Olet täälläEtusivu Psykososiaalinen kuntoutus

Psykososiaalinen kuntoutus

”Sain itsevarmuutta, kun olin aika hukassa”. Askel arkeen - valmennuskurssin kehittäminen korvaushoidon aloittaneille opioidiriippuvaisille

Julkaisun nimi: 
”Sain itsevarmuutta, kun olin aika hukassa”. Askel arkeen - valmennuskurssin kehittäminen korvaushoidon aloittaneille opioidiriippuvaisille
Tekijä: 
Huhtimo Petra
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2011
Julkaisun tiedot: 

Laurea-ammattikorkeakoulu. Avokuntoutusyksikkö Askel – kehittämishanke (2009 – 2012). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Lyhyt kuvaus: 

Askel Arkeen - valmennuskurssi on Avokuntoutusyksikkö Askel – kehittämishankkeen (2009 – 2012) yksi tuotos. Järvenpään sosiaalisairaalan hallinnoima ja raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke on suunnattu korvaushoidossa oleville opioidiriippuvaisille. Opinnäytetyö käsittelee Askel Arkeen – valmennuskurssin prosessia toimintamalliksi muodostumisesta.

Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää psykososiaalista tukea antava toimin-ta/palvelumalli pääkaupunkiseudulla korvaushoidossa oleville opioidiiippuvaisille. Kehittämistoiminnassa saaduista tuloksista ja toimintamallista toivotaan jäävän pysyvä työmuoto korva-ushoidon aloittaneiden asiakkaiden psykososiaaliseen tukeen.

Opinnäytetyössä käsitellään päiväkeskus Kohokohdan muutosta Avokuntoutusyksikkö Askeleeksi sekä Askel Arkeen - valmennuskurssin toimintamallin kehittymistä sekä valmennuskurssin vaikutusta asiakkaiden toipumisprosessiin lääkehoidon rinnalla. Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Haastattelut tehtiin Askel Arkeen - valmennuskurssin käyneille asiakkaille. Tulosten analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua.

Tutkimustulosten mukaan Askel Arkeen – valmennuskurssi muodostui toimivaksi toimintamalliksi, joka soveltuu korvaushoidon aloittaneille. Johtopäätöksistä voidaan tulkita, että mielekkään tekemisen löytäminen ja kuuluvuuden tunteminen johonkin ryhmään, edesauttaa korvaushoidon alkuvaiheessa toipumisprosessiin kiinnittymistä ja auttaa itsetunnon rakentumisessa sekä inspiroi asettamaan itselleen realistisia tavoitteita.

... mikä: 
Psykososiaalinen kuntoutus
avaa linkki tästä

Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa

Julkaisun nimi: 
Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa
Tekijä: 
Hiljanen Ulla
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2009
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössäni tarkastellaan Järvenpään sosiaalisairaalan miesten osaston vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityötä potilaiden haastattelujen ja sosiaalityön sivujen hoitotyön kertomusten pohjalta. Tavoitteena on myös selvittää, mitä vaativan päihdekuntoutuksen potilaat pitävät tärkeinä asioina kuntoutuksen aikaisessa sosiaalityössä.

Opinnäytetyön aineistoa ovat viiden potilaan haastattelut sekä sähköisestä tietojärjestelmästä 15 potilaan sosiaalityön hoitosivujen kirjaukset. Opinnäytetyö on laadullinen ja tutkimusmenetelmänä käytetään strukturoitua teema-haastattelua sekä aineisto- ja teorialähtöistä analyysiä. Analyysi on jaettu Sipilän (1996) kolmen sosiaalityön osajärjestelmän - byrokratiatyö, palvelutyö ja psykososiaalinen työ – mukaan.

Sosiaalityötä tarvitaan päihdekuntoutuksessa. Kuntoutukseen tullessa kaksois-diagnoosipotilailla ei ole riittävästi tietoa sosiaaliturvasta. Potilaat tarvitsevat byrokratiatyössä yhteisön sosiaalialan työntekijän tukea ja apua sosiaaliturvaan liittyvien asioiden hoitamisessa. Kuntoutuksen jatkuessa potilaiden voimavarat kasvavat ja useat potilaat pystyvät vähitellen hoitavat omia asioita itsenäisemmin. Potilaat keskittyvät paremmin päihdekuntoutukseen kun sosiaalis-taloudelliset asiat selkeytyvät. Potilaan kuntoutumista vahvistaa osaltaan sosiaalialan työntekijän toiminnalla rakennettu kontrolli, turvallisuus ja vuorovaikutus. Potilaille on tärkeää saada tietoa, miten ja mistä voivat hakea erilaisia tukia ja etuuksia. Potilaat kokevat oman yhteisön sosiaalialan työntekijän omien asioidensa asianajajana ja puolestapuhujana. Palvelutyö tulee selkeästi esille sosiaalialan työntekijä auttaessa potilaita taloudellisten asioiden hoidossa ja asumiseen liittyvissä järjestelyissä. Potilaat arvostavat työntekijän ammattitaitoa ja perehtyneisyyttä taloudellis-sosiaalisissa asioissa. Kuntoutuksen aikana on mahdollisuus oppia suunnitelmallisempaa rahankäyttöä. Psykososiaalisesta työstä löytyy aineksia kumppanuudesta, työ perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Potilaat käsitelevät työntekijän kanssa tunteita ja tilanteita, joita taloudelliset ja sosiaaliset asiat herättävät.

Sosiaalityön kehittämisehdotukset palvelevat sosiaalityötyön sujuvuutta ja potilaiden kuntoutumista. Kehittämisen eteneminen tehostaa byrokratiatyötä ja psykososiaaliselle työlle jää enemmän aikaa. Opinnäytetyön kehittämisehdotukset koskevat sekä sosiaalialan työntekijöitä että potilaita. On tärkeää, että sosiaalityön sivuille kehitetään yhtenäistä kirjaustapaa. Potilaat tarvitsevat ennen kuntoutukseen tuloa ja kuntoutuksessa ollessaan päihdekuntoutujille suunnattua tehostettua infoa sosiaalis-taloudellisista asioista. Tiedotusta on mahdollista toteuttaa myös internetin kautta potilaille suunnatuilla ohjeistuksilla ja kuntoutuksen aikana erilaisissa ryhmissä sekä selkeillä ohjeistuksilla.

... mikä: 
Psykososiaalinen kuntoutus

Mitä merkitsee "psykososiaalinen" päihdehoidossa?

Julkaisun nimi: 
Mitä merkitsee "psykososiaalinen" päihdehoidossa?
Tekijä: 
Weckroth Antti
Julkaisumuoto: 
Muu julkaisu
... mikä: 
Artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2007
Julkaisun tiedot: 

Yhteiskuntapolitiikka 72:4, 426-436.

... mikä: 
Psykososiaalinen kuntoutus
avaa linkki tästä

Askel Arkeen - kurssi

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Askel Arkeen - kurssi
Tiivistelmä: 

Askel Arkeen - valmennuskurssi on Avokuntoutusyksikkö Askel – kehittämishankkeen (2009 – 2012) yksi tuotos. Järvenpään sosiaalisairaalan hallinnoima ja raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke on suunnattu korvaushoidossa oleville opioidiriippuvaisille. Opin-näytetyö käsittelee Askel Arkeen – valmennuskurssin prosessia toimintamalliksi muodostumi-sesta.

Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää psykososiaalista tukea antava toimin-ta/palvelumalli pääkaupunkiseudulla korvaushoidossa oleville opioidiiippuvaisille. Kehittämis-toiminnassa saaduista tuloksista ja toimintamallista toivotaan jäävän pysyvä työmuoto korva-ushoidon aloittaneiden asiakkaiden psykososiaaliseen tukeen.

Opinnäytetyössä käsitellään päiväkeskus Kohokohdan muutosta Avokuntoutusyksikkö Askeleek-si sekä Askel Arkeen - valmennuskurssin toimintamallin kehittymistä sekä valmennuskurssin vaikutusta asiakkaiden toipumisprosessiin lääkehoidon rinnalla. Aineisto on kerätty teema-haastatteluilla. Haastattelut tehtiin Askel Arkeen - valmennuskurssin käyneille asiakkaille. Tulosten analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua.

Tutkimustulosten mukaan Askel Arkeen – valmennuskurssi muodostui toimivaksi toimintamal-liksi, joka soveltuu korvaushoidon aloittaneille. Johtopäätöksistä voidaan tulkita, että mielek-kään tekemisen löytäminen ja kuuluvuuden tunteminen johonkin ryhmään, edesauttaa korva-ushoidon alkuvaiheessa toipumisprosessiin kiinnittymistä ja auttaa itsetunnon rakentumisessa sekä inspiroi asettamaan itselleen realistisia tavoitteita.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Petra Huhtimo

Tutkimus on: 
Muu opinnäytetyö
... mikä: 
YAMK - opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
... mikä: 
YAMK - tutkintoon liittyvä kehittämishanke
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Laurea - ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

HYKS osasto 6, josta on toimivalla yhteistyöllä ohjautunut asiakkaita kurssille.

Toteutuneet tuotokset: 

Askel Arkeen - valmennuskurssi on toteutettu sekä non-stop että suljetun ryhmäperiaatteen mukaisesti. Valmennuskurssista on muokattu toimintamalli, joka on kohdennettu korvauhoidon hiljattain aloittaneille.

Ylläpidon osio