Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

JAA SOMESSA

Alkoholi ja hyvinvointi: Mitä tulisi tietää? 14.10.2021

Paikka: Sellon kirjasto (Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo)

Miten alkoholi vaikuttaa uneen? Voiko krapulassa harrastaa liikuntaa? Onko mocktailista cocktailin korvaajaksi? Kuinka paljon on oikeastaan paljon? 

Muun muassa näistä aiheista keskustellaan A-klinikkasäätiön ja Espoon kaupunginkirjaston tapahtumassa 14. lokakuuta!

Rekisteritutkimus nuorten kannabiksen käytöstä kannabiksen laillistamisen aikana Kanadassa

Tutkimuksen nimi: 
Rekisteritutkimus nuorten kannabiksen käytöstä kannabiksen laillistamisen aikana Kanadassa
Trends in youth cannabis use across cannabis legalization: Data from the COMPASS prospective cohort study.
Tekijä: 
Zuckermann, A., Battista, K., Bélanger, S., Haddad, S., Butler, M., Costello, J., Leatherdale, S.
Viitetiedot: 

Zuckermann AME, Battista KV, Bélanger RE, et al. Trends in youth cannabis use across cannabis legalization: Data from the COMPASS prospective cohort study. Prev Med Rep. 2021;22:101351. Published 2021 Mar 11. doi:10.1016/j.pmedr.2021.101351

Julkaisuvuosi: 
2021
Ingressi: 

Kanada laillisti yli 18-vuotiaiden kannabiksen virkistyskäytön 17. lokakuuta 2018. Taustalla oli tarve suojella nuorten terveyttä kontrolloimalla ja rajoittamalla kannabiksen saatavuutta nuorten keskuudessa.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla nuorten kannabiksen käytön trendejä ennen ja jälkeen kannabiksen laillistamista.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto koostui Albertan, Brittiläisen Kolumbian, Ontarion ja Québecin lukioikäisten nuorten vastauksista, jotka osallistuivat COMPASS-tutkimukseen. Prospektiivinen kohorttitutkimus oli kerännyt tietoa kanadalaisten lukioikäisten nuorten kannabiksen käytöstä vuodesta 2012 lähtien. Tutkimuksessa kysyttiin taustatietojen (mm. luokka, sukupuoli, etnisyys, paikkakunta, sosioekonominen tausta) lisäksi kannabiksen tai marihuanan käyttöä viimeisen 12 kuukauden aikana. Kannabiksen käytön muutoksia tutkittiin semi-kokeellisella tutkimusasetelmalla pitkittäisellä poikkileikkausnäytettä (n = 102 685) kahtena ajanjaksona ennen laillistamista (lukuvuosina 2016/2017 ja 2017/2018) sekä laillistamisen jälkeen (lukuvuonna 2018/2019). Lisäksi muutoksia tutkittiin kolmen peräkkäisen vuosikurssin opiskelijoille (n = 5400) vuosittain lukuvuodesta 2016 vuoteen 2019 toteutetulla kyselyllä.

Keskeiset tulokset

Nuorten kannabiksen käyttö lisääntyi 30,5 prosentista 32,4 prosenttiin lukuvuosien 2016/17 ja 2018/19 välillä. Poikkileikkausanalyysin mukaan kannabiksen käyttö oli merkitsevästi (1,05; p=0.0090) suurempi vuosi laillistamisen jälkeen kuin mitä se oli ennen laillistamista.

Johtopäätökset

Jo ennen kannabiksen myynnin laillistamista alkanut trendi kannabiksen käytön yleistymisestä ei kääntynyt laskuun laillistamista seuranneena vuonna. Tutkimustulokset viittasivat siihen, että kannabiksen laillistamista ei seurannut selkeitä muutoksia nuorten kannabiksen käytössä ainakaan lyhyellä aikavälillä. Nuorten kannabiksen käytön yleisyys pysyi ennallaan korkeana.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
COMPASS-tulosten valossa nuoret käyttivät tutkijoiden mukaan huolestuttavan paljon kannabista ja tilannetta olisi tarpeen tarkkailla pitkällä aikavälillä. Kannabiksen käytöllä voi olla haitallisia vaikutuksia kehittyviin aivoihin, esimerkiksi muisti- ja keskittymisvaikeuksien muodossa.
Teemat: 
Huumeet
Nuoret
Referoijan nimi: 
Alix Helfer & Teemu Kaskela

Päihteet, mielen hyvinvointi ja nuorten osallisuus - kohtaa ja kysy oikeita kysymyksiä 12.10.2021

Paikka: Webinaari 

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Sokra-hankkeen kanssa webinaarin, jossa jaetaan tietoa Itä-Suomen alueen nuorten ajankohtaisesta mielenterveys- ja päihdetilanteesta. 

Webinaarissa esitellään välineitä nuorten mielenterveys- ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn, keinoja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen sekä jaetaan hyväksi havaittuja toimintamalleja. 

Huumeiden puheeksiotto -koulutus 5.10.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksen teemana on 5.10. huumeiden puheeksiotto. 

Koulutuksessa esitellään ajankohtaista huumetilannetta Suomessa, kerrotaan huumeisiin liittyvästä stigmasta sekä jaetaan käytännön vinkkejä huumeiden puheeksiottoon sekä osallistavaan keskusteluun. 

Syömishäiriö ja päihteet -koulutus 14.9.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Ensihuolikoulutuksessa syvennytään 14.9. klo 17:00 päihteiden käytöstä ja syömishäiriöstä heränneen huolen puheeksiottoon. Koulutuksessa jaetaan konkreettisia vinkkejä puheeksiottoon, mutta myös pohditaan, miten pitää huolta omasta jaksamisestaan. 

Koulutus on suunnattu laajasti kaikille, joita kyseiset aiheet koskettavat. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumisohjeet löydät EHYT ry:n verkkosivuilta. 

Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?

Tutkimuksen nimi: 
Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?
Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?
Tekijä: 
Janne Härkönen, Kirsimarja Raitasalo, Tomi Lintonen & Pia Mäkelä
Viitetiedot: 

Yhteiskuntapolitiikka 3/2021: 251-262

Julkaisuvuosi: 
2021
Ingressi: 

60 % 15-16-vuotiaista nuorista käyttää alkoholia. Tyttöjen käyttömäärät, humalakerrat sekä juomasekoitusten ja väkevien käyttö ovat kasvussa.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella miten 15- Ja 16-vuotiaiden nuorten alkoholinkäyttö ja eri juomalajien suosio muuttuivat vuosien 2015 ja 2019 välillä, kun vuonna 2018 voimaan tullut uusi alkoholilaki vapautti alle 5,5-prosenttisten juomasekoitusten myynnin kaupoissa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineistona käytettiin nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevän eurooppalaisen koululaiskyselyn (ESPAD) Suomen aineistoa vuosilta 2015 ja 2019. Eroja alkoholinkäyttötavoissa tarkasteltiin yksinkertaisten frekvenssijakaumien ja keskiarvojen avulla. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin viiden prosentin riskitasoa (p < 0,05), ja muutosten tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin regressioanalyysillä, jossa selittävinä muuttujina olivat sukupuoli, vuosi sekä sukupuolen ja vuoden interaktio.

Keskeiset tulokset

Alkoholinkäyttökertojen määrä väheni sekä tytöillä että pojilla vuosien 2015 ja 2019 välillä. Väheneminen johtui raittiiden osuuden kasvusta (36 % -> 40 %), sillä käyttökertojen keskimääräinen lukumäärä 12 viime kuukauden aikana pysyi samalla tasolla alkoholia käyttävien nuorten keskuudessa. Tyttöjen humalakerrat lisääntyivät selvästi. Kaikista alkoholia joskus käyttäneistä nuorista reilu puolet (52 %) raportoi humalajuomista vähintään kerran vuodessa. 11 %:lla humalakertoja oli ollut kymmenen kertaa tai sitä useammin. Olut pysyi poikien suosituimpana alkoholijuomana. Tytöillä juomasekoitusten sekä väkevien käyttökerrat lisääntyivät.

Johtopäätökset

Tulosten perusteella vuoden 2018 alkoholilakimuutos, joka lisäsi nuorille mieluisten juomalajien eli juomasekoitusten saatavuutta, saattaa olla yhteydessä alkoholia käyttävien tyttöjen alkoholin-kulutuksen lisääntymiseen tai jopa raittiuden laskevan trendin pysähtymiseen. Nuorten terveystapatutkimuksen ja Kouluterveyskyselyn mukaan alaikäisten raittius ei ole enää lisääntynyt vuoden 2017 jälkeen.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Ostokokeilla on pystytty osoittamaan, että nuorten on helpompi hankkia alkoholijuomia elintarvikeliikkeistä kuin Alkoista. Nuorten yleisin tapa hankkia alkoholijuomia on kavereiden avustuksella tai tarjoamana. Raittiiden nuorten osuuden kasvun pysähtyminen ja nuorten juomatapojen muutokset voivat ennakoida nuorten alkoholinkäytön lisääntymistä.
Teemat: 
Alkoholi
Nuoret
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen

Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana 9.9.2021

Paikka: Etätapahtuma

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä EHYT ry:n ja Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa koulutuksen, jossa välitetään ajankohtaista tietoa nuorten alkoholin käytöstä sekä pureudutaan ilmiöön käytön taustalla. 

Muslimiperheet asiakkaana ja kumppanina 8.9.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry järjestää ehkäisevän päihdetyön osaajakoulutuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa osallistujien kulttuurisensitiivisen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön osaamista.

Koulutuksessa keskustellaan kulttuurien moninaisuudesta päihteiden ja rahapelaamisen näkökulmasta, esitellään uuden tutkimuksen tuloksia sekä pohditaan, miten kulttuurisensitiivistä työotetta voisi vahvistaa arjessa. 

Koulutus on suunnattu järjestötoimijoille, sote- ja kasvatusalan sekä maahanmuuttajatyön ammattilaisille. 

Ensihuoli: Nuorten digipelaaminen ja päihteet -verkkokoulutus 26.8.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

EHYT ry:n Ensihuoli-koulutuksen aiheena on 26.8. nuorten haitallisen digipelaamisen ja päihteiden käytön puheeksiotto. Koulutuksessa jaetaan vinkkejä siitä, miten vaikeista asioista voi puhua kunnioittavalla tavalla ja miten huolehtia samalla omasta jaksamisesta. 

Koulutus sisältää teoriaa, käytännön vinkkejä sekä keskustelua. Tilaisuus on suunnattu kasvattajille sekä muille aikuisille, joita nuorten digipelaaminen ja päihteiden käyttö koskettaa. 

Päihdemaailmasta yhteyteen: Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas asunnottomuutta kokeneiden nuorten naisten toipumisen tukena

Julkaisun nimi: 
Päihdemaailmasta yhteyteen: Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas asunnottomuutta kokeneiden nuorten naisten toipumisen tukena
Tekijä: 
Elovirta, K., Lehtinen, I., Manninen, J. & Sulonen, N.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas, joka huomioi monipuolisesti asunnottomuutta ja päihderiippuvuutta kokeneiden naisten tyypillisimmät tarpeet sekä vastaa naiserityisen työskentelyn kehittämiskohteisiin.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, Sosionomi (AMK), diakoniatyö, Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja kirkon alan ammattilaisten taitoja kohdata asunnottomuutta ja asunnottomuuteen liittyviä päihdeongelmia kokeneita nuoria naisia. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämispainotteisena ja siinä oli tavoitteena luoda ryhmänohjaajan opas naiserityisestä vertaistoiminnasta kiinnostuneille ja sitä tekeville ammattilaisille.

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas. Oppaan sisällöiksi valikoitui teoreettisen viitekehyksen, asiantuntijahaastattelujen sekä asiakastyön havainnoinnin pohjalta seuraavia teemoja: 1) tutustuminen, 2) identiteetti ja itsetunto, 3) tunteet, 4) kehollisuus ja hemmottelu, 5) suostumus ja omat rajat, 6) voimavarat sekä vapaavalintainen teema 7) hengellisyys. Toiminnallisten harjoitusten lisäksi opas sisältää kattavan teoriaosuuden, verkostokartan sekä linkkejä muihin materiaaleihin.

Kanssasisaret-ryhmänohjaajan oppaan sisältö on muodostunut niistä tarpeista ja haasteista käsin, jotka ovat käyneet ilmi sekä teoria-aineistoissa että työelämäyhteistyökumppaneiden ammatillisissa ja kokemuksellisissa näkemyksissä. Valmis opas huomioi monipuolisesti asunnottomuutta ja päihderiippuvuutta kokeneiden naisten tyypillisimmät tarpeet sekä vastaa naiserityisen työskentelyn kehittämiskohteisiin.

Avain-/asiasanat: naiserityisyys, nuoret naiset, asunnottomuus, päihdeongelma, vertaistoiminta, naiserityinen työote

... mikä: 
asunnottomuus
avaa linkki tästä

Sivut