongelmista kärsivät korvaushoitopotilaat hyötyvät saamastaan tuesta.
Teemat: 
Huumeet
Toiminnalliset riippuvuudet
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen

Sivut