Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

JAA SOMESSA

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Työkaluja rippikoulutyön tueksi 26.1.2022

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry:n koulutus tarjoaa rippikoulutyötä tekeville työkaluja päihteiden käytöstä keskusteluun ja päihteiden puheeksiottoon. Koulutuksessa jaetaan myös ajankohtaista tietoa nuorten päihteiden käytöstä ja pelaamisesta sekä tarjotaan tukea leirin nikotiinittomuussääntöjen päivittämiseen. 

Koulutus on suunnattu nuoriso-ohjaajille, isosille ja muuta rippikoulutyötä tekeville.

Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö kunnallisessa nuorisotyössä -koulutus 18.1.2022

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry:n koulutus tarjoaa perustietoa ehkäisevästä päihdetyöstä kunnallista nuorisotyötä tekeville. 

Koulutuksessa syvennytään ehkäisevän päihdetyön käsitteisiin ja yhteystyömuotoihin eri toimijoiden kanssa. Lisäksi koulutuksessa välitetään tietoa toimivista ehkäisevän päihdetyön käytännöistä. 

Ilmoittaudu koulutukseen 16.1. mennessä EHYT ry:n sivuilla. 

Järjestötyön vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä

Arjen toimintakyky -hankkeen tavoitteena oli arvioida ja auttaa järjestöjä arvioimaan toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia. Arvioinnissa käytettiin järjestökohtaisia kysymyksiä yhdessä psykososiaalisia vaikeuksia kartoittavan PARADISE24fin-kyselyn kanssa. Katsauksessa käydään läpi hankkeen tuloksia niin järjestöjen kuin heidän asiakkaiden näkökulmasta.

Päihdetyön ja palvelujärjestelmän kehittäminen

A-klinikkasäätiön Päihdetyön sujuvia palveluketjuja, osaamista ja laatua järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyöllä on järjestölähtöistä päihdetyön kehittämistoimintaa.

The Complexity of Drug Consumption Room Policy and Progress in Finland 13.12.2021

Paikka: Zoomissa

SILE-hankkeen päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkivan työpaketin seminaarisarjassa kuullaan alustus aiheesta The Complexity of Drug Consumption Room Policy and Progress in Finland. Puolen tunnin mittaisen alustuksen pitää vieraileva tutkija, PhD, Ali Unlu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Alustuksen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Tietoisku riippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisia menetelmiä koskevista suosituksista 13.12.2021

Paikka: Etätapahtuma

Palveluvalikoimaneuvoston tietoiskussa käsitellään riippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisia menetelmiä koskevia suosituksia. 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon.

Mielenterveysstrategia: Päihdeosaaminen osana mielenterveysosaamista 7.12.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää 7.12. webinaarin, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja kehittämistyötä tekevien päihdeosaamista. Webinaarissa käsitellään muun muassa päihdehoidon kokonaisuutta, päihteitä käyttävien ihmisten palveluissa kohtaamia haasteita sekä päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamista ja päihteiden käytön puheeksiottoa.

Ehkäisevä päihdetyö – vanhemmuuteen tukea ja varhaisen tunnistamisen turvaa 23.11.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät 23.11. webinaarin, joka tarjoaa tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä, vanhemmuuden tuesta ja puheeksiotosta tilanteissa, joissa herää huoli vanhemman päihteiden käytöstä tai rahapelaamisesta. 

Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja muun muassa erilaisista vanhemmuuden tuen malleista, rahapelaamisen puheeksiotosta sekä konkreettisista esimerkeistä kentältä. 

Saavatko erityistä tukea tarvitsevat päihteitä käyttävät sosiaalityön asiakkaat tarvitsemiaan palveluita?

Tutkimuksen nimi: 
Saavatko erityistä tukea tarvitsevat päihteitä käyttävät sosiaalityön asiakkaat tarvitsemiaan palveluita?
Erityistä tukea tarvitsevat päihteitä ongelmallisesti käyttävät asiakkaat sosiaalityöntekijöiden tulkinnoissa.
Tekijä: 
Kuusisto, K., Ekqvist, E. & Kaliomaa-Puha, L.
Viitetiedot: 

Yhteiskuntapolitiikka 86 (4): 419-430.

Julkaisuvuosi: 
2021
Ingressi: 

Erityistä tukea tarvitsevat tunnistetaan sosiaalityössä hyvin, mutta tunnistaminen ei välttämättä johda tarvittaviin palveluihin.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sosiaalityöntekijöiden tulkintoja siitä, milloin päihteitä ongelmallisesti käyttävä asiakas nähdään Sosiaalihuoltolain (3 §) mukaisesti erityistä tukea tarvitsevana. Lisäksi tutkitaan sitä, mitä tunnistamisesta on sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan seurannut: onko sosiaalihuoltolain mahdollistamia toimenpiteitä otettu käyttöön.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi viidestä maakunnasta eri puolilta Suomea 164 kuntien sosiaalityöntekijää, joista 144 sosiaalityöntekijän vastaukset muodostivat lopullisen tutkimusaineiston. Aineistoa analysointiin sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Vastaajat olivat pääasiassa naisia (87 %), keskimäärin 45,5-vuotiaita ja työskennelleet sosiaalityössä keskimäärin 15 vuotta.

Keskeiset tulokset

Valtaosa vastaajista (85 %) tunnisti päihteitä käyttävistä asiakkaistaan erityistä tukea tarvitsevia, joilla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada palveluita. Sosiaalityöntekijöiden mielestä erityistä tukea tarvitseva päihteitä käyttävä asiakas tarvitsee moniammatillista tukea, koska hänen tilanteessaan yhdistyvät terveyteen ja elämänhallintaan liittyvät haasteet, syrjäytymisen riski, erilaiset sosiaaliset ongelmat sekä heikentynyt kyky huolehtia itsestään ja asioistaan. 43 % vastaajista arvioi tunnistamisen myös mahdollistaneen asiakkaan paremman tukemisen, 35 %:n mielestä mahdollisuudet tukeen eivät kuitenkaan olleet lisääntyneet.

Sosiaalityöntekijöiden mielestä parhaiten Sosiaalihuoltolain keinovalikoimasta olivat toteutuneet sosiaalityöntekijän toimiminen omatyöntekijänä (49 %) ja päätöstentekijänä (46 %). 74 % oli kuitenkin sitä mieltä, ettei viranomaisten yhteistyö ollut parantunut ja 94 % sitä mieltä, ettei päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelujen saanti ollut parantunut.

Johtopäätökset

Erityistä tukea tarvitsevia päihteitä käyttäviä asiakkaita tunnistetaan sosiaalityössä hyvin. Sosiaalihuoltolain tarjoamia keinoja parantaa päihteitä käyttävien asiakkaiden asemaa ja palveluja ei kuitenkaan ole otettu täysimääräisesti käyttöön. Keinoja ei ole osattu tai resurssipulassa pystytty tai haluttu ottaa käytännöiksi.

Vaikuttaa myös siltä, että erityisen tuen tarve voi syntyä tai vaikeutua myös palvelurakenteesta itsestään johtuvista syistä kuten palvelujen joustamattomuudesta, verkostoissa olevista puutteista, organisaatiorakenteista tai moniammatillisen yhteistyön rajanvedoista.

On huolestuttavaa, ettei vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki ole parantanut erityistä tukea tarvitsevien päihteitä käyttävien palvelujen saantia, hyvinvoinnin seuraamista ja palvelujen kehittämistä.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Päihteitä ongelmallisesti käyttävät on Sosiaalihuoltolaissa nimetty yhdeksi keskeiseksi asiakasryhmäksi. Päihdeasiakkaiden psyykkiseen ja somaattiseen terveyteen, moniammatilliseen tukeen ja tarpeellisten palvelujen saamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Kuntoutus
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen

Lasse Murto ja Rauno Mäkelä: Paljon tukea tarvitsevien palvelujen eettiset haasteet tulevassa sote-järjestelmässä

Päihde- ja mielenterveystyössä kohdataan ihmisen elämän ilkeimpien ongelmien koko kirjo. Eettisesti korkeatasoisissa palveluissa on ymmärrettävä, ettei näihin ongelmiin löydy yksinkertaisia ratkaisuja. Ratkaisut löytyvät räätälöinnin, pitkäjänteisyyden ja vastuullisuuden arvopohjasta, kirjoittavat Lasse Murto ja Rauno Mäkelä blogissaan.

Sivut